Anken C4H8 tất cả bao nhiêu đồng phân khi tính năng với hỗn hợp HCl chỉ cho một sản phẩm hữu cơ độc nhất vô nhị ?
Bạn đang xem: C4h8 có bao nhiêu đp anken

HCl là tác nhân bất đối xứng, để anken C4H8 cộng HCl cho 1 sản phẩn hữu cơ độc nhất vô nhị thì C4H8 đề xuất đối xứng

=> CTCT: CH3-CH=CH-CH3 : gồm đồng phân hình học cần tính là 2 anken


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho các chất sau: 2-metylbut-1-en (1); 3,3-đimetylbut-1-en (2); 3-metylpent-1-en (3); 3-metylpent-2-en (4). Những chất làm sao là đồng phân của nhau ?


Cho những chất sau: CH2=CHCH2CH2CH=CH2; CH2=CHCH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2; CH2=CHCH2CH=CH2; CH3CH2CH=CHCH2CH3; CH3C(CH3)=CHCH2CH3; CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2; CH3CH=CHCH3.

Số chất gồm đồng phân hình học là:


Anken C4H8 bao gồm bao nhiêu đồng phân khi tác dụng với hỗn hợp HCl chỉ mang đến một thành phầm hữu cơ nhất ?


Ba hiđrocacbon X, Y, Z tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng, vào đó khối lượng phân tử Z vội vàng đôi cân nặng phân tử X. Đốt cháy 0,1 mol hóa học Y, sản phẩm khí hấp thụ hoàn toàn vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, chiếm được số gam kết tủa là:


Cho hiđrocacbon X bội nghịch ứng cùng với brom (trong dung dịch) theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 1, thu được chất hữu cơ Y (chứa 74,08% Br về khối lượng). Lúc X bội nghịch ứng với HBr thì thu được hai thành phầm hữu cơ không giống nhau. Tên thường gọi của X là:


Để khử trọn vẹn 200 ml dung dịch KMnO4 0,2M tạo thành hóa học rắn màu nâu đen nên V lít khí C2H4 (ở đktc). Giá bán trị buổi tối thiểu của V là:


Hỗn hợp khí X tất cả H2 và C2H4 có tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X qua Ni nung nóng, thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ khối đối với He là 5. Năng suất của phản bội ứng hiđro hoá là:


Cho buta-1,3-đien phản ứng cộng với Br2 theo tỉ trọng mol 1:1. Số dẫn xuất đibrom (đồng phân cấu trúc và đồng phân hình học) nhận được là:


Cho 3,12 gam ankin X bội phản ứng với 0,1 mol H2 (xúc tác Pd/PbCO3, to), thu được các thành phần hỗn hợp Y chỉ cất hai hiđrocacbon. Công thức phân tử của X là:


Cho 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) phản ứng trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 trong NH3, nhận được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,72 lít (đktc) láo lếu hợp bao gồm hai hiđrocacbon X cùng Y (MY > MX), nhận được 11,2 lít khí CO2 (đktc) và 10,8 gam H2O. Phương pháp của X là:


Đốt cháy hoàn toàn hỗn vừa lòng M tất cả một ankan X với một ankin Y, thu được số mol CO2 thông qua số mol H2O. Thành phần tỷ lệ về số mol của X và Y trong tất cả hổn hợp M thứu tự là:


Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp X có một ankan cùng một anken, nhận được 0,35 mol CO2 với 0,4 mol H2O. Phần trăm số mol của anken vào X là:


Đốt cháy trọn vẹn 1 lít các thành phần hỗn hợp khí bao gồm C2H2 và hiđrocacbon X sinh ra 2 lít khí CO2 cùng 2 lít tương đối H2O (các thể tích khí và hơi đo sinh sống cùng đk nhiệt độ, áp suất). Bí quyết phân tử của X là:


Dẫn 1,68 lít tất cả hổn hợp khí X tất cả hai hiđrocacbon vào bình đựng hỗn hợp brom (dư). Sau khoản thời gian phản ứng xẩy ra hoàn toàn, gồm 4 gam brom sẽ phản ứng và còn lại 1,12 lít khí. Nếu đốt cháy trọn vẹn 1,68 lít X thì có mặt 2,8 lít khí CO2. Biết những thể tích khí hầu như đo sinh hoạt đktc. Phương pháp phân tử của hai hiđrocacbon là:


Hỗn thích hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen cùng propin. Lúc đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:


Cho các thành phần hỗn hợp X tất cả CH4, C2H4 cùng C2H2. Rước 8,6 gam X chức năng hết với dung dịch brom (dư) thì trọng lượng brom phản ứng là 48 gam. Phương diện khác, nếu mang lại 13,44 lít (ở đktc) tất cả hổn hợp khí X công dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 vào NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Tỷ lệ thể tích của CH4 có trong X là:


Hỗn hòa hợp khí X gồm 0,3 mol H2 với 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối so với không khí là 1. Nếu như cho cục bộ Y sục đàng hoàng vào hỗn hợp brom (dư) thì có m gam brom tham gia phản ứng. Cực hiếm của m là:


Dẫn V lít (ở đktc) hỗn hợp X có axetilen cùng hiđro trải qua ống sứ nung nóng, thu được khí Y. Dẫn Y vào lượng dư AgNO3 (hoặc Ag2O) trong dung dịch NH3 thu được 12 gam kết tủa. Khí đi ra khỏi dung dịch phản bội ứng toàn vẹn với 16 gam brom và còn lại khí Z. Đốt cháy hoàn toàn khí Z thu được 2,24 lít khí CO2 (ở đktc) và 4,5 gam nước. Quý giá của V bằng:


Đun nóng các thành phần hỗn hợp X bao gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 cùng với xúc tác Ni, sau một thời hạn thu được các thành phần hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn thể hỗn đúng theo Y lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (ở đktc) tất cả tỉ khối đối với O2 là 0,5. Cân nặng bình dung dịch brom tăng là:
Xem thêm: Lũy Thừa Là Gì? Tính Chất Lũy Thừa (Mũ) Lũy Thừa Là Gì

Đốt cháy hoàn toàn 0,16 mol tất cả hổn hợp X có CH4, C2H2, C2H4 và C3H6, nhận được 6,272 lít CO2(đktc) với 6,12 gam H2O. Ngoài ra 10,1 gam X làm phản ứng tối đa cùng với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


mang lại dãy những chất: CH4, C2H2, C2H4, C2H5OH, CH2=CH–COOH, C6H5NH2 (anilin), C6H5OH (phenol), C6H6 (benzen). Số chất trong hàng phản ứng được với nước brom là: