Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến đường thẳng (left( d_1 ight):2x + 3y + 1 = 0)và (left( d_2 ight):x - y - 2 = 0). Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến chuyển d1 thành d2.

Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 1 hình học


A.Vô sốB.4C.1D.0

Câu 2:Mã câu hỏi:114645

Cho (overrightarrow v = left( - 1;5 ight))và điểm M"(4;2). Biết M" là ảnh của M qua phép tịnh tiến (T_overrightarrow v ). Tìm kiếm M.


Câu 3:Mã câu hỏi:114646

Cho điểm A"(1;4) với (overrightarrow u = left( - 2;3 ight)),biết A" là ảnh của A qua phép tịnh tiến (overrightarrow u). Kiếm tìm tọa độ điểm A.


A.A(1;4)B.A(- 3; - 1)C.A(- 1; - 4)D.A(3;1)

Câu 4:Mã câu hỏi:114647

Cho hai tuyến đường thẳng tuy vậy song d và d". Vào các xác minh sau xác minh nào đúng?


A.Có đúng một phép tịnh tiến trở thành d thành d".B.Có rất nhiều phép tịnh tiến thay đổi d thành d".C.Phép tịnh tiến theo véc tơ (overrightarrow v )có giá bán vuông góc với mặt đường thẳng d trở nên d thành d".D.Cả ba khẳng định trên đầy đủ đúng.

Câu 5:Mã câu hỏi:114648

Điểm M(- 2;4) là ảnh của điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( - 1;7 ight)).


A.F(- 1; - 3)B.P(- 3;11)C.E(3;1)D.Q(1;3)

Câu 6:Mã câu hỏi:114649

Hình nào sau đây có vô số trục đối xứng?


A.Hình vuôngB.Hình trònC.Đoạn thẳngD.Tam giác mọi

Câu 7:Mã câu hỏi:114650

Phép biến chuyển hình nào sau đây không là phép dời hình?


A.Phép tịnh tiến.B.Phép đối xứng tâm.C.Phép đối xứng trục.D.Phép vị tự.

Câu 8:Mã câu hỏi:114651

Cho hình bình hành ABCD. Ảnh của điểm D qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow AB )là:


A.BB.CC.DD.A

Câu 9:Mã câu hỏi:114652

Cho hình thoi ABCD trung khu O. Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?


A.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = - 1 thay đổi tam giác ABD thành tam giác CDB.B.Phép quay trung khu O, góc (fracpi 2) thay đổi tam giác OBC thành tam giác OCD.C.Phép vị tự trung khu O, tỉ số k = 1 trở nên tam giác OBC thành tam giác ODA.D.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow AD )biến tam giác ABD thành tam giác DCB.

Câu 10:Mã câu hỏi:114653

Trong các khẳng định dưới đây, khẳng định nào sai?


A.Tam giác đều sở hữu ba trục đối xứng.B.Phép quay biến chuyển một đường thẳng thành một con đường thẳng tuy nhiên song cùng với nó.C.Phép tịnh tiến bảo toàn khoảng cách giữa nhì điểm bất kì.D.Phép vị tự tâm I tỉ số k = - 1 là phép đối xứng tâm.

Câu 11:Mã câu hỏi:114654

Hình nào bên dưới nào tiếp sau đây không bao gồm trục đối xứng?


A.Tam giác cân.B.Hình thang cân.C.Hình elip.D.Hình bình hành.

Câu 12:Mã câu hỏi:114655

Cho (4overrightarrow IA = 5overrightarrow IB ). Tỉ số vị từ k của phép vị tự trọng điểm I, biến đổi A thành B là


A.(k = frac45)B.(k = frac35)C.(k = frac54)D.(k = frac15)

Câu 13:Mã câu hỏi:114656

Trong phương diện phẳng Oxy mang đến đường tròn (C) bao gồm phương trình (left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4). Phép vị tự trung khu O (với O là nơi bắt đầu tọa độ) tỉ số k = 2 biến chuyển (C) thành đường tròn nào trong số đường tròn gồm phương trình sau ?


A.(left( x - 1 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 8)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 8)C.(left( x +2 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 16)

Câu 14:Mã câu hỏi:114657

Cho hình chữ nhật tất cả O là vai trung phong đối xứng. Hỏi gồm bao nhiêu phép quay trung ương O góc (alpha ,,,0 le alpha
A.Không cóB.BốnC.HaiD.Ba

Câu 15:Mã câu hỏi:114658

Phép tịnh tiến đổi mới gốc tọa độ O thành điểm A(1;2) sẽ vươn lên là điểm A thành điểm A" bao gồm tọa độ là:


A.A"(2;4)B.A"(- 1; - 2)C.A"(4;2)D.A"(3;3)

Câu 16:Mã câu hỏi:114659

Chọn xác minh sai vào các khẳng định sau:


A.Phép cù bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì.B.Phép tịnh tiến biến bố điểm thẳng mặt hàng thành cha điểm thẳng hàng.C.Phép tịnh tiến đổi mới một mặt đường tròn thành một mặt đường tròn có cùng bán kính.D.Phép tịnh tiến vươn lên là một mặt đường thẳng thành một con đường thẳng tuy vậy song cùng với nó.

