Toán lớp 4 phép nhân là việc con được làm quen với các đặc thù mới của phép nhân như giao hoán, kết hợp, nhân nhẩm, tính nhanh.Bài học lúc này slovenija-expo2000.com sẽ cung ứng cho con những dạng toán quan trọng của toán lớp 4 phép nhân nhằm giúp con củng cố kiến thức và kỹ năng và học tốt toán hơn.

Bạn đang xem: Bài tập về phép nhân lớp 4

1. Kỹ năng và kiến thức cần nhớ

*

Trong một tích giả dụ thừa số được vội lên n lần đồng thời bao gồm một vượt số không giống bị sụt giảm n lần thì tích ko đổi.

Trong một tích nếu như thừa số được gấp lên n lần đồng thời, các thừa số còn lại không thay đổi thì tích được cấp lên n lần và trái lại trong một tích gồm một thừa số bị giảm xuống n lần, những thừa số còn lại giữ nguyên thì tích cũng trở thành giảm đi n lần (n > 0)

Trong một tích, ví như có ít nhất một thừa số chẵn thì tích kia chẵn

Trong một tích, ví như một thừa số được tăng thêm a đối chọi vị các thừa số còn lại không thay đổi thì tích có thêm a lần tích các thừa số còn lại.

Trong một tích những thừa số đầy đủ lẻ cùng có ít nhất 1 thừa số gồm tận cùng là 5 thì tích gồm tận thuộc là 5.

2. Các dạng toán lớp 4 phép nhân

2.1. Nhân các số từ nhiên

2.1.1. Phương pháp

*

2.1.2. Bài xích tập

Bài 1: thực hiện phép tính

a) 52 x 11

b) 148 x 100

c) 17 x 8

d) 39 x 40

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 149 x 9

b) 285 x 18

c) 849 x 248

d) 63924 x 23

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

a) 52 x 11

Đây là dạng tính nhẩm nhân số tất cả hai chữ số cùng với số 11

Ta gồm cộng chữ số hàng trăm với chữ số hàng đơn vị chức năng ở số đã mang đến được 5 + 2 = 7

Do tổng tìm được bé dại hơn 10 đề nghị ta chèn vào thân số đã cho được 572

Vậy 52 x 11 = 572

b) 148 x 100

Đây là dạng nhân số tự nhiên và thoải mái với 100, ta chỉ việc thêm 2 chữ số 0 vào số vẫn cho

148 x 100 = 14800

c) 17 x 8 = 136

d) 39 x 40

= 39 x 4 x 10

= (39 x 4) x 10

= 156 x 10

= 1560

Bài 2.

Đặt tính rồi tính theo luật lệ của phép nhân ta có.

