Bài tất cả đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm toán 10 đại số chương 2: Hàm số hàng đầu và bậc nhị (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của bản thân mình trong từng câu hỏi. Dưới thuộc của bài trắc nghiệm, có phần xem công dụng để biết bài xích làm của mình. Kéo xuống dưới nhằm bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: cho hàm số f(x) = $x^2$ − |x| .Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm đại số 10 chương 2

A. F(x) là hàm số lẻB. F(x) là hàm số chẵnC. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua nơi bắt đầu tọa độD. Đồ thị của hàm số f(x) đối xứng qua trục hoành

Câu 2: mang đến hàm số y = f(x) = a$x^2$ + bx + c. Rút gọn biểu thức f(x + 3)– 3f(x + 2) + 3f(x + 1) ta được:

A. A$x^2$ – bx – cB. A$x^2$ + bx – cC. A$x^2$ – bx + cD. A$x^2$ + bx + c

Câu 3: mang đến hai điểm A, B thõa mãn hệ phương trình $left{eginmatrix x_A + y_A - 1 = 0 \ x_A + y_A - 1 = x_B + y_B - 1 = 0 endmatrix ight.$ tìm kiếm m để đường thẳng AB cắt đường trực tiếp y = x + m trên điểm C bao gồm tọa độ thỏa mãn nhu cầu $y_C = x^2_C$.

A. M = 2 B. M = 1C. M = 0 D. M = 2 ± $sqrt5$

Câu 4: khi nuôi cá thử nghiệm trong hồ, một bên sinh học thấy rằng: trường hợp trên mỗi đối chọi vị diện tích s của mặt hồ tất cả n nhỏ cá thì trung bình mỗi bé cá sau đó 1 vụ trọng lượng P(n) = 360 − 10n (gam). Hỏi bắt buộc thả bao nhiêu con cá trên một đối chọi vị diện tích s để cân nặng cá sau đó 1 vụ thu được rất nhiều nhất?

A. 12B. 18C. 36D. 40

Câu 5: Viết phương trình của Parabol (P) hiểu được (P) đi qua những điểm A(0; 2), B(−2; 5), C(3; 8)

A. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x − 2B. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x + 2C. Y = $frac710x^2$ − $frac110$x − 2D. Y = $frac710x^2$ + $frac110$x + 2

Câu 6: Hàm số y = $fracx+1x-2m+1$ xác minh trên <0; 1) khi:

A. M B. M $geq$ 1C. M D. M $geq$ 2 hoặc m

Câu 7: xác minh các hệ số a với b để Parabol (P) : y = $ax^2 + 4x - b$ gồm đỉnh I(−1; −5).

A. $left{eginmatrix a = 3\ b = −2endmatrix ight.$B. $left{eginmatrix a = 3\ b = 2endmatrix ight.$C. $left{eginmatrix a = 2\ b = 3endmatrix ight.$D. $left{eginmatrix a = 2\ b = −3endmatrix ight.$

Câu 8: tìm kiếm m để hàm số y = $x^2$ − 2x + 2m + 3 có mức giá trị bé dại nhất bên trên đoạn <2 ; 5> bởi -3.

A. M = −3qB. M = −9C. M = 1D. M = 0

Câu 9: search điểm M(a; b) với a A. 3B. −1C. −11D. 1

Câu 10: đến hàm số số 1 có đồ gia dụng thị là đường thẳng d. Tra cứu hàm số kia biết d trải qua A(1; 3), B(2; −1)

A. Y = −4x + 2B. Y = −2x + 3C. Y = −4x + 5D. Y = −4x + 7

Câu 11: Tìm giá trị lớn số 1 M với giá trị nhỏ nhất m của hàm số y = f(x) = $x^2$ − 4x + 3 bên trên đoạn <−2; 1> .

A. M = 15; m = 1 B. M = 15; m = 0C. M = 1; m = −2D. M = 0; m = −15

Câu 12: Tìm các giá trị thực của thông số m để hàm số y = $fracx+m+2x-m$ xác minh trên (−1; 2).