Câu 17:Mã câu hỏi:114660

Trong phương diện phẳng cùng với hệ trục tọa độ Oxy cho A(2;- 3), B(1;0). Phép tịnh tiến theo (overrightarrow u = left( 4; - 3 ight))biến điểm A, B tương ứng thành A", B" khi đó, độ dài đoạn thẳng A"B" bằng


A.(A"B" = sqrt 10 )B.A"B" = 10C.(A"B" = sqrt 13 )D.(A"B" = sqrt 5 )

Câu 18:Mã câu hỏi:114661

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề làm sao là sai?


A.Mọi phép đối xứng trục hầu như là phép dời hình.B.Mọi phép vị tự đông đảo là phép dời hình.C.Mọi phép tịnh tiến những là phép dời hình.D.Mọi phép quay đều là phép dời hình.

Câu 19:Mã câu hỏi:114662

Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy , phép quay trung tâm I(4;- 3) góc cù 1800 biến đường trực tiếp d : x + y - 5 = 0 thành mặt đường thẳng d" bao gồm phương trình


A.x - y + 3 = 0B.x + y + 3 = 0C.x + y + 5 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 20:Mã câu hỏi:114663

Cho hình thoi ABCD trung tâm O (như hình vẽ). Trong những mệnh đề sau, mệnh đề như thế nào là mệnh đề đúng?

*


A.Phép tịnh tiến theo véc tơ(overrightarrow DA )biến tam giác DCB thành tam giác ABD.B.Phép vị tự vai trung phong O, tỉ số k = - 1 vươn lên là tam giác CDB thành tam giác ABD.C.Phép quay trung tâm O, góc ( - fracpi 2)biến tam giác OCD thành tam giác OBC.D.Phép vị tự trọng tâm O, tỉ số k = 1 đổi thay tam giác ODA thành tam giác OBC.

Câu 21:Mã câu hỏi:114665

Cho mặt đường thẳng d tất cả phương trình x + y - 2 = 0. Phép hợp thành của phép đối xứng chổ chính giữa O với phép tịnh tiến theo (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến d thành con đường thẳng như thế nào sau đây?


A.x + y - 4 = 0B.3x + 3y - 2 = 0C.2x + y + 2 = 0D.x + y - 3 = 0

Câu 22:Mã câu hỏi:114669

Trong mặt phẳng Oxy, tra cứu phương trình đường tròn (C") là ảnh của con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 = 1)qua phép đối xứng trung khu I(1;0).


A.(left( x + 2 ight)^2 + y^2 = 1)B.(x^2 + left( y + 2 ight)^2 = 1)C.(left( x - 2 ight)^2 + y^2 = 1)D.(x^2 + left( y - 2 ight)^2 = 1)

Câu 23:Mã câu hỏi:114670

Trong khía cạnh phẳng Oxy, qua phép tảo (Qleft( O, - 90^0 ight),,M"left( 3; - 2 ight))là ảnh của điểm:


A.M(- 3;- 2)B.M(- 3;2)C.M(2;3)D.M(- 2; - 3)

Câu 24:Mã câu hỏi:114671

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy cho đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0)và con đường tròn (left( C ight):x^2 + y^2 + 6x + 4y + 4 = 0).Tìm chổ chính giữa vị từ của hai tuyến phố tròn?


A.I(0;1); J(3;4)B.I(- 1; - 2); J(3;2)C.I(1;2); J(- 3; - 2)D.I(1;0); J(4;3)

Câu 25:Mã câu hỏi:114672

Trong khía cạnh phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy đến đường thẳng (Delta :x + 2y - 6 = 0). Viết phương trình mặt đường thẳng (Delta")là hình ảnh của đường thẳng(Delta) qua phép quay trung ương O góc 900.


A.2x - y + 6 = 0B.2x - y - 6 = 0C.2x + y + 6 = 0D.2x + y - 6 = 0

Câu 26:Mã câu hỏi:114673

Trong phương diện phẳng Oxy, cho đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 4). Phép tịnh tiến theo vectơ (overrightarrow v = left( 3;2 ight))biến mặt đường tròn (C) thành con đường tròn có phương trình nào sau đây?


A.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 = 4)B.(left( x + 4 ight)^2 + left( y - 1 ight)^2 = 4)C.(left( x - 1 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 4)D.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 5 ight)^2 = 4)

Câu 27:Mã câu hỏi:114674

Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm B(- 3;6). Tra cứu tọa độ điểm E làm thế nào cho B là hình ảnh của E qua phép quay chổ chính giữa O góc tảo - 900.


A.E(- 6; - 3)B.E(- 3; - 6)C.E(6;3)D.E(3;6)

Câu 28:Mã câu hỏi:114675

Trong khía cạnh phẳng với hệ tọa độ Oxy, tìm kiếm tọa độ điểm M" là ảnh của điểm M(2;1) qua phép đối xứng tâm I(3;- 2).


