Chức năng comment bị tắt ở biện pháp hạch toán Tài khoản 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất chung theo Thông bốn 200

*
*
*

Tin tức kế toán: Cách hạch toán thông tin tài khoản 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất phổ biến theo TT 200 như thế nào? túi tiền sản xuất chung (TK 627) là đầy đủ khoản chi phí quan trọng khác (ngoài chi tiêu nguyên vật tư trực tiếp, ngân sách chi tiêu nhân công trực tiếp, giá thành sử dụng trang bị thi công) giao hàng cho quy trình sản xuất sản phẩm, xây lắp công trình xây dựng phát sinh ở những phân xưởng, bộ phận sản xuất, từng đội, từng công trường. Chi phí sản xuất tầm thường bao gồm: giá cả nhân viên phân xưởng; chi phí vật liệu; túi tiền dụng chũm sản xuất; ngân sách chi tiêu khấu hao TSCĐ; giá thành dịch vụ mua ngoại trừ và ngân sách chi tiêu bằng tiền khác.

Bạn đang xem: Bộ phận sản xuất là tài khoản nào

THÔNG TIN MỚI NHẤT:

Để tập hợp và phân bổ ngân sách chi tiêu sản xuất chung kế toán sử dụng thông tin tài khoản 627 – giá thành sản xuất chung.

I. NGUYÊN TẮC KẾ TOÁN CỦA TÀI KHOẢN 627- bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT CHUNG

Tại điều 87 thông tư 200/2014/TT-BTC khi hạch toán tài khoản 627 – túi tiền sản xuất chung phải tuân thủ một số nguyên tắc kế toán sau:

“a) tài khoản này dùng để làm phản ánh giá cả phục vụ sản xuất, sale chung phát sinh ở phân xưởng, cỗ phận, đội, công trường,…phục vụ tiếp tế sản phẩm, thực hiện dịch vụ, gồm: ngân sách chi tiêu lương nhân viên làm chủ phân xưởng, bộ phận, đội; Khầu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp để sản xuất, Khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn, bảo đảm thất nghiệp được xem theo phần trăm quy định trên chi phí lương đề xuất trả của nhân viên cấp dưới phân xưởng, bộ phận, đội chế tạo và các chi tiêu có liên quan trực tiếp không giống đên phân xưởng;

b) riêng rẽ đối với vận động kinh doanh xây lắp, khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp còn tính bên trên cả lương của người công nhân trực tiếp xây, lắp, nhân viên cấp dưới sử dụng máy thiết kế và nhân viên cai quản đội (thuộc list lao rượu cồn trong doanh nghiệp); khấu hao TSCĐ sử dụng cho phân xưởng, phần tử sản xuất; chi phí đi vay nếu được vốn hoá tính vào giá bán trị gia tài đang trong quy trình sản xuất dở dang; chi phí sửa trị và bh công trình xây lắp và những giá thành khác tương quan tới hoạt động vui chơi của phân xưởng, cỗ phận, tổ, team sản xuất,…

c) thông tin tài khoản 627 chỉ thực hiện ở những doanh nghiệp phân phối công nghiệp, nông, lâm, ngư nghiệp, XDCB, giao thông, bưu điện, du lịch, dịch vụ.

d) tài khoản 627 được hạch toán cụ thể cho từng phân xưởng, cỗ phận, tổ, nhóm sản xuất. 

đ) chi tiêu sản xuất thông thường phản ánh bên trên TK 627 yêu cầu được hạch toán cụ thể theo 2 loại: giá cả sản xuất chung thắt chặt và cố định và giá cả sản xuất chung đổi khác trong đó:

– túi tiền sản xuất chung thắt chặt và cố định là những giá thành sản xuất con gián tiếp, thường xuyên không thay đổi theo số số lượng sản phẩm sản xuất, như giá thành bảo dưỡng máy móc thiết bị, bên xưởng,… và bỏ ra phí làm chủ hành thiết yếu ở những phân xưởng, bộ phận, tổ, team sản xuất…

+ chi tiêu sản xuất chung cố định phân té vào ngân sách chế biến cho mỗi đơn vị sản phẩm được dựa vào công suất bình thường của trang thiết bị sản xuất. Công suất thông thường là số lượng sản phẩm đạt được tại mức trung bình trong số điều kiện sản xuất bình thường;

