*

*
*
*

twitter
*
Bản in
*
Gởi nội dung bài viết

PHẦN THỨ HAINHỮNG VẤN ĐỀ TỔ CHỨC CỦA ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

I- CÔNG TÁC BẦU CỬ CỦA ĐOÀN

1- bài toán bỏ phiếu kín áp dụng trong số trường hợp

- bầu Uỷ viên Ban Chấp hành, Uỷ viên Ban thường xuyên vụ, túng thiếu thư, Phó túng thiếu thư, túng thư đầu tiên và những Bí thư Ban Chấp hành tw Đoàn.

Bạn đang xem: Ban chấp hành chi đoàn gồm những ai

- thai đại biểu đi dự đại hội Đoàn cung cấp trên (kể cả đại biểu dự khuyết).

- thai Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, chủ nhiệm, Phó nhà nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

2- thai cử tại hội nghị Ban Chấp hành

- túng thư hoặc Phó túng thư Đoàn khoá cũ bao gồm trách nhiệm triệu tập phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành khoá mới và nhà trì để bầu chủ toạ hội nghị. Trong trường hợp yêu cầu thiết, Đoàn cấp cho trên và cấp cho ủy cùng cung cấp thống nhất chỉ định một ủy viên Ban Chấp hành khóa bắt đầu làm triệu tập viên để bầu chủ tọa hội nghị.

- hội nghị Ban Chấp hành thai Ban thường vụ, túng bấn thư, Phó túng thiếu thư, Uỷ ban kiểm soát và chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra.

- Ban Chấp hành có quyền quyết định con số Uỷ viên Ban thường xuyên vụ, Phó bí thư (các túng thư so với Trung ương Đoàn), Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra, Phó nhà nhiệm Uỷ ban kiểm tra. Số lượng Uỷ viên Ban thường vụ ko quá một trong những phần ba (1/3) số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành. Con số Uỷ viên Ủy ban kiểm tra không nhiều hơn thế nữa số lượng Uỷ viên Ban thường xuyên vụ.

3- việc bầu trực tiếp túng thư tại đại hội Đoàn

- bầu trực tiếp túng bấn thư tại đại hội áp dụng đối với những trường phù hợp sau:

+ bỏ ra đoàn xếp các loại khá trở lên.

+ Đoàn cửa hàng trong quá trình sẵn sàng tổ chức đại hội được cấp cho uỷ với Đoàn cấp trên thẳng thống nhất, tại đại hội được đại biểu đại hội tuyệt nhất trí bầu trực tiếp túng bấn thư.

- thực hiện bầu theo một trong những cách sau đây:

+ Đại hội thai ra Ban Chấp hành, sau đó bầu túng thiếu thư trong số các Uỷ viên Ban Chấp hành.

+ Đại hội bầu Bí thư, sau đó bầu số Uỷ viên Ban Chấp hành còn lại.

4- Phiếu bầu

- Là phiếu vì chưng Đại hội hoặc hội nghị phát hành, được ấn hoặc viết tay sẵn danh sách bầu cử vị đại hội hoặc hội nghị đã thông qua theo vần vần âm A,B,C... Nếu con số người trong danh sách bầu cử bởi với con số người được thai thì phải sử dụng phiếu bầu gồm cột "đồng ý" cùng "không đồng ý".

Nếu trong list bầu cử có rất nhiều người trùng cả họ cùng tên thì được phép chú thích chức danh hoặc tên phòng ban công tác, đơn vị chức năng học tập hoặc cư trú của những người đó tại thời điểm thực hiện bầu cử.

- Phiếu bầu không phù hợp lệ là:

+ Phiếu không do Đại hội hoặc họp báo hội nghị phát hành.

+ Phiếu thai thừa so với con số đã được đại hội, hội nghị quyết định.

+ Phiếu không bầu ai (trừ ngôi trường hợp list bầu có một người).

+ Phiếu viết tên bạn ngoài list bầu cử được đại hội, họp báo hội nghị thông qua.

+ Phiếu có ký hiệu riêng.

- Phiếu thai thiếu so với con số đã được đại hội, hội nghị đưa ra quyết định vẫn là phiếu đúng theo lệ.

5- số đông trường phù hợp khác

- ngôi trường hợp thai lần trước tiên chưa đủ con số đã ra quyết định bầu, thì việc có liên tục bầu nữa hay là không do đại hội, họp báo hội nghị quyết định.

