Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O là bội phản ứng lão hóa khử, được thpt Sóc Trăng biên soạn, phương trình này sẽ mở ra trong nội dung các bài học: cân bằng phản ứng thoái hóa khử lớp 10, đặc thù Hóa học của Al và đặc thù hóa học tập HNO3…. Cũng giống như các dạng bài bác tập. Hy vọng có thể giúp các bạn viết và cân đối phương trình một giải pháp nhanh và đúng đắn hơn.

Bạn đang xem: 4 hno3 + al → al(no3)3 + no + 2 h2o


2. Điều kiện để Al công dụng với HNO3

Không có

3. Cách thực hiện phản ứng Al tính năng với HNO3

Nhỏ từ tốn dung dịch axit HNO3 vào ông nghiệm đã để sẵn lá nhôm

Bạn đang xem: Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O


4. Hiện tượng kỳ lạ phản ứng Al tác dụng với HNO3

Chất rắn màu trắng của nhôm (Al) tan dần trong dung dịch, mở ra khí làm cho sủi bong bóng khí vào dung dịch với hóa nâu quanh đó không khí là nitơ oxit (NO)

5. Bài bác tập vận dụng liên quan 

Câu 1. kim loại nào tiếp sau đây không chức năng được cùng với HNO3 quánh nguội?

A. Al

B. Zn

C. Cu

D. Ag


Câu 2. mang lại 2,7 gam Al công dụng với HNO3 loãng phản nghịch ứng trả toàn. Sau phản ứng nhận được V lít NO (sản phẩm khử duy nhất, đktc).

A. 2,24 lít

B. 3.36 lít

C. 4,48 lít

D. 8,96 lít


Đáp án A

nAl = 2,7 : 27 = 0,1 (mol)

Al → Al3+ + 3e

0,1 → 0,3 (mol)

ne nhường = ne dìm = 0,3 (mol)

N+5 + 3e → NO

0,3 → 0,1 (mol)

=> VNO = 0,1.22,4 =2,24 (l)


Câu 3. Cặp hóa học nào dưới đây rất có thể tồn tại trong cùng một dung dịch?

A. K2SO4 với BaCl2

B. NaCl cùng AgNO3

C. HNO3 và FeO

D. NaNO3 cùng AgCl


Đáp án D

A. K2SO4 + BaCl2 → 2KCl + BaSO4

B. NaCl + AgNO3 → NaNO3 + AgCl

C. 3FeO + 5HNO3 → 3Fe(NO3)3 + NO + 5H2O


Câu 4. Các đặc điểm hoá học tập của HNO3 là

A. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo dạn và tính khử mạnh.

B. Tính axit mạnh, tính oxi hóa bạo gan và bị phân huỷ.

C. Tính thoái hóa mạnh, tính axit mạnh dạn và tính bazơ mạnh.

D. Tính oxi hóa mạnh, tính axit yếu cùng bị phân huỷ.


Câu 5. nhiệt phân trọn vẹn 9,4 gam một muối hạt nitrat sắt kẽm kim loại thu được 4 gam một hóa học rắn. Cách làm muối đã cần sử dụng là

A. Cu(NO3)2.

B. KNO3.

C. Fe(NO3)3.

D. NaNO3.


Đáp án A

Quan liền kề đáp án ta thấy 2 trường phù hợp sau:

TH1: MNO3 → MNO2

M + 62 → M + 46 (gam)

9,4 4 (gam)

=> 4(M + 62) = 9,4.(M + 46) => M = -34,14 (loại)

TH2: 2M(NO3)n → M2On

2(M + 62n) 2M + 16n

9,4 4

=> 8(M + 62n) = 9,4.(2M + 16n) => M = 32n

Ta thấy: n = 2 => M = 64 (Cu)

=> muối bột đã sử dụng là Cu(NO3)2


Câu 6. cho một lá nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch Hg(NO3)2, thấy bao gồm một lớp thủy ngân bám trên bề mặt nhôm. Hiện tại tượng tiếp theo sau quan gần kề được là:

