toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Viết phương trình phân tử, Pt ion rút gọn ( ví như có) : a, CaCl2 cùng AgNO3; Fe2(SO4) cùng NaOH; KCl cùng Na2SO4 b, FeSO4 và NaOH; NH4Cl và Ba(OH)2; Al(OH)3 và NaOH c, Na2S và HCl; Ba(NO3)2 và CuSO4; FeS và HCl


*

Viết phương trình phân tử, phương trình ion tương đối đầy đủ và phương trình ion rút gọn cho các phản ứng Sau ( ví như có) : 1) FeSo4 + NaoH

2)Fe2(So4)3 + NaoH

3) (NH4)2SO4 + BaCl2+ HCl 4) AgNo3+ HCl

5) NaF +AgNo3 + Ca(No3)2 6) Na2Co3+Ca(NO3)2 7)Na2Co3+Ca(OH)2+Na2S 8)CuSo4+Na2S


*

pha trộn dung dịch những cặp chất sau, cặp chất nào có xảy ra phản ứng? Viết phương trình phân tử và ion rút gọna, Cacl2 cùng Agno3b, Kno3 với Ba(OH)2c, Fe2(so4)3 và kohd, Na2So3 với hcl

a) CaCl2 + 2AgNO3 => Ca(NO3)2 + 2AgCl

Ag+ + Cl- => AgCl 

b) không phản ứng 

c) Fe2(SO4)3 + 6KOH => 2Fe(OH)3 + 3K2SO4 

Fe3+ + 3OH- => Fe(OH)3 

d) Na2SO3 + 2HCl => 2NaCl + SO2 + H2O 

SO32- + 2H+ => SO2 + H2O


Hãy phương trình phân tử cùng phương trình ion rút gọn các phản ứng sau:

1) HNO3 + NaHCO3 →

2) Al(OH)3 + HCl →

3) Zn(OH)2 + HCl →

4) Zn(OH)2 + NaOH →

5) KOH + KHCO3 →

6) NaOH + KHCO3 →

7) H3PO4 + AgNO3 →


Câu 2: xong xuôi các phương trình phản bội ứng sau (nếu có):H2SO4 + KOH → Ba(OH)2 + HCl →Fe(OH)2 + HCl → Al(OH)3 + H2SO4 →HCl + Na2CO3 → HNO3 + Ca(HCO3)2 →NaOH + CuSO4 → Ca(OH)2 + BaCl2 →Fe2(SO4)3 + KOH → FeSO4 + Cu(OH)2 →CaCl2 + AgNO3 → Ba(OH)2 + K2SO4 →Ba(OH)2 + Fe2(SO4)3 → Na2CO3 + BaCl2 →Ba(HCO3)2 + Na2CO3 → MgCO3 + K2SO4 →Ca(HCO3)2 + KOH → NaHSO4 + KOH →


2AgNO3 + CaCl2 → 2AgCl + Ca(NO3)2 

K2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2KOHFe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 → 3BaSO4 + 2Fe(OH)3

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaClBa(HCO3)2 + Na2CO3 → BaCO3 + 2NaHCO3

MgCO3 + K2SO4 ----//---->Ca(HCO3)2 + 2KOH → CaCO3 + K2CO3 + 2H2O

2NaHSO4 + 2KOH → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O


2KOH + H2SO4 → K2SO4 + 2H2O

Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2OFe(OH)2 + 2HCl → FeCl2 + 2H2O

2Al(OH)3 + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 6H2ONa2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

Ca(HCO3)2 + 2HNO3 → Ca(NO3)2 + 2H2O + 2CO22NaOH + CuSO4 → Na2SO4 + Cu(OH)2

Ca(OH)2 + BaCl2 ----//---->Fe2(SO4)3 + 6KOH → 3K2SO4 + 2Fe(OH)3

FeSO4 + Cu(OH)2 ----//---->


1) Trộn lẫn các dung dịch mọi cặp chất sau, cặp hóa học nào có xảy ra phản ứng? Viết phương trình bội nghịch ứng dạng phân tử với dạng ion rút gọn.

Bạn đang xem: Viết phương trình phân tử, pt ion rút gọn ( nếu có) : a, cacl2 và agno3; fe2(so4) và naoh; kcl và na2so4 b, feso4 và naoh; nh4cl và ba(oh)2; al(oh)3 và naoh c, na2s và hcl;

a. CaCl2 cùng AgNO3 b. KNO3 và Ba(OH)2

c. Fe2(SO4)3 cùng KOH d. Na2SO3 với HCl

2) Viết phương trình phân tử với phương trình ion rút gọn của các phản ứng theo sơ trang bị dưới đây:

a. MgCl2 + ? ----> MgCO3 + ?

b. Ca3(PO4)2 + ? ----> ? + CaSO4

c. ? + KOH ----> ? + Fe(OH)3

d. ? + H2SO4 ----> ? + CO2 + H2O

3) Viết phương trình bội nghịch ứng của Ba(HCO3)2 với các dung dịch HNO3, Ca(OH)2, Na2SO4, NaHSO4.

4) Phản ứng hiệp thương ion là gì ? Điều kiện để phản ứng điều đình ion xảy ra? cho ví dụ minh họa.

5) Cho các chất sau: Zn(OH)2, (NH4)2CO3, NH3, NaCl. Hóa học nào mãi mãi trong môi trường xung quanh kiềm, môi trường thiên nhiên axit ? Giải thích.

6) Hãy phân tích và lý giải vì sao những chất Zn(OH)2, (NH2)2CO không tồn tại trong môi trường xung quanh axit, trong môi trường xung quanh kiềm ; còn NH3 không tồn trên trong môi trường xung quanh axit ?

7) Trong số đông đảo chất sau, hồ hết chất nào có thể phản ứng được với nhau NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2, CO2, Al, NH4Cl. Viết những phương trình bội nghịch ứng và nêu điều kiện phản ứng (nếu có).

Xem thêm: Biến Dị Cá Thể Là Gì ? Đacuyn Quan Niệm Biến Dị Cá Thể Là

8) Trong số phần lớn chất sau, những chất nào rất có thể phản ứng được với nhau NaOH, Fe2O3, K2SO4, CuCl2,

9) Viết phương trình phản ứng bên dưới dạng phân tử với ion thu gọn gàng của dung dịch NaHCO3 với từng dung dịch: H2SO4 loãng, KOH, Ba(OH)2 dư.