- nếu như đại hội, hội nghị tiến hành bầu lần thứ 2 mà vẫn thiếu số lượng định bầu thì không thực hiện bầu tiếp nữa. Nếu là bầu các chức danh chủ đạo của Đoàn thì report với cấp uỷ cùng Đoàn cung cấp trên trực tiếp quyết định, giả dụ là thai đại biểu đi dự đại hội Đoàn cấp trên thì report để Ban Chấp hành cấp tập trung đại hội quyết định.

- bầu đại biểu dự đại hội đại biểu Đoàn cấp trên đề xuất bầu đại biểu dự khuyết. Số lượng đại biểu dự khuyết bởi vì đại hội, họp báo hội nghị đại biểu quyết định. Ko được lấy những người không được thừa nửa số phiếu bầu trong list bầu đại biểu thỏa thuận làm đại biểu dự khuyết.

II- VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

1- Về đại biểu đại hội

a- số lượng đại biểu:

Ban chấp hành cấp triệu tập đại hội để mắt tới quyết định con số đại biểu tương xứng với điều kiện thực tế của địa phương, 1-1 vị.

b- thành phần đại biểu:

- Uỷ viên Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội không bị kỷ nguyên tắc từ cảnh cáo trở lên (kể cả kỷ phép tắc Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể). Uỷ viên Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội ở đơn vị nào là đại biểu xác nhận của đoàn đại biểu đơn vị chức năng đó.

- Đại biểu vì chưng đại hội, hội nghị đại biểu cấp dưới bầu lên theo phân chia số lượng của Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội. Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội phân chia số lượng đại biểu đại hội theo gần như căn cứ đa số sau:

+ số lượng đoàn viên.

+ số lượng tổ chức trực thuộc cấp đó.

+ Tính đặc thù, những điểm sáng về chính trị, tởm tế, văn hoá, buôn bản hội...

- Đại biểu chỉ định: Chỉ chỉ định hầu như trường hợp quan trọng và phải bảo vệ tiêu chuẩn chỉnh đại biểu. Không chỉ là định những người dân đã thai cử ở cấp dưới ko trúng cử làm đại biểu của đại hội. Đại biểu được chỉ định không thật 5% con số đại biểu đại hội.

Đại biểu hướng dẫn và chỉ định là thành viên của các đoàn đại biểu khu vực đại biểu kia công tác.

- lúc đại biểu thỏa thuận (trừ Uỷ viên Ban Chấp hành cấp triệu tập đại hội) không tới đại hội được thì đại biểu dự khuyết thay, câu hỏi lấy đại biểu dự khuyết theo lắp thêm tự số phiếu từ bỏ cao xuống thấp.

Trường phù hợp đã thay thế hết số đại biểu dự khuyết thì Ban Chấp hành cấp tập trung đại hội coi xét, đưa ra quyết định chỉ định bổ sung cập nhật theo ý kiến đề nghị của Ban hay vụ Đoàn cung cấp dưới.

2- Về sản xuất ban Chấp hành mới

a- thi công Ban Chấp hành bảo vệ 5 yêu cầu cơ bạn dạng sau:

- Đảm bảo tiêu chuẩn do Ban Chấp hành tw Đoàn quy định.

- Đảm bảo chấm dứt nhiệm vụ.

- Đảm bảo tính thiết thực.

- Đảm bảo tính kế thừa.

- Đảm bảo giới hạn tuổi bình quân.

b- cơ cấu Ban Chấp hành: Cán bộ chuyên trách, kiêm nhiệm, chủ chốt những cấp, sum họp tiêu biểu có điều kiện và khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Coi trọng cán bộ trưởng thành từ trào lưu thanh niên. Đảm bảo tỷ lệ cán cỗ nữ, nhân tố dân tộc, cán bộ khoa học kỹ thuật, gớm tế, xã hội,...

Trong dự kiến cơ cấu Ban Chấp hành cần dự loài kiến cả trách nhiệm sẽ được cắt cử sau đại hội.

c- con số uỷ viên Ban Chấp hành Đoàn các cấp:

- chi đoàn:

+ có dưới 9 đoàn viên: tất cả Bí thư, nếu quan trọng thì có thể có 01 Phó túng bấn thư.

+ tất cả từ 9 sum vầy trở lên: Ban Chấp hành tất cả từ 3 đến 5 uỷ viên, trong những số ấy có túng thư với Phó túng thư.