+ Trường hợp mức thành phầm thực tế phân phối ra cao hơn nữa công suất bình thường thì chi phí sản xuất chung thắt chặt và cố định được phân bổ cho từng đơn vị sản phẩm theo ngân sách thực tế vạc sinh;

+ Trường hòa hợp mức thành phầm thực tế thêm vào ra thấp hơn công suất bình thường thì giá thành sản xuất chung thắt chặt và cố định chỉ được phân bổ vào ngân sách chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo mức năng suất bình thường. Khoản ngân sách sản xuất phổ biến không phân chia được ghi dìm vào giá vốn hàng bán trong kỳ.

– giá cả sản xuất chung thay đổi là những giá cả sản xuất con gián tiếp, thường đổi khác trực tiếp hoặc gần như trực tiếp theo sau số lượng sản phẩm sản xuất, như túi tiền nguyên liệu, vật liệu gián tiếp, túi tiền nhân công loại gián tiếp. Túi tiền sản xuất chung biến hóa được phân bổ hết vào ngân sách chi tiêu chế biến cho từng đơn vị sản phẩm theo ngân sách chi tiêu thực tế phát sinh.

e) Trường phù hợp một quá trình sản xuất ra nhiều loại sản phẩm trong cùng một khoảng thời hạn mà túi tiền sản xuất chung của từng loại thành phầm không được phản ánh một cách bóc biệt, thì ngân sách chi tiêu sản xuất phổ biến được phân bổ cho những loại thành phầm theo tiêu thức tương xứng và đồng nhất giữa những kỳ kế toán.

g) Cuối kỳ, kế toán triển khai tính toán, phân bổ kết chuyển giá thành sản xuất phổ biến vào bên Nợ thông tin tài khoản 154 “Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang” hoặc vào mặt Nợ tài khoản 631 “Giá thành sản xuất”.

h) tài khoản 627 không thực hiện cho vận động kinh doanh yêu mến mại.

II. KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA TÀI KHOẢN 627- bỏ ra PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.

Bên Nợ:

Các chi phí sản xuất thông thường phát sinh vào kỳ.

Bên Có:

– những khoản ghi giảm giá cả sản xuất chung;

– giá thành sản xuất chung cố định không phân bổ được ghi nhấn vào giá vốn hàng bán trong kỳ bởi vì mức thành phầm thực tế cấp dưỡng ra thấp hơn công suất bình thường;

– Kết chuyển chi phí sản xuất thông thường vào mặt Nợ tài khoản 154 “Chi phí tổn sản xuất, marketing dở dang” hoặc vào mặt Nợ TK 631 “Giá thành sản xuất”.

Tài khoản 627 không có số dư cuối kỳ.

Tài khoản 627 – giá cả sản xuất chung, tất cả 6 tài khoản cấp 2:

– thông tin tài khoản 6271 – giá thành nhân viên phân xưởng: bội phản ánh những khoản tiền lương, những khoản phụ cấp bắt buộc trả cho nhân viên thống trị phân xưởng, thành phần sản xuất; tiền nạp năng lượng giữa ca của nhân viên cai quản phân xưởng, phân xưởng, bộ phận sản xuất; khoản trích bảo hiểm xã hội, bảo đảm y tế, ngân sách đầu tư công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp được xem theo xác suất quy định hiện hành trên tiền lương bắt buộc trả cho nhân viên cấp dưới phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất,…

– tài khoản 6272 – giá thành vật liệu: phản bội ánh chi tiêu vật liệu xuất dùng cho phân xưởng, như đồ dùng liệu dùng làm sửa chữa, bảo dưỡng TSCĐ, công cụ, nguyên tắc thuộc phân xưởng quản lý và sử dụng, ngân sách lán trại tạm thời thời,…

– tài khoản 6273 – chi tiêu dụng thế sản xuất: bội nghịch ánh giá thành về công cụ, nguyên lý xuất cần sử dụng cho hoạt động cai quản của phân xưởng, bộ phận, tổ, nhóm sản xuất,…

