Bài bao gồm đáp án. Bộ bài bác tập trắc nghiệm chương 4: Giới hạn. Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Đề thi trắc nghiệm gồm đáp án trực quan sau thời điểm chọn kết quả: giả dụ sai thì tác dụng chọn sẽ hiển thị red color kèm theo hiệu quả đúng màu sắc xanh. Chúc chúng ta làm bài xích thi tốt.


Bạn đang xem: Bài tập trắc nghiệm toán 11 chương 4

Câu 1: Tổng của cấp số nhân vô hạn $-frac12;frac14;frac18;...;frac(-1)^n2^n;... $ là:

A.$frac13$B.$-frac13$C.$-frac23$D.-1

Câu 2: Tổng của cấp số nhân vô hạn $frac13;frac19;frac127;...;frac(-1)^n+13^n;... $ là:

A.$frac14$B.$-frac12$C.$-frac34$D.4

Câu 3: Kết quả của giới hạn $lim(5-fracncos2nn^2+1)$

A. 4B. $frac14$C. 5D. -4

Câu 4: Kết quả của giới hạn $lim(n^2sinfracnpi 5-2n^3)$

A. $-infty$ B. -2C.0D. $+infty$ 

Câu 5: trong giới hạn sau đây, giới hạn nào bằng -1?

A.$limfrac2n^2-3-2n^3-4$B.$limfrac2n^2-3-2n^2-1$C.$limfrac2n^2-3-2n^3+2n^2$D.$limfrac2n^3-3-2n^2-1$

Câu 6: $limfracsqrt<3>n^3+n6n+2$ bằng:

A. $frac16$B. $frac14$C. $fracsqrt<3>26$D. 0

Câu 7: Rút gọn $S=1-sin^2x+sin^4x-sin^6x+...+(-1)^n.sin^2nx+... Với $sinx eq pm 1$

A. $S=sin^2x$B. $S=cos^2x$C. $S=frac11+sin^2x$D. $S=tan^2x$

Câu 8: Số thập phân vô hạn tuần hoàn 0,5111... được biểu diễn bởi phân số tối giản $fracab$. Tính tổng $T=a+b$.

A. 17B. 68C. 133D. 137

Câu 9: $undersetx o +infty limx(sqrtx^2+5-x)$ bằng:

A. $sqrt5$B. $frac5sqrt2$C. $frac52$D. $+infty$ 

Câu 10: $undersetx o +infty limfracsqrt4x^2+1-sqrtx+52x-7$ bằng

A.0B.1C.2D.$+infty$ 

Câu 11: $undersetx o -1 limfracx^3+1x^2+x$ bằng:

A.-3B.-1C.0D.1

Câu 12: $undersetx o 1^-limsqrtfrac1-x^33x^2+x$ bằng:

A.0B.1C. $sqrtfrac12$D. $sqrtfrac13$

Câu 13: $undersetx o -infty limfracsqrtx^2+2x+3xsqrt4x^2+1-x+7$ bằng

A. $frac23$B. $frac12$C. $frac-23$D. $frac-12$

Câu 14: $undersetx o +infty limx(sqrtx^2+16-x)$ bằng:

A. $sqrt5$B.8C. $frac52$D. $+infty$ 

Câu 15: $undersett o a limfract^4-a^4t-a$ bằng

A. $4a^2$B. $3a^3$C. $4a^3$D. $+infty$ 

Câu 16: Giá trị của giới hạn $undersetx o -infty lim(left | x ight |^3+2x^2+3left | x ight |)$ là:

A.0B.$+infty$C.1D.$-infty$ 

Câu 17: mang lại hàm số $f(x)=egincasesfrac2xsqrt1-x & ext với xA. $-infty$ B. 2C. 4D. $+infty$ 

Câu 18: $undersetx o 5limfracx^2-12x+353x-15$ bằng

A. $+infty$ B. $frac13$C. $frac23$D. $-frac23$ 

Câu 19: $undersetx o +infty lim(sqrtx+1-sqrtx-7)$

A.

Xem thêm: Liên Khúc Thiếu Nhi Don Nguyễn, Geisha Don Nguyen

$+infty$ B.4C.0D. $-infty$ 

Câu 20: $undersetx o 2lim(x^2-3x-5)$ bằng