- Đoàn cơ sở: Ban Chấp hành gồm từ 5 mang đến 15 uỷ viên. Trường hợp Ban Chấp hành gồm dưới 9 uỷ viên thì tất cả Bí thư với 01 Phó bí thư; có từ 9 uỷ viên trở lên thì thai Ban thường xuyên vụ gồm Bí thư, Phó bí thư và những Uỷ viên thường xuyên vụ; trường hợp đề xuất thiết, sau thời điểm xin chủ kiến và được sự gật đầu đồng ý của cấp cho uỷ Đảng cùng cấp và Đoàn cấp cho trên thẳng Ban Chấp hành có thể bầu 2 Phó túng bấn thư.

- Đoàn cấp cho huyện: Ban Chấp hành có từ 15 mang đến 33 uỷ viên; Ban thường xuyên vụ bao gồm từ 5 mang lại 11 uỷ viên. Vào Ban thường xuyên vụ tất cả Bí thư và từ là 1 đến 2 Phó túng bấn thư, trường hợp đặc biệt rất có thể nhiều hơn bởi vì Ban Chấp hành quyết định sau khi xin chủ ý và được sự gật đầu đồng ý của cấp cho uỷ Đảng cùng cấp cho và Đoàn cấp trên trực tiếp.

- Đoàn cấp tỉnh: Ban Chấp hành gồm từ 21 cho 45 uỷ viên; Ban thường xuyên vụ gồm từ 7 mang đến 15 uỷ viên và buổi tối đa không thật 3 Phó bí thư.

Thành đoàn Hà Nội, Thành đoàn tp Hồ Chí Minh, tỉnh giấc đoàn Thanh Hoá, thức giấc đoàn nghệ an được phép bầu tối đa là 55 uỷ viên Ban chấp hành, 17 uỷ viên Ban thường xuyên vụ và về tối đa không quá 4 Phó túng bấn thư .

3- Về kéo dãn hoặc rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Đại hội

- Khoản 2, điều 7 Điều lệ Đoàn phương pháp về nhiệm kỳ Đại hội Đoàn các đại lý Phường được thực hiện như sau: Khi lãnh đạo Đại hội Đoàn đại lý Phường, Ban thường xuyên vụ Thành đoàn Hà Hội và tphcm xem xét và lập list những đơn vị cần rút ngắn thời gian nhiệm kỳ Đại hội và đề nghị Ban hay vụ tw Đoàn quyết định.

- Đối với tổ chức Đoàn mới thành lập: Ban thường xuyên vụ (ở nơi không có Ban thường xuyên vụ thì Ban Chấp hành) Đoàn cấp trên trực tiếp tất cả quyền quyết định điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ Đại hội lần thứ nhất để phù hợp với thời gian nhiệm kỳ đại hội Đoàn cung cấp trên sau khi thống độc nhất với cung cấp uỷ cùng cung cấp (trừ hầu hết nơi không có tổ chức Đảng).

III - VỀ HỘI NGHỊ ĐẠI BIỂU

1- số lượng đại biểu

Không nhiều hơn nữa số lượng đại biểu của đại hội nhiệm kỳ. Việc phân bổ số lượng đại biểu của hội nghị đại biểu như căn cứ phân chia số lượng đại biểu đại hội Đoàn.

2- thành phần đại biểu của họp báo hội nghị đại biểu

- Uỷ viên Ban Chấp hành cấp tập trung hội nghị không biến thành kỷ hình thức từ cảnh cáo trở lên trên (kể cả kỷ điều khoản Đảng, chủ yếu quyền, đoàn thể).

b, những đại biểu vị Ban Chấp hành cấp dưới cử lên gồm:

+ Cán cỗ chủ chốt của Ban Chấp hành cấp cho dưới.

+ một số trong những cán cỗ Đoàn siêng trách, không siêng trách.

+ Đoàn viên tiêu biểu.

Danh sách đại biểu dự tiệc nghị đại biểu cấp cho trên bởi vì Ban Chấp hành cấp cho dưới thảo luận, thống duy nhất đề nghị; Ban Chấp hành cấp triệu tập hội nghị quyết định chuẩn y và triệu tập.

