Toán 11: bài Tập Trắc Nghiệm giới hạn (Có Đáp Án), 150 Câu Trắc Nghiệm giới hạn Của Hàm Số bao gồm Đáp Án
Trang nhà GIÁO DỤC toán 11: bài tập trắc nghiệm giới hạn (có Đáp Án), 150 câu trắc nghiệm giới hạn của hàm số tất cả Đáp Án
Có thể nói, giới hạn hàm số là 1 chương đặc trưng trong chương trinh học tập của môn Toán đại số của lớp 11. Chính vì vậy, hôm nay chúng tôi xin reviews đến vớ cả các bạn bộ thắc mắc trắc nghiệm chăm đề giới hạn hàm số.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm giới hạn hàm số lớp 11

Bạn sẽ xem: Toán 11: bài bác tập trắc nghiệm số lượng giới hạn (có Đáp Án), 150 câu trắc nghiệm số lượng giới hạn của hàm số bao gồm Đáp Án

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, bao gồm 150 câu hỏi trắc nghiệm cùng được phân chia theo các dạng toán số lượng giới hạn hàm số. Sau đây, chúng tôi xin mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm tài liệu thắc mắc trắc nghiệm số lượng giới hạn hàm số.

150 thắc mắc trắc nghiệm chăm đề số lượng giới hạn hàm số

DẠNG 1: TÍNH GIỚI HẠN BẰNG ĐỊNH NGHĨA HOẶC TẠI MỘT ĐIỂMPhương pháp:+ sử dụng định nghĩa chuyển số lượng giới hạn của hàm số về giới hạn của hàng số.+ trường hợp là hàm số cho do một bí quyết thì giá bán trị giới hạn bằng+ ví như cho bởi nhiều công thức, lúc ấy ta sử dụng đk để hàm số có số lượng giới hạn ( giới hạn trái bằng số lượng giới hạn phải).Câu 1. Chọn công dụng đúng trong các tác dụng sau của là: A. -2. B. . C. . D. 2 .Câu 2. bằng:A . B. C. . D .Câu 3. Tìm số lượng giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 4. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. 9 D. 1Câu 5. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. Câu 6. Tìm số lượng giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 7. Tìm số lượng giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 8. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. 5 D. 1Câu 9. mang đến hàm số . Chọn công dụng đúng của :Câu 10. Tìm giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 11. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 12. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 13. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. 5 C. -2 D. 1Câu 14. Tìm giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 15. Tìm giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 16. Tìm số lượng giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. -2 D. 1Câu 17. Tìm giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. 0 D. 1Câu 18. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. -1Câu 19. Tìm giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 20. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 21. Tìm giới hạn hàm số x+2-x+1}3 x+1" width="199" height="48" data-latex="C=lim _x ightarrow 0 fracsqrtx+2-x+13 x+1" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=C%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%200%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7Bx%7D%2B2-x%2B1%7D%7B3%20x%2B1%7D"> bằng định nghĩa.A. B. C. 2+1" width="57" height="24" data-latex="sqrt2+1" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%5B3%5D%7B2%7D%2B1"> D. 1Câu 22. Tìm giới hạn hàm số 7 x+1+1}x-2" width="177" height="48" data-latex="D=lim _x ightarrow 1 fracsqrt7 x+1+1x-2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=D%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B7%20x%2B1%7D%2B1%7D%7Bx-2%7D"> bằng định nghĩa.A. B. C. -2 D. -3Câu 23. Tìm số lượng giới hạn hàm số bằng định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 24. Tìm số lượng giới hạn hàm số bởi định nghĩa.A. B. C. D. 1Câu 25. Tìm số lượng giới hạn hàm số 2 x+3}3 x^2-2" width="278" height="53" data-latex="C=lim _x ightarrow 1 fracsqrt2 x^2-x+1-sqrt2 x+33 x^2-2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=C%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B2%20x%5E%7B2%7D-x%2B1%7D-%5Csqrt%5B3%5D%7B2%20x%2B3%7D%7D%7B3%20x%5E%7B2%7D-2%7D"> bằng định nghĩa.A. B. C. D. 5" width="72" height="24" data-latex="sqrt2-sqrt5" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=%5Csqrt%7B2%7D-%5Csqrt%5B3%5D%7B5%7D">Câu 26. Tìm giới hạn hàm số 3 x+1-2}" width="177" height="55" data-latex="D=lim _x ightarrow 1 fracsqrt3 x+1-2sqrt3 x+1-2" data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=D%3D%5Clim%20_%7Bx%20%5Crightarrow%201%7D%20%5Cfrac%7B%5Csqrt%7B3%20x%2B1%7D-2%7D%7B%5Csqrt%5B3%5D%7B3%20x%2B1%7D-2%7D"> bởi định nghĩa.A. B. C. D. 0Câu 27. đến hàm số Câu 28. Tìm a nhằm hàm số sau có số lượng giới hạn khi 2 \2 x^2-x+1 & ext khi x leq 2endarray ight." width="321" height="49" data-latex="x ightarrow 2 f(x)=left{eginarrayllx^2+a x+1 & ext khi x>2 \2 x^2-x+1 & ext lúc x leq 2endarray ight." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=x%20%5Crightarrow%202%20f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%0Ax%5E%7B2%7D%2Ba%20x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E2%20%5C%5C%0A2%20x%5E%7B2%7D-x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%202%0A%5Cend%7Barray%7D%5Cright.">.A. B. C. D. 1Câu 29. search a để hàm số sau có số lượng giới hạn tại B. C. D. 1Câu 30. Tìm để hàm số B. C. D. 1Câu 31.

Xem thêm: Bảng Báo Giá Xiên Que Giá Sỉ Nha Trang, Ăn Vặt Xiên Que Sỉ Lẻ Nha Trang

Tìm nhằm hàm hàng đầu \2 x^2-x+3 a & ext lúc x leq 1endarray ight." width="282" height="49" data-latex="f(x)=left{eginarrayllx^2+a x+1 và ext lúc x>1 \2 x^2-x+3 a & ext lúc x leq 1endarray ight." data-src="https://tex.vdoc.vn?tex=f(x)%3D%5Cleft%5C%7B%5Cbegin%7Barray%7D%7Bll%7D%0Ax%5E%7B2%7D%2Ba%20x%2B1%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%3E1%20%5C%5C%0A2%20x%5E%7B2%7D-x%2B3%20a%20%26%20%5Ctext%20%7B%20khi%20%7D%20x%20%5Cleq%201%0A%5Cend%7Barray%7D%5Cright.">. Có giới hạn khi x→1 .A. B. C. D. 1........................Mời các bạn tham khảo nội dung cụ thể tại file bên dưới đây!