a) Hãy tính tốc độ tăng trưởng giá trị tiếp tế ngành trồng trọt đến từng nhóm cây cỏ (lấy năm 1990 = 100%).

Bạn đang xem: Bài 23 thực hành phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt

b) dựa trên số liệu vừa tính, hãy vẽ trên thuộc hệ trục tọa độ những đường biểu diễn tốc độ tăng trưởng quý hiếm sản xuất của những nhóm cây trồng.

c) dấn xét về quan hệ giữa vận tốc tăng trưởng với sự đổi khác cơ cấu giá bán trị thêm vào ngành trồng trọt. Sự đổi khác trên phản ảnh điều gì trong chế tạo lương thực, thực phẩm cùng trong việc phát huy thế mạnh mẽ của công nghiệp nhiệt đới gió mùa ?

Trả lời:

a) tốc độ tăng trưởng giá trị phân phối ngành trồng trọt theo từng nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%)

*


b) Vẽ biểu đồ

Biểu đồ vận tốc tăng trưởng quý giá sản xuất của những nhóm cây trồng ở việt nam giai đoạn 1990-

2005

 

*

c) dấn xét:

Về vận tốc tăng trưởng (giai đoạn 1990-2005):


+ cây công nghiệp có vận tốc tăng trưởng nhanh nhất có thể (tăng 282,3%), tiếp sau là cây rau đậu (tăng 156,8%). Cả hai đội cây này đều có tốc độ phát triển cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

+ Cây lương thực, cây nạp năng lượng quả và cây không giống có vận tốc tăng trưởng rẻ hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt.

 Về sự đổi khác cơ cấu

Cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt của nước ta năm 1990 cùng năm 2005 (%)

Năm

Tổng số

Lương thực

Rau đậu

Cây công nghiệp

Cây ăn uống quả

Cây khác

1990

100,0

67,1

7,0

13,5

10,1

2,3

2005

100,0

59,2

8,3

23,7

7,3

1,5

Từ năm 1990 cho năm 2005, tổ chức cơ cấu giá trị cung ứng ngành trồng trọt ở nước ta có sự đổi khác theo hướng:

+ giảm tỉ trọng cây lương thực, cây ăn uống quả với cây khác.


+ Tăng tỉ trọng cây công nghiệp, rau xanh đậu.

- Giữa vận tốc tăng trưởng cùng sự đổi khác cơ cấu giá chỉ trị sản xuất ngành trồng trọt có mối quan hệ ngặt nghèo với nhau.

+ cây lâu năm và cây rau đậu có vận tốc tăng trưởng cao hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy vậy tỉ trọng có xu thế tăng.

+ Cây lương thực, cây ăn uống quả với cây không giống có tốc độ tăng trưởng rẻ hơn vận tốc tăng trưởng của ngành trồng trọt, tuy thế tỉ trọng có xu thế giảm.

- Sự biến đổi cơ cấu giá bán trị cung cấp ngành trồng trọt bệnh tỏ:

+ Trong sản xuất lương thực, thực phẩm, đã tất cả xu hướng đa dạng và phong phú hóa, các loại rau đậu được tăng mạnh sản xuất.

+ Nền nông nghiệp & trồng trọt nhiệt đới ngày dần được phát huy thế mạnh dạn với việc tạo ra nhiều thành phầm hàng hóa có mức giá trị cao.

Cho bảng số liệu:

Bảng 23.2. Diện tích s gieo trồng cây công nghiệp thường niên và cây công nghiệp lâu năm

(Đơn vị: nghìn ha)

*


a) Phân tích xu hướng biến động diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm và cây công nghiệp nhiều năm trong khoảng thời hạn từ 1975 mang lại 2005.

b) Sự biến đổi trong cơ cấu diện tích s cây công nghiệp (phân theo cây công nghiệp thường niên và cây lâu năm lâu năm) bao gồm liên quan như thế nào đến sự chuyển đổi trong phân bổ sản xuất cây công nghiệp ?

Trả lời:

a) Để phân tích xu thế biến động diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên và lâu năm trong khoảng thời hạn 1975 - 2005, cũng tương tự phục vụ cho câu hỏi b), nên tính toán, up load số liệu, lập thành bảng nới như sau:

Cơ cấu diện tích s gieo trồng cây công nghiệp ở nước ta, giai đoạn 1975 - 2005 (%)


Năm

Cây công nghiệp sản phẩm năm

Cây công nghiệp lâu năm

1975

54,9

45,1

1980

59,2

40,8

1985

56,1

43,9

1990

45,2

54,8

1995

44,3

55,7

2000

34,9

65,1

2005

34,5

65,5


- Về vận tốc tăng trưởng (năm 2005 đối với năm 1975): diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng cấp tốc hơn diện tích gieo trồng cây lâu năm hàng năm.

+ đối với năm 1975, diện tích s gieo trồng cây công ngbiệp nhiều năm năm 2005 tăng 1460,8 nghìn ha (tăng gấp 9,5 lần).

+ Cũng trong thời hạn trên, diện tích gieo trồng cây công nghiệp hàng năm tăng 651,4 nghìn ha (tăng vội vàng 4,1 lần). Riêng trong tiến độ 1985 - 1990, diện tích s gieo trồng cây công nghiệp hàng năm giảm, tiếp đến tăng dần.

- Về sự đổi khác cơ cấu (giai đoạn 1975 - 2005):

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp thường niên ngày càng giảm, từ bỏ 54,9% (năm 197-5) xuống còn 34,5% (năm 2005), giảm 20,4%.

+ Tỉ lệ diện tích gieo trồng cây công nghiệp lâu năm không kết thúc tăng, tự 45,1% (năm 1975) lên 65,5% (năm 2005), tăng 20,4%.

Xem thêm: Điện Phân Có Màng Ngăn 500Ml Dung Dịch Chứa Hỗn Hợp Gồm Cucl2 0 1M Và Nacl 0 5M

b) Sự thay đổi trong cơ cấu diện tích cây công nghiệp có liên quan rõ nét đến sự đổi khác trong phân bổ cây công nghiệp từ có mặt và phát triển các vùng chăm canh cây công nghiệp, chủ yếu là các cây công nghiệp lâu năm.