IV- mang lại RÚT TÊN, XOÁ TÊN, THÔI GIỮ CHỨC VỤ VÀ BỔ SUNG UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH, UỶ VIÊN BAN THƯỜNG VỤ, PHÓ BÍ THƯ, BÍ THƯ BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÁC CẤP

Việc này áp dụng đối với cả uỷ viên Uỷ ban đánh giá và công ty nhiệm Uỷ ban kiểm tra những cấp tương đương.

1- câu hỏi cho rút tên, xoá tên, thôi giữ lại chức vụ

Uỷ viên Ban Chấp hành đưa khỏi công tác làm việc Đoàn hoặc đơn vị công tác thì rút tên khỏi Ban Chấp hành. Ban thường xuyên vụ có trách nhiệm tổng hòa hợp và report Ban Chấp hành đưa ra quyết định trong kỳ họp ngay sát nhất.

Đối với những chức danh túng bấn thư Đoàn các cấp trước khi cho rút tên khỏi danh sách Ban Chấp hành phải báo cáo và được sự gật đầu của cấp uỷ Đảng (ở nơi tất cả cấp uỷ Đảng) cùng Đoàn cấp trên trực tiếp.

Nếu rút tên hoặc xoá thương hiệu trong Ban Chấp hành thì không còn là Uỷ viên Ban thường vụ và không hề giữ chức vụ túng thư, Phó túng thư (nếu có). Giả dụ chỉ rút tên trong Ban thường xuyên vụ thì không hề giữ chức vụ túng thiếu thư, Phó túng bấn thư (nếu có) nhưng vẫn còn đó là Uỷ viên Ban Chấp hành. Nếu chỉ thôi giữ lại chức vụ bí thư, Phó bí thư thì vẫn tồn tại là Uỷ viên Ban thường vụ.

2- vấn đề bổ sung, khiếu nại toàn

- Chỉ bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành, uỷ viên Ban thường vụ, túng thiếu thư, Phó bí thư khi khuyết các chức danh đó.

- sau khi bầu bổ sung thì giữ hộ văn bản đề nghị, biên bạn dạng bầu cử, biên phiên bản họp Ban Chấp hành với lý định kỳ trích ngang của tín đồ được thai lên Đoàn cấp cho trên xét quyết định công thừa nhận trong thời hạn không thực sự 15 ngày.

a- bổ sung uỷ viên Ban Chấp hành từ cấp cho tỉnh trở xuống:

- trong phạm vi nhị phần cha (2/3) số uỷ viên Ban Chấp hành bởi đại hội quyết định, thì họp báo hội nghị Ban Chấp hành bầu.

Việc bổ sung cập nhật uỷ viên Ban Chấp hành thừa phạm vi nhị phần bố (2/3) số uỷ viên Ban Chấp hành bởi đại hội ra quyết định thì phải tổ chức hội nghị đại biểu để bầu cử.

- Đối với Đoàn cơ sở, trong trường hợp đặc biệt do yêu mong của công tác làm việc cán bộ, Ban thường xuyên vụ Đoàn cấp trên trực tiếp sau khi thống nhất với cấp uỷ thuộc cấp có thể quyết định đến Đoàn cấp dưới bầu bổ sung cập nhật uỷ viên Ban Chấp hành với số lượng vượt quá nhì phần bố (2/3) nhưng không thực sự số lượng uỷ viên Ban Chấp hành vị Đại hội quyết định. Sau khoản thời gian bầu ngã sung, Ban hay vụ cấp ra quyết định phải báo cáo bằng văn bản lên Đoàn cấp cho trên trực tiếp.

b- bổ sung uỷ viên Ban thường vụ:

Ban Chấp hành bầu bổ sung cập nhật uỷ viên Ban hay vụ trong số các uỷ viên Ban Chấp hành.

c- khiếu nại toàn bí thư, bổ sung cập nhật Phó bí thư

Ban Chấp hành bầu Bí thư, Phó túng thư trong các các uỷ viên Ban thường xuyên vụ. Trước khi triển khai bầu nên được sự thống tốt nhất của cung cấp uỷ cùng cấp và Đoàn cấp cho trên trực tiếp.

d- bổ sung người không hẳn là uỷ viên Ban Chấp hành vào Ban thường vụ, Phó túng thư, túng thiếu thư của cấp đó:

Ban Chấp hành thực hiện bầu bổ sung cập nhật người kia vào Ban Chấp hành tiếp đến bầu vào Ban thường xuyên vụ, bầu Bí thư, Phó túng bấn thư.

