Vậy ancol có tính chất hóa học, đặc điểm vật lý và công thức cấu tạo như gắng nào, được pha chế và áp dụng ra sao bọn họ cùng mày mò qua nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Ancol đơn chức

I. Ancol- định nghĩa, phân loại và danh pháp

1. Định nghĩa ancol là gì?

- Ancol là rất nhiều hợp hóa học hữu cơ trong phân tử gồm chứa team -OH liên kết với nguyên tử C no của nơi bắt đầu hiđrocacbon.

2. Bậc của Ancol, phân loại ancol

- dựa vào số nhóm -OH trong phân tử những ancol được phân có tác dụng ancol 1-1 chức và ancol đa chức.

- Bậc của ancol được tính bằng bậc của nguyên tử cacbon link với nhóm -OH.

- Ancol no 1-1 chức mạch hở:Phân tử có 1 nhóm -OH link với nơi bắt đầu Ankyl: CnH2n+1-OH

Ví dụ: CH3-OH,C3H7-OH,...

- Ancol không no, solo chức, mạch hở: Phân tử có 1 nhóm -OH liên kết với nguyên tử cacbon no của nơi bắt đầu hidrocacbon ko no.

Ví dụ: CH2=CH-CH2-OH,CH3-CH=CH-CH2-OH, ...

- Ancol thơm, 1-1 chức: Phân tử gồm nhóm -OH links với nguyên tử cacbon no thuộc mạch nhánh của vòng benzen

Ví dụ: C6H5-CH2-OH (ancol benzyic)

- Ancol vòng no, solo chức:Phân tử có nhóm -OH link với nguyên tử cacbon no thuộc nhóm hidrocacbon vòng no:

Ví dụ: C6H11OH xiclohexanol

- Ancol nhiều chức: Phân tử bao gồm 2 hay nhiều nhóm -OH ancol

Ví dụ: HO-CH2-CH2-OH etylen glicol ;HO-CH2-CH2OH- CH2-OH glixerol ;


*

3. Danh pháp

a)Tên vậy thế

Tên sửa chữa thay thế = thương hiệu hiđrocacbon tương ứng + số chỉ vị trí nhóm OH + ol

b) tên thường

Tên thường = ancol (rượu) + Tên cội hiđrocacbon + ic

Chú ý:Một số ancol có tên riêng cần nhớ:

CH2OH-CH2OH : Etilenglicol

CH2OH-CHOH-CH2OH : Glixerin (Glixerol)

CH3-CH(CH3)-CH2-CH2OH: Ancol isoamylic

II. đặc thù vật lý của Ancol

1. Tinh thần của ancol

- từ bỏ C1đến C12là chất lỏng, từ C13trở lên là hóa học rắn.

2. ánh sáng sôi của ancol

- So với các chất gồm M tương đương thì nhiệt độ sôi của:Muối > Axit > Ancol > Anđehit > Hiđrocacbon, ete cùng este...

- Giải thích: ánh nắng mặt trời sôi của một hóa học thường phụ thuộc vào những yếu tố:

+ M: M càng lớn thì ánh nắng mặt trời sôi càng cao.

+ Độ phân cực của liên kết: link ion > liên kết cộng hóa trị tất cả cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

+ Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết H thì nhiệt độ sôi càng cao.

+ Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì ánh sáng sôi càng cao.

3. Độ rã của ancol

- Ancol bao gồm 1, 2, 3 nguyên tử C vào phân tử chảy vô hạn vào nước.

- Ancol bao gồm càng các C, độ tan trong nước càng giảm vày tính né nước của gốc hiđrocacbon tăng.

III. Tính chất hóa học của Ancol

1. Ancol làm phản ứng với sắt kẽm kim loại kiềm (Ancol + Na).

- làm phản ứng của Ancol + Na

R(OH)z+ zNa R(ONa)z+ z/2H2

- Ancol số đông không bội phản ứng được với NaOH mà trái ngược natri ancolat bị phân hủy trả toàn

R(ONa)z+ zH2O R(OH)z+ zNaOH

Chú ý:- Trong làm phản ứng của ancol với Na:

mbình Natăng= mAncol- mH2= nAncol.(MR+ 16z).

mbình Ancoltăng= mNa- mH2= nAncol.22z.

- Nếu mang đến dung dịch ancol phản bội ứng với na thì kế bên phản ứng của ancol còn tồn tại phản ứng của H2O với Na.

- Số nhóm chức Ancol = 2.nH2/nAncol.

2. Ancol phản ứng cùng với axit

a) Ancol phản nghịch ứng cùng với axit vô sinh HX(Ancol + H2SO4, Ancol + HCl)

CnH2n+2-2k-z(OH)z+ (z + k)HX CnH2n + 2 - zXz + k

số nguyên tử X bởi tổng số nhóm OH cùng số liên kết pi.

b)Ancol phản ứng với axit cơ học (phản ứng este hóa)

ROH + RCOOH RCOOR + H2O

yR(OH)x+ xR(COOH)y Rx(COO)xyRy+ xyH2O

* Chú ý:

- làm phản ứng được triển khai trong môi trường thiên nhiên axit và đun nóng.

- bội nghịch ứng tất cả tính thuận nghịch nên chăm chú đến chuyển dời cân bằng.

3. Bội phản ứng tách nước (đề hiđrat hóa)

a) tách bóc nước từ một phân tử ancol tạo thành anken của ancol no, đối chọi chức, mạch hở.

CnH2n+1OH CnH2n+ H2O (H2SO4đặc, >1700C)

- Điều kiện của ancol thâm nhập phản ứng: ancol tất cả Hα.


* Chú ý:

- ví như ancol no, solo chức mạch hở không tách bóc nước chế tạo anken thì Ancol đó không tồn tại Hα(là CH3OH hoặc ancol nhưng mà nguyên tử C links với OH chỉ liên kết với C bậc 3 khác).

- nếu như một ancol tách bóc nước tạo thành hỗn hợp những anken thì sẽ là ancol bậc cao (bậc II, bậc III) với mạch C ko đối xứng qua C liên kết với OH.

- các ancol tách nước tạo nên một anken thì xẩy ra các năng lực sau:

+ gồm ancol không bóc nước.

+ những ancol là đồng phân của nhau.

- thành phầm chính trong quá trình bóc tách nước theo phép tắc Zaixep.

- khi giải bài bác tập có tương quan đến bội nghịch ứng tách nước nên nhớ:

mAncol= manken+ mH2O+ mAncol dư

nancol phản bội ứng= nanken= nnước

- các phản ứng bóc tách nước đặc biệt:

CH2OH-CH2OH CH3CHO + H2O

CH2OH-CHOH-CH2OHCH2=CH-CHO + 2H2O

b) bóc tách nước từ bỏ 2 phân tử ancol sinh sản ete

ROH + ROHROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

ROH + ROHROR + H2O (H2SO4đặc; 1400C)

Chú ý:

- trường đoản cú n ancol khác biệt khi bóc tách nước ta nhận được n.(n + 1)/2 ete trong các số ấy có n ete đối xứng.

- Nếu tách nước thu được các ete bao gồm số mol đều bằng nhau thì các ancol thâm nhập phản ứng cũng có thể có số mol bằng nhau và nAncol= 2.nete= 2.nH2Ovà nAncol= mete+ nH2O+ mAncol dư.

4. Phản nghịch ứng thoái hóa (Ancol + O2)

a) Oxi hóa trả toàn

CxHyOz+ (x + y/4 - z/2)O2xCO2+ y/2H2O

Chú ý:

- bội phản ứng đốt cháy của ancol có điểm sáng tương tự phản ứng đốt cháy hiđrocacbon tương ứng.

+ nếu như đốt cháy ancol đến nH2O> nCO2ancol đem đốt cháy là ancol no với nAncol= nH2O- nCO2.

+ nếu đốt cháy ancol cho nH2O> 1,5.nCO2ancol là CH3OH. Chỉ gồm CH4và CH3OH có đặc điểm này (không nói amin).

- khi đốt cháy 1 hợp chất hữu cơ X thấy nH2O> nCO2chất sẽ là ankan, ancol no mạch hở hoặc ete no mạch hở (cùng bao gồm công thức CnH2n+2Ox).

b) thoái hóa không hoàn toàn (Ancol + CuO hoặc O2có xúc tác là Cu)

- Ancol bậc I + CuO chế tạo ra anđehit:

RCH2OH + CuORCHO + Cu + H2O

- Ancol bậc II + CuO sinh sản xeton:

RCHOHR + CuORCOR + Cu + H2O

- Ancol bậc III không bị oxi hóa bằng CuO.

* Chú ý:mchất rắngiảm= mCuOphản ứng- mCutạo thành= 16.nAncolđơn chức.