A.M"(1; - 3)B.M"(- 5;4)C.M"(4;- 5)D.M"(1;5)

Câu 29:Mã câu hỏi:114676

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC bao gồm A(2;4), B(5;1), C(- 1; - 2). Phép tịnh tiến (T_overrightarrow BC )biến tam giác ABC tành tam giác A"B"C". Tìm tọa độ trọng tâm của tam giác A"B"C".


A.(- 4;2)B.(4;2)C.(4;- 2)D.(- 4; - 2)

Câu 30:Mã câu hỏi:114677

Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M(- 2;3) qua phép đối xứng trục (Delta :x + y = 0)là


A.M"(3;2)B.M"(- 3; - 2)C.M"(3;- 2)D.M"(- 3;2)

Câu 31:Mã câu hỏi:114678

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy cho những điểm I(3;1), J(- 1; - 1). Ảnh của J qua phép cù (Q_I^ - 90^0)là


A.J"(1;5)B.J"(5;- 3)C.J"(- 3;3)D.J"(1;- 5)

Câu 32:Mã câu hỏi:114679

Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy , đến đường tròn (left( C ight):left( x + 1 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16). Tìm ảnh của con đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O tỉ số - 2 .


A.(left( x + 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)B.(left( x - 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)C.(left( x + 2 ight)^2 + left( y + 4 ight)^2 = 16)D.(left( x - 2 ight)^2 + left( y - 4 ight)^2 = 16)

Câu 33:Mã câu hỏi:114680

Cho lục giác đều ABCDEF trọng điểm O như hình bên. Tam giác EOD là hình ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc con quay (alpha ). Tìm (alpha ).

*


A.(alpha =60^0 )B.(alpha =-60^0 )C.(alpha =120^0 )D.(alpha =-120^0 )

Câu 34:Mã câu hỏi:114681

Trong phương diện phẳng Oxy mang lại đường trực tiếp d tất cả phương trình 2x - y + 1 = 0. Để phép tịnh tiến theo (overrightarrow v )biến con đường thẳng d thành chính nó thì (overrightarrow v )phải là vectơ nào trong những vectơ sau đây ?


A.(overrightarrow v = left( 2;4 ight))B.(overrightarrow v = left( 2;1 ight))C.(overrightarrow v = left( -1;2 ight))D.(overrightarrow v = left( 2;-4 ight))

Câu 35:Mã câu hỏi:114682

Trong khía cạnh phẳng Oxy, mang lại đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 4x + 10y + 4 = 0). Viết phương trình con đường tròn (C) biết (C") là hình ảnh của (C) qua phép cù với trọng tâm quay là nơi bắt đầu tọa độ O cùng góc quay bằng 2700.


A.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x + 4y + 4 = 0)B.(left( C ight):x^2 + y^2 - 10x - 4y + 4 = 0)C.(left( C ight):x^2 + y^2 + 10x + 4y + 4 = 0)D.(left( C ight):x^2 + y^2 +10x - 4y + 4 = 0)

Câu 36:Mã câu hỏi:114683

Trong khía cạnh phẳng Oxy, cho đường thẳng (Delta :x - y + 2 = 0). Hãy viết phương trình đường thẳng d là hình ảnh của con đường thẳng (Delta) qua phép quay vai trung phong O, góc tảo 900.

Xem thêm: Cách Tính Chỉnh Hợp Chập K Của Tập Hợp Có N Phần Tử, Tổ Hợp, Chỉnh Hợp


A.d : x + y + 2 = 0B.d : x - y + 2 = 0C.d : x + y - 2 = 0D.d : x + y + 4 = 0

Câu 37:Mã câu hỏi:114684

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, tìm phương trình mặt đường thẳng (Delta ")là ảnh của con đường thẳng (Delta :x + 2y - 1 = 0)qua phép tịnh tiến theo véctơ (overrightarrow v = left( 1; - 1 ight)).


A.(Delta ":x + 2y - 3 = 0)B.(Delta ":x + 2y = 0)C.(Delta ":x + 2y +1= 0)D.(Delta ":x + 2y+2 = 0)

Câu 38:Mã câu hỏi:114685

Cho tam giác ABC với trung tâm G . Call A", B", C" theo thứ tự là trung điểm của những cạnh BC, AC, AB của tam giác ABC. Lúc đó phép vị tự nào vươn lên là tam giác A"B"C" thành tam giác ABC ?


A.Phép vị tự trung tâm G , tỉ số( - frac12)B.Phép vị tự trung tâm G , tỉ số( frac12)C.Phép vị tự trọng điểm G , tỉ số 2.D.Phép vị tự vai trung phong G , tỉ số - 2.

Câu 39:Mã câu hỏi:114686

Cho tam giác ABC có diện tích bằng 6cm2. Phép vị trường đoản cú tỷ số k = - 2 biến chuyển tam giác ABC thành tam giác A"B"C". Tính diện tích tam giác A"B"C" ?


A.12cm2B.24cm2C.6cm2D.3cm2

Câu 40:Mã câu hỏi:114687

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy mang đến điểm A(3;4). điện thoại tư vấn A" là hình ảnh của điểm A qua phép quay chổ chính giữa O(0;0), góc quay 900 . Điểm A" bao gồm tọa độ là