Trong và một cuộc họp, người vừa mới được bầu bổ sung vào Ban Chấp hành chưa tồn tại quyền bầu cử tại buổi họp đó.

e- trường hợp đề nghị thiết, Đoàn cung cấp trên trực tiếp có quyền:

- Chỉ định fan vào Ban Chấp hành, Ban hay vụ và giữ các chức danh theo ý kiến đề nghị của Ban Chấp hành Đoàn cung cấp dưới (nếu cung cấp uỷ cùng cấp thống nhất).

- Chỉ định tạo thêm số lượng uỷ viên Ban Chấp hành cấp dưới nhưng lại phải đảm bảo an toàn số lượng uỷ viên Ban Chấp hành cấp đó theo luật pháp của Ban thường xuyên vụ tw Đoàn và không vượt quá 15% so với số lượng uỷ viên Ban Chấp hành đã làm được đại hội quyết định.

V- CHẾ ĐỘ SINH HOẠT, thâm nhập HOẠT ĐỘNG VỚI CẤP CƠ SỞ CỦA UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH ĐOÀN CÁC CẤP

1- Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành các cấp vẫn trong độ tuổi đoàn viên phải tham gia sinh hoạt theo đúng trọng trách của fan đoàn viên.

2- Đối với Uỷ viên Ban Chấp hành ko trong lứa tuổi đoàn viên:

- Uỷ viên Ban Chấp hành cấp nào triển khai nhiệm vụ và chính sách sinh hoạt, hoạt động theo Quy chế buổi giao lưu của Ban Chấp hành cung cấp đó.

- nếu một đồng minh tham gia Uỷ viên Ban Chấp hành của tương đối nhiều cấp thì thực hiện theo chính sách Uỷ viên Ban Chấp hành tối đa mà đồng minh đó tham gia.

3- chính sách sinh hoạt, hoạt động với cấp cơ sở được kiểm điểm trong báo cáo kiểm điểm thường niên của Uỷ viên Ban Chấp hành các cấp của Đoàn và là 1 trong những trong các tiêu chuẩn chỉnh đánh giá bán mức độ kết thúc nhiệm vụ của Uỷ viên Ban Chấp hành.

VI- HỘI NGHỊ CỦA BAN CHẤP HÀNH bỏ ra ĐOÀN VÀ ĐOÀN CƠ SỞ Ở NHỮNG NƠI ĐẶC THÙ

Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn đại lý ở phần đông vùng sâu, vùng xa, miền núi hoặc ngơi nghỉ các đơn vị phân phối kinh doanh mà sum vầy phân tán (được Đoàn cấp trên thẳng xét chứng nhận) nếu không thể triển khai họp một tháng một lượt thì 3 tháng họp tối thiểu một lần.

VII- TỔ CHỨC BỘ MÁY, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CƠ quan CHUYÊN TRÁCH CẤP TỈNH VÀ CẤP HUYỆN

Thực hiện theo phía dẫn liên tịch giữa Ban túng bấn thư tw Đoàn cùng với Ban tổ chức Trung ương Đảng.

VIII - TỔ CHỨC ĐOÀN TƯƠNG ĐƯƠNG CẤP HUYỆN

1- Điều kiện xét công nhận tổ chức triển khai Đoàn tương tự cấp huyện

- bao gồm từ 1000 đoàn tụ trở lên.

- Là đơn vị chức năng có trọng trách chính trị quan liêu trọng, gồm mối liên hệ với những ngành, nhiều đơn vị trong công tác làm việc và sinh sống hoặc chuyển động ở những lĩnh vực, địa bàn, tính chất các bước độc lập.

- bao gồm cán cỗ Đoàn chuyên trách (đối với trường hợp tương tự cấp huyện nhưng mà trực thuộc huyện, quận Đoàn thì rất có thể là cán bộ kiêm nhiệm).

- có văn phòng thao tác và nguồn ghê phí hoạt động ổn định.

- Được cung cấp uỷ, chính quyền cùng cấp và Đoàn cấp cho trên trực tiếp xác thực và ý kiến đề xuất công nhấn là tổ chức triển khai Đoàn tương đương cấp huyện.