A. Khí hiđro bay ra mạnh.

B. Khí hiđro thoát ra sau đó dừng lại ngay.

C. Lá nhôm bốc cháy.

D. Lá nhôm tan ngay trong thủy ngân và không tồn tại phản ứng.


Đáp án A

Phương trình bội phản ứng

2Al + 3Hg(NO3)2 → 2Al(NO3)3 + 3Hg

Al sẽ tạo nên với Hg láo hống. Hỗn hống Al tính năng với nước

2Al + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3H2


Câu 7. Cho 3,84 gam các thành phần hỗn hợp X có Mg với Al vào 200 ml hỗn hợp Y gồm HCl 1M và H2SO4 0,5M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 4,256 lít khí (ở đktc). Biết vào dung dịch, các axit phân li hoàn toàn thành những ion. Tỷ lệ về cân nặng của Al vào X là:

A. 56,25 %

B. 49,22 %

C. 50,78 %

D. 43,75 %


Đáp án A

nH+ = nHCl + 2nH2SO4 = 0,2.1 + 2.0,2.0,5 = 0,4 mol

nH2 = 4,256/22,4 = 0,19 mol

=> nH+( phản bội ứng) = 0,38 mol axit dư, sắt kẽm kim loại hết

Gọi nMg = x mol, nAl = y mol

mX = 24x + 27y = 3,84 (1)

nH2 = x + 1,5y = 0,19 (2)

Giải hệ phương trình (1), (2) ta được

x = 0,07

y = 0,08

%mAl = (0,08.27)/3,84.100% = 56,25%


Câu 8. Cho m gam tất cả hổn hợp X tất cả Al, Cu vào hỗn hợp HCl dư, sau khi hoàn thành phản ứng ra đời 1,68 lít khí (ở đktc). Nếu cho m gam tất cả hổn hợp X trên vào trong 1 lượng dư axit nitric đặc nguội, sau khi kết thúc phản ứng sinh ra 3,36 lít khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất, nghỉ ngơi đktc). Quý giá của m là:

A. 12,3

B. 15,6

C. 6,15

D. 11,5


Đáp án C

Cho Al, Cu vào HCl dư thì chỉ gồm Al bội nghịch ứng:

Al + 3HCl → AlCl3 + 3/2H2

Ta có: nAl = 2/3.nH2 = 2/3. 0,075 = 0,05 mol

Cho Al, Cu vào HNO3 đặc nguội thì chỉ bao gồm Cu phản nghịch ứng:

Cu + 4HNO3→ Cu(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O

Ta có: nCu = 1/2. NNO2 = 1/2. 0,15 = 0,075 mol

Vậy m gam các thành phần hỗn hợp X gồm 0,1 mol Al và 0,15 mol Cu → m = 0,05.27 + 0,075.64 = 6,15 gam


Câu 9. bội nghịch ứng hóa học xảy ra trong trường phù hợp nào dưới đây không thuộc các loại phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.

B. Al tính năng với CuO nung nóng.

C. Al chức năng với Fe3O4 nung nóng.

D. Al tác dụng với axit H2SO4 quánh nóng.


Câu 10. cho m gam Al phản bội ứng hoàn toàn với dung dịch HNO3 loãng (dư), nhận được 4,48 lít khí NO (đktc, thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của m là

A. 4,05.

B. 8,10.

C. 2,70.

D. 5,40.


Đáp án D

Áp dụng định khí cụ bảo toàn electron có:

nAl.3 = nNO.3 → nAl = nNO = 0,2 mol → mAl = 0,2.27 = 5,4 gam.


Câu 11. Đặc điểm nào tiếp sau đây không nên của nhôm?

A. Ở ô thứ 13, chu kì 2, nhóm IIIA.

B. Cấu hình electron 3s23p1.

C. Tinh thể kết cấu lập phương trung ương diện.

D. Nấc oxi hóa đặc thù +3.


Đáp án A

Cấu hình electron của nhôm 3s23p1.

→ Al sinh sống ô 13 (z = 13), chu kỳ 3 (3 lớp electron), team IIIA (3 electron lớp bên ngoài cùng, nguyên tố p).


Câu 12: tiến hành các phân tích sau :

(a) đến từ từ NaOH đến dư vào hỗn hợp Al2(SO4)3,

(b) đến từ trường đoản cú Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaOH,

(c) cho từ trường đoản cú NH3 cho dư vào dung dịch Al2(SO4)3,

(d) mang lại từ trường đoản cú Al2(SO4)3 mang đến dư vào hỗn hợp NH3.