*

9 nhân 9 bằng 81, viết 1 ghi nhớ 8

9 nhân 4 bởi 36 thêm 8 bởi 44, viết 4 ghi nhớ 4

9 nhân 1 bởi 9 thêm 4 bằng 13, viết 13

Vậy 149 x 9 = 1341

*

8 nhân 5 bằng 40, viết 0 ghi nhớ 4

8 nhân 8 bởi 64 thêm 4 bằng 68, viết 8 lưu giữ 6

8 nhân 2 bằng 16 thêm 6 bởi 22, viết 22

1 nhân 5 bằng 5 viết 5

1 nhân 8 bằng 8, viết 8

1 nhân 2 bằng 2, viết 2

Hạ 0

8 cộng 5 bởi 13, viết 3 lưu giữ 1

2 cộng 8 bởi 10 thêm 1 bằng 11, viết 1 ghi nhớ 1

2 cùng 2 bằng 4 thêm một bằng 5, viết 5

Vậy 285 x 18 = 5130

*

8 nhân 9 bằng 72, viết 2 ghi nhớ 7

8 nhân 4 bởi 32 thêm 7 bởi 39, viết 9 nhớ 3

8 nhân 8 bởi 64 thêm 3 bằng 67, viết 67

4 nhân 9 bởi 36, viết 6 lưu giữ 3

4 nhân 4 bởi 16 thêm 3 bởi 19, viết 9 lưu giữ 1

4 nhân 8 bởi 32 thêm một bằng 33, viết 33

2 nhân 9 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 1

2 nhân 4 bởi 8 thêm 1 bằng 9, viết 9

2 nhân 8 bởi 16, viết 16

Hạ 2

9 cộng 6 bằng 15, viết 5 lưu giữ 1

7 thêm một bằng 8 cộng 9 bởi 17, 17 cộng 8 bằng 25, viết 5 nhớ 2

6 thêm 2 bởi 8 cùng 3 bởi 11, 11 cộng 9 bởi 20, viết 0 lưu giữ 2

3 thêm 2 bởi 5, 5 cùng 6 bởi 11, viết 1 lưu giữ 1

1 thêm 1 bằng 2,viết 2

Vậy 849 x 248 = 210552

*

3 nhân 4 bởi 12,viết 2 lưu giữ 1

3 nhân 2 bằng 6 thêm một bằng 7,viết 7

3 nhân 9 bởi 27, viết 7 nhớ 2

3 nhân 3 bằng 9, thêm 2 bởi 11, viết 1 nhớ 1

3 nhân 6 bởi 18, thêm một bằng 19, viết 9 ghi nhớ 1

2 nhân 4 bởi 8, viết 8

2 nhân 2 bởi 4, viết 4

2 nhân 9 bởi 18, viết 8 ghi nhớ 1

2 nhân 3 bằng 6 thêm 1 bằng 7, viết 7

2 nhân 6 bằng 12, viết 12

Hạ 2

7 cùng 8 bởi 15, viết 5 nhớ 1

7 cộng 4 bởi 11 thêm một bằng 12, viết 2 nhớ 1

1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 8 bằng 10, viết 0 ghi nhớ 1

9 thêm một bằng 10, 10 cộng 7 bằng 17 viết 7

1 thêm 1 bằng 2, 2 cộng 2 bởi 4, viết 4

hạ 1

Vậy 63924 x 23 = 1470252

2.2. Tính quý hiếm biểu thức

2.2.1. Phương pháp

*

2.2.2. Bài xích tập

Bài 1: Tính cực hiếm biểu thức sau

a) 238 + 852 - 83 x 10

b) 8593 x 2 + 593 - 983

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

Bài 2. Tính nhanh

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

b) 12 x 20 + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

2.2.3. Bài xích giải

Bài 1.

Thực hiện tại phép tính theo các quy tắc đo lường và tính toán ta có:

a) 238 + 852 - 83 x 10

= 238 + 852 - 830

= 1090 - 830

= 260

b) 8593 x 2 + 593 - 983

= 17186 + 593 - 983

= 17779 - 983

= 16796

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

= 2349 x 4 - 427 + 591

= 9360 - 427 + 591

= 8933 + 591

= 9524

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

= 7248 - 3210 + 1976

= 4038 + 1976

= 6014

Bài 2.

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

Nhận thấy phép tính này đều có bội số chung là 10 nên ta có

4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10

= (4 + 6 + 14 + 26 ) x 10

= 50 x 10

= 500

b) 12 x 20 + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Ta thấy phép tính này còn có bội số thông thường là 10 phải ta có:

12 x 20 + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

= (12 x 2 + 13 x 3 + 14 x 4 + 15 x 5) x 10

= (24 + 39 + 56 + 75) x 10

= 194 x 10

= 1940

2.3. Kiếm tìm x

2.3.1. Phương pháp

*

2.3.2. Bài bác tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 74 = 14

b) x : 17 = 293

c) x : 9 = 9598

d) x : 52 = 885

Bài 2. Tìm y biết

a) y : 5 x 6 = 958 +532

b) y x 2 : 8 = 19388 - 359

c) y : 39 + 392 = 8593

d) y : 84 - 590 = 9340

2.3.3. Bài bác giải

Bài 1:

a) x : 74 = 14

x = 14 x 74

x = 1036

b) x : 17 = 293

x = 293 x 17

x = 4981

c) x : 9 = 9598

x = 9598 x 9

x = 86382

d) x : 52 = 885

x = 885 x 52

x = 46020

Bài 2.