2- Nhiệm vụ, quyền lợi của tổ chức triển khai Đoàn tương tự cấp huyện

Tổ chức Đoàn tương tự cấp huyện tất cả hai các loại như sau:

a- một số loại 1: Đoàn tương tự cấp thị trấn trực trực thuộc Đoàn cấp cho tỉnh có khá đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn, cỗ máy và con dấu như Đoàn cấp cho huyện.

b- nhiều loại 2: Đoàn tương đương cấp thị trấn trực nằm trong Đoàn cung cấp huyện, áp dụng con vệt theo quy cách nhỏ dấu của Đoàn cửa hàng nhưng được giao một trong những nhiệm vụ, quyền hạn tương đương cấp cho huyện là:

- ra quyết định khen thưởng, kỷ luật so với cán bộ, sum vầy và tổ chức Đoàn cấp cho dưới vào phạm vi quản lý như cấp huyện.

- Trích phần trăm Đoàn tầm giá để lại đại lý như quy định đối với Đoàn cung cấp huyện.

3- Thẩm quyền đưa ra quyết định công nhận tổ chức Đoàn tương đương cấp huyện

- Ban thường xuyên vụ Đoàn cấp tỉnh căn cứ ý kiến đề nghị của Ban thường xuyên vụ thị xã Đoàn (và tương đương), căn cứ những điều khiếu nại đã quy định (tại mục 1) nhằm xét ra đưa ra quyết định công nhận tổ chức triển khai Đoàn tương tự cấp thị xã và báo cáo về tw Đoàn.

- Tổ chức máy bộ của tổ chức triển khai Đoàn tương đương cấp huyện vì Đoàn cấp cho trên thẳng và cấp uỷ cùng cung cấp quyết định.

- Nếu những tổ chức Đoàn tương tự cấp huyện tất cả sự chuyển đổi không còn đủ các điều kiện pháp luật thì Ban thường xuyên vụ Đoàn cung cấp tỉnh coi xét, ra quyết định lại cho tương xứng và báo cáo về tw Đoàn.

IX- CHUYỂN GIAO VÀ TIẾP NHẬN TỔ CHỨC ĐOÀN

1- những trường hợp chuyển giao và chào đón tổ chức Đoàn

- Việc chuyển nhượng bàn giao và mừng đón một tổ chức triển khai Đoàn được tiến hành khi bao gồm sự biến hóa địa giới hành chính, cơ cấu tổ chức tổ chức, cơ cấu ngành,v.v...

- Đơn vị có tổ chức triển khai Đoàn chuyển mang đến nơi bắt đầu không liên tục nằm trong sự thống trị lãnh đạo của địa phương xuất xắc cơ quan làm chủ cũ.

- Trường hợp một phần tử đoàn viên của tổ chức triển khai Đoàn ở quá xa trung tâm quản lý và cai quản gây nhiều trở ngại trong chỉ đạo và sinh sống Đoàn thì hoàn toàn có thể chuyển giao phần tử đó về nghỉ ngơi với tổ chức Đoàn theo quanh vùng hành thiết yếu nơi cơ quan, đơn vị đóng sau khoản thời gian xin ý kiến của Đoàn cung cấp trên trực tiếp.

2- cấp cho chuyển giao, tiếp nhận

- Ban hay vụ Đoàn các đại lý chuyển giao, chào đón chi đoàn.

- Ban hay vụ Đoàn cấp huyện chuyển giao, chào đón Đoàn cơ sở, bỏ ra đoàn cơ sở.

- Ban thường vụ Đoàn cấp tỉnh đưa giao, mừng đón Đoàn cấp cho huyện.

3- giấy tờ thủ tục chuyển giao cùng tiếp nhận

- Công văn kiến nghị của tổ chức triển khai Đoàn chuyển đi gửi Đoàn cấp trên trực tiếp cùng cấp cỗ Đoàn tiếp nhận.

- Công văn của cấp cỗ Đoàn cung cấp trên thẳng có tổ chức Đoàn chuyển đi gửi cấp bộ Đoàn tiếp nhận.

- danh sách Ban Chấp hành Đoàn, Uỷ Ban kiểm tra, cán bộ Đoàn siêng trách (nếu có); bảng những thống kê số lượng, chất lượng đoàn viên, đội ngũ nhân viên đoàn và tổ chức Đoàn của đơn vị chuyển đi.

- đưa ra quyết định của cấp bộ Đoàn bao gồm trách nhiệm đón nhận .

4- Nội dung chuyển nhượng bàn giao và tiếp nhận

- tình trạng tư tưởng của cán bộ, đoàn tụ thanh niên.

- công tác tổ chức, cán bộ.

