Các công thức về hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trong bài Ai đặt tên cho mẫu sông, sông hương thơm khi tan vào thành phố có nét đặc thù gì?