– thông tin tài khoản 6274 – ngân sách khấu hao TSCĐ: bội phản ánh chi phí khấu hao TSCĐ sử dụng trực tiếp cho vận động sản xuất sản phẩm, tiến hành dịch vụ cùng TSCĐ dùng tầm thường cho hoạt động vui chơi của phân xưởng, cỗ phận, tổ, nhóm sản xuất,…

– tài khoản 6277 – giá cả dịch vụ download ngoài: phản chiếu các chi phí dịch vụ cài ngoài ship hàng cho buổi giao lưu của phân xưởng, bộ phận sản xuất như: chi tiêu sửa chữa, chi phí thuê ngoài, ngân sách điện, nước, năng lượng điện thoại, tiền mướn TSCĐ, chi phí trả mang đến nhà thầu phụ (đối với doanh nghiệp lớn xây lắp).

– tài khoản 6278 – giá cả bằng chi phí khác: đề đạt các chi phí bằng tiền xung quanh các túi tiền đã nói trên giao hàng cho buổi giao lưu của phân xưởng, bộ phận, tổ, đội sản xuất.

III. PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MỘT SỐ NGHIỆP VỤ ghê TẾ CHỦ YẾU CỦA TÀI KHOẢN 627- chi PHÍ SẢN XUẤT CHUNG.

Căn cứ vào nguyên tắc kế toán tài khoản 627 và các tài khoản liên quan; căn cứ vào kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 627 và các tài khoản có liên quan, KẾ TOÁN HÀ NỘI xin hướng dẫn kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu sau:

3.1. Tập hợp ngân sách nhân viên (Tài khoản 6271 – chi phí nhân viên phân xưởng):

– khi tính tiền lương, tiền công, những khoản phụ cấp yêu cầu trả cho nhân viên của phân xưởng; tiền nạp năng lượng giữa ca của nhân viên thống trị phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất tầm thường (6271)

Có TK 334 – phải trả người lao động.

– khi trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí đầu tư công đoàn, bảo đảm thất nghiệp, những khoản cung ứng người lao rượu cồn (như bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí từ bỏ nguyện) được tính theo phần trăm quy định hiện tại hành trên chi phí lương nên trả cho nhân viên cấp dưới phân xưởng, thành phần sản xuất, ghi:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất phổ biến (6271)

Có TK 338 – bắt buộc trả, buộc phải nộp không giống (3382, 3383, 3384, 3386).

3.2. Tập hợp giá cả vật liệu (Tài khoản 6272 – chi phí vật liệu):

Kế toán giá thành nguyên liệu, vật liệu xuất sử dụng cho phân xưởng (trường hợp doanh nghiệp lớn hạch toán hàng tồn kho theo phương thức kê khai thường xuyên xuyên):

Khi xuất vật tư dùng phổ biến cho phân xưởng, như sửa chữa, bảo trì TSCĐ dùng cho quản lý điều hành hoạt động vui chơi của phân xưởng, ghi:

Nợ TK 627 – chi tiêu sản xuất chung (6272)

Có TK 152 – Nguyên liệu, thứ liệu.

3.3. Tập hợp chi tiêu dụng gắng sản xuất (Tài khoản 6273 – giá cả dụng cố kỉnh sản xuất):

– lúc xuất công cụ, luật sản xuất có tổng giá trị nhỏ tuổi sử dụng mang đến phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất, căn cứ vào phiếu xuất kho, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất thông thường (6273)

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– khi xuất công cụ, chính sách sản xuất có tổng vốn lớn áp dụng cho phân xưởng, cỗ phận, tổ, nhóm sản xuất, phải phân bổ dần, ghi:

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Có TK 153 – Công cụ, dụng cụ.

– Khi phân chia giá trị công cụ, hình thức vào giá thành sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất phổ biến (6273)

Có TK 242 – ngân sách trả trước.

3.4. Tập hợp chi phí khấu hao (Tài khoản 6274 – túi tiền khấu hao TSCĐ):

Căn cứ vào bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất bình thường (6274)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ.