5. Phản nghịch ứng riêng của một vài loại ancol

a) Ancol etylic CH3CH2OH:

C2H5OH + O2CH3COOH + H2O (men giấm)

2C2H5OHCH2=CH-CH=CH2+ 2H2O + H2(Al2O3, ZnO, 4500C)

b)Ancol không no gồm phản ứng như hidrocacbon tương ứng

- phản bội ứng cùng với Hidro, alylic CH2= CH - CH2OH: Ancol + H2

CH2=CH-CH2OH + H2CH3-CH2-CH2OH (Ni, t0)

- bội phản ứng với Brom: Ancol + Br2

CH2=CH-CH2OH + Br2CH2Br-CHBr-CH2OH

- làm phản ứng cùng với dd thuốc tím: Ancol + KMnO4

3CH2=CH-CH2OH + 2KMnO4+ 4H2O3C3H5(OH)3+ 2KOH + 2MnO2

c)Ancol nhiều chức có những nhóm OH tức thời kề: chế tạo dung dịch blue color lam cùng với Cu(OH)2ở ánh nắng mặt trời thường:

2R(OH)2+ Cu(OH)22Cu + 2H2O

d)Một số trường phù hợp ancol ko bền:

+ Ancol bao gồm nhóm OH link với C nối đôi gửi vị thành anđehit hoặc xeton:

CH2=CH-OHCH3CHO

CH2=COH-CH3CH3-CO-CH3

+ Ancol gồm 2 nhóm OH cùng gắn vào 1 nguyên tử C bị bóc nước tạo ra anđehit hoặc xeton:

RCH(OH)2RCHO + H­2O

HO-CO-OHH2O + CO2

RC(OH)2RRCOR + H2O

+ Ancol gồm 3 đội OH thuộc gắn vào 1 nguyên tử C bị tách nước tạo nên thành axit:

RC(OH)3RCOOH + H2O

IV. Điều chế Ancol

1. Thủy phân dẫn xuất halogen

CnH2n+2-2k-xXx+ xMOHCnH2n+2-2k-x(OH)x+ xMX

2. Cùng nước vào anken tạo thành ancol no, solo chức, mạch hở

CnH2n+ H2OCnH2n+1OH (H+)

Phản ứng theo đúng quy tắc cộng Maccopnhicop phải nếu anken đối xứng thì phản ứng chỉ tạo thành 1 ancol.

3. Thủy phân este trong môi trường kiềm


RCOOR + NaOHRCOONa + ROH

4. Cộng H2vào anđehit hoặc xeton

RCHO + H2RCH2OH (Ni, t0)

RCOR + H2RCHOHR (Ni, t0)

5. Oxi hóa hòa hợp chất có nối đôi bằng dung dịch KMnO4

3CH2=CH­2+ 2KMnO4+ 4H2O3CH2OH-CH2OH + 2KOH + 2MnO2

6. Phương thức riêng điều chế CH3OH

CH4+ H2OCO + 3H2

CO + 2H2CH3OH (ZnO, CrO3, 4000C, 200atm)

2CH4+ O22 CH3OH (Cu, 2000C, 100 atm)

7. Phương pháp điều chế C2H5OH

- Lên men tinh bột:

(C6H10O5)nC6H12O6 C2H5OH

- những phản ứng cầm cố thể:

(C6H10O5)n+ nH2O nC6H12O6

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2(men rượu)

- Hidrat hóa etilen, xúc tác axit:

C2H4+ H2O C2H5OH

- Đây là các cách thức điều chế ancol etylic vào công nghiệp.

V. Cách nhận biết Ancol

- Ancol sinh sản khí không màu với sắt kẽm kim loại kiềm(chú ý phần đông dung dịch đều phải có phản ứng này).

- Ancol làm cho CuO đun nóng từ màu black chuyển thành Cu color đỏ.

- Ancol nhiều chức có các nhóm OH gần cạnh hòa chảy Cu(OH)2tạo dung dịch màu xanh.

- Ancol không no có phản ứng làm mất màu hỗn hợp Brom.

VI. Ứng dụng của ancol

- Metanolchủ yếu hèn được dùng để sản xuất Andehit Fomic nguyên vật liệu cho công nghiệp hóa học dẻo.

- Etanoldùng nhằm điều chế một trong những hợp hóa học hữu cơ như axit axetic, dietyl ete, etyl axetat,.. Do có tác dụng hòa tan giỏi một số hợp chất hữu cơ buộc phải Etanol được dùng làm pha vecni, dược phẩm, nước hoa,...