- Những nhiệm vụ công tác đang triển khai cần tiếp tục giải quyết.

- những loại văn bản, sổ sách Đoàn vụ cùng tài chính, tài sản.

X- phân chia TÁCH, SÁP NHẬP TỔ CHỨC ĐOÀN

1- những trường hợp chia tách, sáp nhập tổ chức Đoàn

a- Chia tách tổ chức Đoàn trong các trường hợp:

Có sự chia bóc đơn vị hành chính, cơ quan, doanh nghiệp, ngôi trường học, v.v… thành các đơn vị ngang cấp cho (như chia bóc tách một tỉnh, huyện, xã thành nhiều tỉnh, huyện, xã; chia bóc một Bộ, Sở thành những Bộ, Sở; v.v…) theo đó, tổ chức triển khai Đoàn thuộc các đơn vị này cũng chia bóc tách thành hai giỏi nhiều tổ chức triển khai Đoàn ngang cấp.

b- Sáp nhập tổ chức triển khai Đoàn trong số trường hợp:

Có sự sáp nhập đơn vị hành chính, cơ quan, doanh nghiệp, trường học, v.v… thành đơn vị ngang cấp cho (như sáp nhập nhị hay những tỉnh, huyện, xã thành một tỉnh, huyện, xã; sáp nhập nhị hay những Bộ, Sở thành nhiều Bộ, Sở; v.v…) theo đó, tổ chức Đoàn thuộc những đơn vị này cũng sáp nhập thành một đội chức Đoàn ngang cấp.

c- câu hỏi chia tách, sáp nhập tổ chức Đoàn rất có thể diễn ra bên cạnh đó trong trường phù hợp chia bóc các bộ phận của hai tốt nhiều đơn vị hành chính, cơ quan, doanh nghiệp, trường học v.v... Nhằm sáp nhập các bộ phận đó lại thành một đơn vị chức năng ngang cấp với đơn vị khi không chia bóc tách (như tách bóc một hay những huyện của nhì hay nhiều tỉnh để thành lập và hoạt động tỉnh mới) theo đó tổ chức Đoàn của các đơn vị này cũng rất được chia bóc tách để sáp nhập thành một đội nhóm chức Đoàn mới.

2- Thẩm quyền ra quyết định và giấy tờ thủ tục chia tách, sáp nhập tổ chức Đoàn

a- phân tách tách:

- Ban thường vụ Đoàn cung cấp trên trực tiếp xem xét đưa ra quyết định chia tách tổ chức Đoàn.

- sau khoản thời gian thống tốt nhất với cấp uỷ Đảng (nếu có) của đơn vị chia tách, Ban hay vụ Đoàn cung cấp trên trực tiếp hướng dẫn và chỉ định Ban Chấp hành, Ban thường vụ, túng thiếu thư, Phó túng thiếu thư lâm thời của các tổ chức Đoàn new chia tách.

b- Sáp nhập:

- Ban hay vụ Đoàn cấp trên thẳng xem xét quyết định sáp nhập tổ chức Đoàn.

Sau lúc thống nhất với cấp cho uỷ Đảng (nếu có) của đơn vị mới sáp nhập, Ban thường vụ Đoàn cấp trên trực tiếp hướng dẫn và chỉ định Ban Chấp hành, Ban thường xuyên vụ, túng thư, Phó bí thư tạm bợ của tổ chức Đoàn new sáp nhập.

Hồ sơ phân tách tách, sáp nhập gồm:

+ Văn bản đề nghị của tổ chức triển khai Đoàn được chia tách, những tổ chức Đoàn được sáp nhập gởi cấp bộ Đoàn cấp trên trực tiếp.

+ Đề án chia tách hoặc sáp nhập tổ chức Đoàn có ý kiến nhất trí của cấp uỷ (nếu có).

Xem thêm: Bệnh Thoát Vị Đĩa Đệm Tiếng Anh (English) Là Gì? Thoát Vị Đĩa Đệm Trong Tiếng Anh Là Gì

+ phiên bản sao đưa ra quyết định của cơ quan tất cả thẩm quyền về câu hỏi chia tách hoặc sáp nhập đơn vị chức năng hành chính, cơ quan, doanh nghiệp, trường học tập .v.v…

- Trường hòa hợp chia tách để sáp nhập thành một nhóm chức Đoàn new thì thẩm quyền ra quyết định và thủ tục như ra đời tổ chức Đoàn mới.