3.5. Tập hợp ngân sách dịch vụ mua ngoại trừ (Tài khoản 6277 – chi phí dịch vụ download ngoài):

Căn cứ vào bệnh từ nơi bắt đầu và những chứng từ gồm liên quan: túi tiền sửa chữa, chi phí thuê ngoài, giá thành điện, nước, năng lượng điện thoại, tiền thuê TSCĐ, túi tiền trả đến nhà thầu phụ (đối với công ty xây lắp), ghi:

Nợ TK 627 – giá thành sản xuất phổ biến (6277) (giá chưa xuất hiện thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331,…

Lưu ý: trường hợp thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ thì, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách chi tiêu sản xuất bình thường (6277) (giá bao gồm thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331,…

3.6. Tập hợp chi phí bằng tiền khác (Tài khoản 6278 – giá cả bằng tiền khác):

Các chi phí bằng tiền ngoại trừ các chi tiêu đã nhắc trên ship hàng cho buổi giao lưu của phân xưởng, cỗ phận, tổ, đội sản xuất như: Tiếp khách, công tác làm việc phí, … căn cứ vào triệu chứng từ cội và những chứng từ có liên quan, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất thông thường (6278) (giá chưa có thuế GTGT)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu được khấu trừ thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331,…

Lưu ý: nếu thuế GTGT nguồn vào không được khấu trừ thì, ghi:

Nợ TK 627 – túi tiền sản xuất chung (6278) (giá bao hàm thuế GTGT)

Có những TK 111, 112, 331,…

3.7. Giá cả sửa chữa béo TSCĐ thuộc phân xưởng, tổ, đội, công trường, …

3.7.1. Ngôi trường hợp công ty sử dụng phương thức trích trước giá cả sửa chữa mập TSCĐ:

– lúc trích trước giá thành sửa chữa béo TSCĐ, ghi:

Nợ TK 627 – giá cả sản xuất chung (6277)

Có TK 335 – chi tiêu phải trả (nếu việc sửa chữa thay thế đã triển khai trong kỳ nhưng mà chưa sát hoạch hoặc chưa có hóa đơn)

Có TK 352 – dự trữ phải trả (nếu đơn vị trích trước giá thành sửa chữa mang đến TSCĐ theo yêu cầu kỹ thuật nên bảo dưỡng, duy tu định kỳ).

– lúc phát sinh ngân sách chi tiêu sửa chữa trị TSCĐ, ghi:

Nợ TK 2413 – thay thế sửa chữa lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ ( 1331) ( trường hợp có)

Có những TK 331, 111, 112, …

– Kết chuyển chi phí sửa chữa phệ TSCĐ khi trả thành, chuyển giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ những TK 335, 352

Có 2413 – sửa chữa lớn TSCĐ.

3.7.2. Trường hợp doanh nghiệp không sử dụng phương pháp trích trước ngân sách sửa chữa khủng TSCĐ:

– khi phát sinh giá cả sửa trị TSCĐ, ghi:

Nợ TK 2413 – thay thế lớn TSCĐ

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (1331) ( trường hợp có)

Có những TK 331, 111, 112, …

– Kết chuyển giá thành sửa chữa phệ TSCĐ khi hoàn thành, chuyển giao đưa vào sử dụng, ghi:

Nợ TK 242 – chi phí trả trước

Có TK 2413 – sửa chữa thay thế lớn TSCĐ.

– Định kỳ, phân bổ ngân sách chi tiêu sửa chữa to TSCĐ vào giá thành sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất tầm thường (6277)

Có TK 242 – chi tiêu trả trước.

3.8. Trường vừa lòng doanh nghiệp gồm TSCĐ dịch vụ thuê mướn hoạt động, khi phát sinh giá thành liên quan đến TSCĐ dịch vụ cho thuê hoạt động:

– Khi gây ra các chi tiêu trực tiếp lúc đầu liên quan tiền đến dịch vụ cho thuê hoạt động, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất bình thường (chi tiết tiểu khoản)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có những TK 111, 112, 331,…

– Định kỳ, tính, trích khấu hao TSCĐ mang lại thuê vận động vào ngân sách SXKD, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất tầm thường (6274)

Có TK 214 – Hao mòn TSCĐ (hao mòn TSCĐ cho mướn hoạt động).

3.9. Ở công ty xây lắp:

– Khi xác định số dự trữ phải trả về bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất phổ biến (chi huyết tiểu khoản)

Có TK 352 – dự trữ phải trả.