- trong đời sống mỗi ngày Etanol được dùng làm pha chế những loại đồ uống với độ ancol khác nhau.

VII. Bài bác tập Ancol

Bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:Viết phương trình chất hóa học của làm phản ứng propan-1-ol cùng với mỗi chất sau:

a. Natri kim loại.

b. CuO, đun nóng

c. Axit HBr, bao gồm xúc tác

Trong mỗi phản ứng trên ancol giữ lại vai trò gì: chất khử, hóa học oxi hoá, axit, bazơ? Giải thích.

* giải mã bài 2 trang 186 SGK Hóa 11:

a) 2CH3-CH2-CH2OH + 2Na 2CH3-CH2-CH2ONa + H2

Ancol vào vai trò chất oxi hóa

b) CH3-CH2-CH2OH + CuO CH3-CH2-CHO + Cu + H2O

Ancol đóng vai trò hóa học khử

c) CH3-CH2-CH2OH + HBr CH3-CH2-CH2Br + H2O

Ancol đóng vai trò bazơ

Bài 3 trang 186 SGK Hóa 11:Trình bày phương pháp hoá học nhằm phân biệt các chất lỏng đựng trong các lọ ko dán nhãn: etanol, glixerol, nước với benzen.

* lời giải bài 3 trang 186 SGK Hóa 11:

+ Trích mỗi chất 1 ít mang lại ra các ống nghiệm không giống nhau và khắc số thứ từ tương ứng.

- cho lần lượt nước dư vào các ống nghiệm:

+ Ống nghiệm nào chất lỏng ko tan, dung dịch phân thành 2 lớp là benzen (nổi lên trên bề mặt nước)

+ các ống nghiệm còn sót lại dung dịch đồng điệu là: etanol (C2H5OH), glixerol (C3H5(OH)3), nước

- đến Cu(OH)2vào 3 hóa học còn lại, hóa học nào tạo phức màu xanh da trời lam là C3H5(OH)3, còn lại không có hiện tượng gì là C2H5OH cùng H2O

2C3H5(OH)3+ Cu(OH)2 2Cu + 2H2O

- Đốt 2 hóa học còn lại, rồi cho thành phầm qua dd nước vôi trong, hóa học nào sản phẩm sinh ra làm đục nước vôi trong là C2H5OH, còn sót lại là H2O

C2H5OH + 3O22CO2+ 3H2O

CO2+ Ca(OH)2 CaCO3 + H2O

Bài 5 trang 187 SGK Hóa 11:Cho 12,20 gam hỗ phù hợp X gồm etanol với propan-1-ol công dụng với na (dư) thu được 2,80 lit khí đktc.

a. Tính thành phần phần trăm trọng lượng của mỗi chất trong các thành phần hỗn hợp X?

b. Cho tất cả hổn hợp X qua ống đựng CuO, đun nóng. Viết các phương trình hoá học tập của phản nghịch ứng xảy ra.

* giải thuật bài 5 trang 187 SGK Hóa 11:

a) điện thoại tư vấn số mol của etanol cùng propan-1-ol theo thứ tự là x với y (mol)

- Phương trình phản ứng:

C2H5OH + mãng cầu C2H5ONa + ½ H2

x 0,5x (mol)

CH3CH2CH2OH + na CH3CH2CH2ONa + ½ H2

y 0,5y (mol)

- Theo bài xích ra: nH2 = 2,8/22,4 = 0,125 (mol).


- Theo PTPƯ: nH2 = 0,5x + 0,5y = 0,125 (1)

- Theo bài xích ra với theo PTPƯ: mx = 46x + 60y = 12,2 (2)

- Giải hệ PT tất cả (1) với (2) ta được: x = 0,2 với y = 0,05 (mol).

mC2H5OH = 0,2.46 = 9,2 (g). MCH3CH2CH2OH = 3 (g).

%mC2H5OH = (9,2/12,2).100% = 75,4%

%mCH3CH2CH2OH= 100% - 75,4% = 25,6%

b) Phương trình phản nghịch ứng

C2H5OH + CuO
C2H5CHO + Cu + H2O

Bài 6 trang 187 SGK Hóa 11:Oxi hoá trọn vẹn 0,60(g) một ancol A đối kháng chức bằng oxi không khí, tiếp đến dẫn sản phẩm qua bình 91 đựng H2SO4đặc rồi dẫn tiếp qua bình (2) đựng KOH. Khối lượng bình (1) tăng 0,72g; bình (2) tăng 1,32g.

a. Phân tích và lý giải hiện tượng thí nghiệm trên bởi phương trình hoá học.

b. Tìm công thức phân tử, viết công thức cấu trúc có thể gồm của A.

c. Khi mang đến ancol trên tính năng với CuO, đun cho nóng thu được một anđehit tương ứng. Call tên của A?