a) y : 5 x 6 = 958 +532

y : 30 = 1490

y = 1490 x 30

y = 1490 x (3 x 10)

y = (1490 x 3) x 10

y = 4470 x 10

y = 44700

b) y x 2 : 8 = 19388 - 14359

y x 2 : 8 = 5029

y x 2 = 5029 x 8

y x 2 = 40232

y = 40232 : 2

y = 20116

c) y : 39 + 392 = 8593

y : 39 = 8593 - 392

y : 39 = 8201

y = 8201 x 39

y = 319839

d) y : 84 - 590 = 9340

y : 84 = 9340 + 590

y : 84 = 9930

y = 9930 x 84

y = 834120

2.4. Dạng toán tất cả lời văn

2.4.1. Phương pháp

Đọc và phân tích yêu cầu bài bác toán

Xác định những dạng toán để tính theo phương pháp của dạng toán đó

Trình bày bài xích toán

Kiểm tra công dụng và kết luận

2.4.2. Bài xích tập

Bài 1: vào một lần kế hoạch nhỏ tuổi mỗi lớp 4A có 29 bạn, mỗi chúng ta quyên góp 8kg giấy. Hỏi lớp 4A quyên góp được bao nhiêu kg giấy?

Bài 2. Một con quay trong 1 phút cù được 498 vòng. Hỏi trong tầm 1 giờ đồng hồ 12 phút con quay được từng nào vòng?

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

Lớp 4A quyên góp được số kilogam giấy là:

29 x 8 = 232 (kg giấy)

Vậy lớp 4A quyên góp được 232 kilogam giấy

Bài 2.

Đổi 1 tiếng 12 phút = 72 phút

Số vòng của nhỏ quay là:

498 x 72 = 35856 (vòng)

Vậy 1 giờ đồng hồ 12 phút con quay xoay được 35856 vòng.

3. Bài tập vận dụng kỹ năng phép nhân lớp 4

3.1. Bài bác tập

Bài 1. thực hiện phép tính

a) 1643 x 30

b) 18482 x 11

c) 858 x 100

d) 57 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 142 x 27

b) 8538 x 248

c) 72726 x 8

d) 6315 x 164

Bài 3. Tính giá trị biểu thức

a) 15 x (10 + 9)

b) 24 x (17 + 13)

c) 58 x (75 - 55)

d) 70 x (33 - 13)

Bài 4. Tính cực hiếm biểu thức

a) 1748 x 7 + 753 - 824

b) 772892 - 57839 + 580 x 4

c) 5896 : 4 x 10 + 73

d) 4278 x 2 : 3 - 1027

Bài 5. Search y

a) y : 87 = 24

b) y : 6 = 184

c) y : 26 = 8593 + 274

d) y : 18 = 9348 - 583

Bài 6. Một ngày lũ gà nạp năng lượng hết 75kg thóc. Hỏi sau một tuần gà ăn hết bao nhiêu ki-lô-gam thóc?

Bài 7. An download 5 quyển vở mỗi quyển 24 nghìn đồng, 7 chiếc cây viết mỗi mẫu 5 ngàn đồng. Hỏi số chi phí An đề nghị trả là bao nhiêu?

Bài 8. Một đơn vị vườn bao gồm 40 hàng cây từng hàng gồm 455 cây giống, bên vườn đã chào bán 8 hàng. Hỏi số lượng kilomet giống còn lại là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 49290

b) 203302

c) 85800

d) 57000

Bài 2.

a) 3834

b) 2117424

c) 581808

d) 1035660

Bài 3.

a) 285

b) 720

c) 1160

d) 1400

Bài 4.

a) 12165

b) 717373

c) 14813

d) 1825

Bài 5.

a) 2088

b) 1104

c) 230542

d) 157770

Bài 6

Đáp số: 525 kg

Bài 7.

Đáp số: 155 ngàn đồng

Bài 8.

Xem thêm: Cho Log2 A Tính Log25 Theo A, Hàm Số Và Đồ Thị Hàm Số Lôgarít

Đáp án: 14560 cây

Trên đây là các dạng bài không ngừng mở rộng của toán lớp 4 phép nhân. Hình như các em có thể tham gia những khóa học tập toán trên slovenija-expo2000.com để chinh phục toán lớp 4 thuận tiện hơn nhé.