A. $left{eginmatrix m ≤ −1\ m ≥ 2endmatrix ight.$B. M ≤ −1 hoặc m ≥ 2C. M 2D. −1

Câu 13: Xét tính đồng biến, nghịch biến đổi của hàm số f(x) = $x^2$ − 4x + 5 trên khoảng tầm (−∞; 2) cùng trên khoảng chừng (2; +∞). Xác minh nào dưới đây đúng?

A. Hàm số nghịch trở nên trên (−∞; 2), đồng thay đổi trên (2; +∞).B. Hàm số đồng vươn lên là trên (−∞; 2), nghịch biến chuyển trên (2; +∞).C. Hàm số nghịch biến hóa trên các khoảng (−∞; 2) và (2; +∞).D. Hàm số đồng thay đổi trên các khoảng (−∞; 2) và (2; +∞).

Câu 14: tìm kiếm m ∈ Z để hai tuyến đường thẳng y = mx + 1 (d1) và y = 2x + 3 (d2) cắt nhau trên một điểm gồm tọa độ nguyên.

A. M = 2 B. M ∈ 0; 1; 3; 4C. M ∈ 0; 2 D. M ∈ ±1; ±2

Câu 15: mang lại hàm số y = f(x) gồm bảng biến hóa thiên như sau: 

*

Với quý hiếm nào của tham số m thì phương trình |f(x) − 1| = m bao gồm bốn nghiệm phân biệt.

A. M = 1B. 1 C. 0 D. M ≥ 3

Câu 16: Đồ thị tiếp sau đây biểu diễn hàm số nào?

*

A. Y = 2x − 2B. Y = x − 2C. Y = −2x − 2 D. Y = −x − 2

Câu 17: cho parabol (P) : y = $x^2$ − 4x + 3 và con đường thẳng d : y = mx + 3. Tìm toàn bộ các quý hiếm thực của m để d cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng $frac92$.

A. M = 7B. M = −7C. M = −1, m = −7 D. M = −1

Câu 18: Một doanh nghiệp bốn nhân A chuyên marketing xe gắn thêm máy các loại. Bây giờ doanh nghiệp đang triệu tập chiến lược vào sale xe hon nhiều Future Fi với chi tiêu mua vào một chiếc là 27 (triệu đồng) và bán đi với giá là 31 triệu đồng. Với giá bán này thì số lượng xe mà người tiêu dùng sẽ sở hữu trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục đích mục tiêu tăng nhanh hơn nữa lượng tiêu thụ loại xe đang ăn khách này, công ty dự định tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá bán và cầu tính rằng nếu sút 1 triệu đ mỗi mẫu xe thì số lượng xe bán ra trong 1 năm là sẽ tăng thêm 200 chiếc. Vậy doanh nghiệp phảiđịnh giá thành mới là bao nhiêu để sau khi đã thực hiện giảm giá, roi thu được vẫn là cao nhất.

Xem thêm: Ag Là Gì ? Hiểu Thêm Văn Hóa Việt Ag Nghĩa Là Gì

A. 30 triệu đồngB. 29 triệu đồngC. 30,5 triệu đồngD. 29,5 triệu đồng

Câu 19: cho điểm A (1; 1) và hai đường thẳng (d1) : y = x − 1; (d2) : y = 4x − 2 . Viết phương trình mặt đường thẳng (d) trải qua điểm A với cắt các đường trực tiếp (d1), (d2) tạo nên thành một tam giác vuông.

A. Y = 2x – 1 B. Y = –2x + 3C. Y = -x + 2 hoặc $y = frac-14x + frac54$D. Không xác minh được

Câu 20: đến đường trực tiếp d : y = (m − 1) x + m và d′: y = (m2 − 1) x + 6. Tìm kiếm m để hai tuyến phố thẳng d, d′ tuy nhiên song cùng với nhau