* lời giải bài 6 trang 187 SGK Hóa 11:

a) thành phầm oxi hóa có CO2và H2O trải qua bình (1) đựng H2SO4đặc thì H2O bị hấp thụ làm cho bình (1) tăng mH2O= 0,72 (g); qua bình (2) CO2bị hấp thụ bởi dung dịch KOH,mCO2= 1,32 (g).

2CxHyO +


*

2xCO2+ yH2O

CO2+ 2KOH K2CO3+ H2O

b) Theo bài xích ra: nH2O = 0,72/18 = 0,04 (mol)

nCO2 = 1,32/44 = 0,03 (mol)

- Theo định biện pháp bảo toàn khối lượng: mO (trongA)= mA mC- mH

mO (trong A)= 0,6 0,03.12 0,04.2= 0,16 (g).

nO= 0,16/16 = 0,01 (mol).

- gọi CTPT của ancol A đơn chức là CxHyO : 0,01 (mol) (Vì ancol đối kháng chức cần nA= nO)

x = nCO2/nA = 0,03/0,01 = 3

y = 2nH2O/nA= 0,08/0,01 = 8

- CTPT của A là: C3H7OH

- CTCT hoàn toàn có thể có của A là: CH3-CH2-CH2-OH, CH3-CH(OH)-CH3

c) Khi mang lại A chức năng với CuO, đun cho nóng được một anđehit A là Ancol bậc 1

=> CTCT của A là: CH3-CH2-CH2-OH (propan-1-ol)

= PTHH:CH3CH2CH2OH + CuO


CH3CH2CHO + Cu+ H2O

Bài 7 trang 187 SGK Hóa 11:Từ 1,00 tấn tinh bột cất 5,0% chất xơ (Không bị trở nên đổi) hoàn toàn có thể sản xuất đưuọc từng nào lit etanol tinh khiết, biết hiệu suất chung của cả quá trình là 80,0% và trọng lượng riêng của etanol là D = 0,789 g/ml.

* giải mã bài 7 trang 187 SGK Hóa 11:

- Phương trình hóa học:

(C6H10O5)n+ nH2O nC6H12O6 (1)

C6H12O6 2C2H5OH + 2CO2 (2)

- Theo bài bác ra: mxơ= 0,05. 106(g)

m tinh bột = 1.106- 0,05.106= 0,95.106(g)

Từ (1) cùng (2) ta có:

nC2H5OH = 2.nC6H12O6 = 2.nC6H12O6 =


Bài 9 trang 187 SGK Hóa 11:Cho 3,70gam một ancol X no, đơn chức, mạch hở tác dụng với mãng cầu dư có thấy 0,56 lit khí thoát ra (ở đktc). Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O ; B. C3H10O

C. C4H10O ; D. C4H8O

Hãy chọn câu trả lời đúng

* lời giải bài 9 trang 187 SGK Hóa 11:

Đáp án:C. C4H10O

- Phương trình bội phản ứng

2R-OH + 2Na 2R-ONa + H2

0,05 0,025 (mol)

-Theo bài bác ra: nH2 = 0,56/22,4 = 0,025 (mol).

- Theo PTPƯ: nR-OH= 2.nH2= 2.0,025 = 0,05 (mol).

MROH = 3,7/0,05 = 74 (g/mol).

Xem thêm: Giáo Án Hóa 9 Theo Định Hướng Năng Lực Học Sinh, Giáo Án Phát Triển Năng Lực Hóa 9

Ancol no đơn chức gồm công thức: CnH2n + 1OH 14n + 18 = 74 n = 4

Vậy bí quyết phân tử của X là: C4H10O

Hy vọng với bài viết về tính hóa học hóa học, đặc thù vật lý của ancol và bài tập vận dụng sinh hoạt trên có ích với những em. Mọi thắc mắc và góp ý các em vui mừng để lại phản hồi dưới nội dung bài viết để HayHocHoi.Vn ghi nhận với hỗ trợ, chúc những em tiếp thu kiến thức tốt.