(e) mang đến từ từ bỏ HCl mang đến dư vào dung dịch NaAlO2.

(f) cho từ tự NaAlO2 đến dư vào dung dịch HCl

(g) đến từ từ Al2(SO4)3 đến dư vào hỗn hợp NaAlO2

Trong những thí nghiệm trên, số thí nghiệm lộ diện kết tủa là

A. 2.

B. 3.

C. 5.

D, 7.


Đáp án C

a) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + 2H2O.

Xuất hiện kết tủa trắng, dứt kết tủa tan dần

b) Al2(SO4)3 + 6NaOH → 2Al(OH)3 + 3Na2SO4;

Xuất hiện tại kết tủa trắng

c) 6NH3 + Al2(SO4)3 + 6H2O→ 2Al(OH)3↓ + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện kết tủa trắng

d)

Al2(SO4)3 + 6NH3 + 6H2O → 2Al(OH)3 + 3(NH4)2SO4

Hiện tượng: xuất hiện thêm kết tủa trắng

e) Ban đầu: NaAlO2 + HCl + H2O → Al(OH)3↓ + NaCl.

Sau đó, Al(OH)3 ↓ + 3HCl → AlCl3 + 3H2O

f) NaAlO2 + HCl + H2O → NaCl + Al(OH)3

Có kết tủa

g) Al2(SO4)3 + 6NaAlO2 + 12H2O → 8Al(OH)3 + 3Na2SO4

Xuất hiện tại kết tủa trắng


Câu 13: đến 3,82 gam kim loại tổng hợp Ba, Al vào nước dư chỉ chiếm được dung dịch không duy tuyệt nhất một muối. Cân nặng Ba là:

A. 3.425 gam.

B. 1,644 gam.

C. 1,370 gam.

D. 2,740 gam.


Câu 14: trong những cặp hóa học sau đây, cặp chất nào có thể cùng vĩnh cửu trong một dung dịch?

A. AlCl3 và Na2CO3

B. HNO3 với NaHCO3

C. NaAlO2 và KOH

D. NaCl cùng AgNO3


Câu 15 cần sử dụng hóa chất nào sau đây để rành mạch Zn(NO3)2 và Al(NO3)3?

A. Hỗn hợp NaOH

B. Hỗn hợp Ba(OH)2

C. Hỗn hợp NH3

D. Dung dịch nước vôi trong


Đáp án C Khi mang lại NH3 vào 2 dung dịch cả hai dung dịch đều xuất hiện kết tủa hidroxit, dẫu vậy Zn(OH)2 sinh sản thành có chức năng tạo phức cùng với NH3 đề nghị kết tủa lại tan, còn cùng với Al(OH)3 không tan trong NH3

……………………………

THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn phương trình chất hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O. Cùng với phương trình chất hóa học này các em xem xét sản phẩm chất khử sẽ hiện ra rất nhiều, xác minh sản phẩm khử nhờ vào nồng độ hỗn hợp HNO3. Chúc chúng ta học tập tốt

Mời chúng ta tham khảo một vài tài liệu liên quan:

Trên đây trung học phổ thông Sóc Trăng vừa trình làng tới chúng ta phương trình hóa học Al + HNO3 → Al(NO3)3 + NO + H2O, muốn rằng qua nội dung bài viết này các bạn có thể học tập giỏi hơn môn Hóa lớp 12. Mời chúng ta cùng đọc thêm các môn Ngữ văn 12, giờ đồng hồ Anh 12, Thi thpt quốc gia môn Toán, Thi THPT giang sơn môn đồ vật Lý,….

Xem thêm: Dinh Dưỡng Ở Trùng Sốt Rét Và Trùng Kiết Lị Giống Nhau Và Khác Nhau Như Thế Nào*
*

*

Phép con quay là gì? phương pháp giải các dạng toán của phép quay


*

Lý thuyết phép đối xứng trục và phương pháp giải những dạng toán thường xuyên gặp


*

Công thức tính tích có vị trí hướng của hai vectơ trong không gian và bài tập


Trả lời Hủy

Email của các bạn sẽ không được hiển thị công khai. Những trường buộc phải được lưu lại *

Bình luận *

Tên *

Email *

Trang web

lưu lại tên của tôi, email, và website trong trình chăm chút này mang đến lần comment kế tiếp của tôi.