Bạn đang xem: Bài 2 sgk toán 12 trang 10

*

(y=dfracx^2-2x1-x=dfracleft( 1-x ight)^2-11-x=1-x-dfrac11-x \\ y"=-1-dfrac1left( 1-x ight)^2
*Xem thêm: Kịch Bản Điều Hành Đại Hội Chi Bộ Nhiệm Kỳ 2020, Kich Ban Dieu Hanh Dai Hoi Chi Bo Co Quan

(y"=dfrac2x-12sqrtx^2-x-20\\ y"=0Leftrightarrow 2x-1=0Leftrightarrow x=dfrac12)
-->