– khi phát sinh túi tiền sửa chữa, bảo hành công trình xây lắp, ghi:

Nợ những TK 621, 622, 623, 627

Có những TK 111, 112, 152, 214, 334,…

– Cuối kỳ, kết chuyển chi tiêu sửa chữa, bh công trình xây lắp, ghi:

Nợ TK 154 – chi tiêu sản xuất, sale dở dang

Có các TK 621, 622, 623, 627.

– khi sửa chữa, bh công trình xây đính thêm hoàn thành, ghi:

Nợ TK 352 – dự phòng phải trả

Có TK 154 – túi tiền sản xuất, kinh doanh dở dang.

3.10. Cuối kỳ kế toán, khẳng định lãi tiền vay đề nghị trả, sẽ trả được vốn hoá cho gia tài sản xuất dở dang, khi trả lãi chi phí vay, ghi:

Nợ TK 627 – chi phí sản xuất thông thường (tài sản đang thêm vào dở dang)

Có những TK 111, 112

Có TK 242 – ngân sách trả trước (nếu trả trước lãi vay).

Có TK 335 – giá cả phải trả (lãi chi phí vay đề nghị trả)

Có TK 343 – Trái phiếu thiết kế (chi phí desgin trái phiếu và số chênh lệch giữa số lãi trái phiếu buộc phải trả tính theo lãi suất thực tế cao rộng số lãi cần trả tính theo lãi suất danh nghĩa được ghi tăng cội trái phiếu).

3.11. Nếu phát sinh các khoản giảm ngân sách sản xuất chung, ghi:

Nợ những TK 111, 112, 138,…

Có TK 627 – giá cả sản xuất phổ biến (chi tiết tiểu khoản).

3.12. Đối với túi tiền sản xuất chung áp dụng chung mang đến hợp đồng hợp tác và ký kết kinh doanh

– khi phát sinh chi tiêu sản xuất chung thực hiện chung mang đến hợp đồng hợp tác ký kết kinh doanh, căn cứ hoá 1-1 và các chứng trường đoản cú liên quan, ghi:

Nợ TK 627 – ngân sách sản xuất phổ biến (chi tiết mang lại từng vừa lòng đồng)

Nợ TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ

Có những TK 111, 112, 331…

– Định kỳ, kế toán tài chính lập Bảng phân bổ chi phí chung (có sự xác nhận của các bên) cùng xuất hoá đơn GTGT nhằm phân bổ chi phí sản xuất chung áp dụng chung mang lại hợp đồng đúng theo tác kinh doanh cho các bên, ghi:

Nợ TK 138 – bắt buộc thu khác (chi tiết mang lại từng đối tác)

Có các TK 627 – chi phí sản xuất chung

Có TK 3331 – Thuế GTGT đề xuất nộp.

Trường hòa hợp khi phân bổ ngân sách chi tiêu không buộc phải xuất hóa 1-1 GTGT, kế toán ghi giảm thuế GTGT đầu vào bằng phương pháp ghi gồm TK 133 – Thuế GTGT được khấu trừ.

3.13. Kế toán chi phí sản xuất chung thời điểm cuối kỳ kế toán:

Cuối kỳ kế toán, địa thế căn cứ vào Bảng phân bổ giá thành sản xuất chung để kết đưa hoặc phân bổ chi tiêu sản xuất chung vào những tài khoản có tương quan cho từng sản phẩm, đội sản phẩm, dịch vụ theo tiêu thức phù hợp:

– Đối với công ty áp dụng cách thức kê khai hay xuyên, thời điểm cuối kỳ kết chuyển giá thành sản xuất chung, ghi:

Nợ TK 154 – chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang

Nợ TK 632 – giá chỉ vốn hàng buôn bán (chi giá tiền SXC thắt chặt và cố định không phân bổ)

Có TK 627 – chi tiêu sản xuất phổ biến (chi ngày tiết tiểu khoản).

Xem thêm: Soạn Văn 12 Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt (Trang 23), Soạn Bài Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt

– Đối với công ty lớn áp dụng cách thức kiểm kê định kỳ, cuối kỳ kết chuyển túi tiền sản xuất chung, ghi.