3. Công thức các cung link trên con đường tròn lượng giác

Mẹo nhớ: cos đối, sin bù, phụ chéo, chảy hơn kém π

*

 Cung hơn nhát π / 2

+ cos(π/2 + x) = - sinx

+ sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân

Công thức nhân đôi:

*

Công thức nhân ba:

*

Công thức nhân bốn:

*

5. Công thức hạ bậc

Thực ra những công thức này đông đảo được chuyển đổi ra từ cách làm lượng giác cơ bản, lấy ví dụ như: sin2a=1 - cos2a = 1 - (cos2a + 1)/2 = (1 - cos2a)/2.

Bạn đang xem: Bảng giá trị lượng giác đặc biệt

*

6. Biến hóa tổng thành tích

*
*

Thơ nhớ:

Sin tổng lập tổng sin cô.

Cô tổng lập hiệu đôi cô đôi chàng.

Tan tổng thì lập tổng nhì tan.

Một trừ chảy tích mẫu mã mang yêu mến sầu.

Gặp hiệu ta chớ nên lo.

Xem thêm: Các Công Thức Log - Bảng Tóm Tắt Các Công Thức Lôgarít

Đổi trừ thành cộng ghi sâu vào lòng.

7. Công thức đổi khác tích thành tổng

*

8. Nghiệm phương trình lượng giác

*

Phương trình lượng giác trong trường hợp đặc biệt:

+ sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)

+ sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)

+ cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)

+ cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những giá trị lượng giác

*

10. Bảng giá trị lượng giác một trong những góc sệt biệt

*

11. Bí quyết lượng giác ngã sung

*

 13. Hàm lượng giác ngược

*

14. Dạng số phức

*

15. Tích vô hạn

*