-Thông thường thì NaOH ở dạng dd với H2O thì hôm nay rượu sẽ tung trong dd NaOH thực chất là chảy trong H2O.

Bạn đang xem: Ancol etylic có tác dụng với naoh không

Cùng Top lời giải đi kiếm tìm hiểu chi tiết về Ancol nhé.

I. Định nghĩa, phân loại, đồng phân và danh pháp

1. Định nghĩa

-Ancol là những hợp chất hữu cơ cơ mà phân tử tất cả nhóm hidroxyl (OH) liên kết trực tiếp với nguyên tử cacbon no.

-Công thức tổng quát của ancol:R(OH)n(n ≥ 1), với R là gốc hiđrocacbon.

-Công thức của ancol no mạch thẳng, đơn chức:CnH2n+1OHhayCnH2n+2O(với n ≥ 1).

2. Phân loại

-Gốc R bao gồm thể là mạch hở no xuất xắc chưa no hoặc mạch vòng.

Ví dụ:CH3-OH; CH2=CH-CH2-OH; C6H5-CH2-OH.

- team OH- bao gồm thể kết dính cacbon bậc 1, bậc 2, bậc 3 tạo thành ancol tương ứng bậc 1, bậc 2, bậc 3.

Lưu ý:Bậc của ancol bằng bậc của nguyên tử cacbon liên kết với team OH.

Ví dụ:

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?" width="335">

Bảng phân loại ancol

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 2)" width="897">

-Ancol không bền khi:

+ Nhiều team –OH thuộc đính vào một nguyên tử cacbon.

+ team –OH đính vào nguyên tử cacbon gồm nối đôi.

Ví dụ:

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 3)" width="538">

3. Đồng phân và danh pháp

a. Đồng phân

-Mạch cacbon khác nhau.

-Vị trí của những nhóm –OH khác nhau.

-Ngoài ra ancol đơn chức có đồng phân là ete: R-O-R’.

Ví dụ:Viết đồng phân của C3H8O.

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 4)" width="552">

b. Danh pháp

-Tên thông thường:Tên ancol = tên gốc hiđrocacbon no tương ứng + ic.

Ví dụ:

CH3-CH2-OH: ancol etylic.

CH3-OH: ancol metylic.

-Tên nắm thế:Tên ancol = thương hiệu gốc hiđrocacbon no tương ứng + ol.

Ví dụ:

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 5)" width="756">

II. Tính chất vật lý

-R-OH tạo liên kết hidro nêndẫn đến nhiệt độ sôi của ancolcao hơn các dẫn xuất của hydrocarbon bao gồm khối lượng phân tử tương đương. Dưới đây là thứ tự nhiệt độ sôi giảm dần của một số team hợp chất hữu cơ:

R-COOH > R-OH > RNR’ > R-COO-R’ > R-CO-R’> R-CHO > RX > R-O-R’ > RH

tương đương

Axit > ancol > amin > este > xeton > anđehit > dẫn xuất halogen > ete > hidrocacbon CxHy

Giải thích: nhiệt độ sôi của một chất thường phụ thuộc vào các yếu tố sau:

-Khối lượng phân tửcàng lớn thì nhiệt độ sôi càng cao.

- Độ phân cực của liên kết: liên kết ion > liên kết cộng hóa trị tất cả cực > liên kết cộng hóa trị không cực.

-Số liên kết hiđro: càng nhiều liên kết hidro thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Độ bền của liên kết hiđro: liên kết H càng bền thì nhiệt độ sôi càng cao.

-Từ C1đến C12ancol ở thể lỏng (khối lượng riêng d 13trở lên ở thể rắn.

-C1đến C3tan vô hạn vào nước vì có liên kiết H với nước.

-Độ rượu = (Vancol nguyên chất/Vdd ancol).100

-Các poli như etylen glicol, glixerol thường sánh, nặng hơn nước và tất cả vị ngọt.

III. Tính chất hóa học

1.Phản ứng với kim loại kiềm

-Ancolchỉ tác dụng với Na giỏi NaNH2

R-OH + Na→R-ONa + H2

R-OH + NaNH2→R-ONa + NH3

2. Phản ứng thế đội OH

-Phản ứng với axit vô cơ:

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 6)" width="578">

-Phản ứng tạo dien:dùng sản xuất cao su thiên nhiên buna.

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 7)" width="523">

(ĐK: phải có xúc tác là Al2O3+ MgO hoặc ZnO/500ºC)

3. Phản ứng tách bóc nước (phản ứng đêhidrat hoá)

-Phản ứng bóc nước (đehiđrat hóa) của ancol no, đơn chức, mạch hở tạo anken

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 8)" width="448">

Ví dụ:

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 9)" width="385">

4. Phản ứng oxi hoá

-Oxi hóa trọn vẹn bằng oxi (phản ứng cháy)

*
Ancol tất cả tác dụng với NaOH không?(ảnh 10)" width="545">

-Oxihóa không trọn vẹn bằngKMnO4,K2Cr2O7,CrO3…

-Ancol bậc 1→muối carboxylic

R-CH2OH+ KMnO4-> R-COOK + MnO2+ KOH

-Ancol bậc 2→xetone

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 11)" width="901">

-Ancol bậc 3→xeton +axit cacboxylic

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 12)" width="908">

5. Phản ứng ester hóa

*
Ancol bao gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 13)" width="426">

-Phản ứng được thực hiện vào môi trường axit cùng đun nóng.

-Phản ứng có tính thuận nghịch nên chăm chú đến chuyển dịch cân bằng.

-Khả năng phản ứng: ancol bậc 1 > bậc 2 > bậc 3:

HCOOH > CH3COOH > RCH2COOH > R2CHCOOH > R3CCOOH.

Xem thêm: Tham Luận Dạy Học Theo Định Hướng Phát Triển Năng Lực, Tham Luận Đổi Mới Phương Pháp Dạy Học Nhằm

IV. Ứng dụng và điều chế

1. Ứng dụng

- Ứng dụng của ancol: Ancol được ứng dụng nhiều trong công nghiệp thực phẩm, y tế và động cơ…

2. Điều chế

a. Phương pháp tổng hợp

*
Ancol có tác dụng với NaOH không?(ảnh 14)" width="386">

Ví dụ: Điều chế etanol từ etilen

CH2=CH2+ H2O→ CH3CH2OH

b. Phương pháp sinh hoá:từ tinh bột, đường, ...

*
Ancol gồm tác dụng với NaOH không?(ảnh 15)" width="707">

c. Điều chế metanol vào công nghiệp