toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Các chất sau chất nào là este:

(1) CH3CHO

(2) CH3CH2OH

(3) CH3COOCH3

(4) CH3COOH

(5) CH3COOCH=CH2

(6) C6H5 - COOCH3

(7) CH3OOCC2H5

A. (1); (2); (3)

B. (1); (5); (3); (7) 

C. (4); (5); (6)

D. (3); (5); (6); (7)


*


Cho các este sau:

(1) CH2=CH−COOCH3

(2) CH3COOCH=CH2

(3) HCOOCH2−CH=CH2

(4) CH3COOCH(CH3)=CH2

(5) C6H5COOCH3

(6) HCOOC6H5

(7) HCOOCH2−C6H5

(8) HCOOCH(CH3)2

Biết rằng −C6H5: phenyl, số este khi tác dụng với hỗn hợp NaOH, đun cho nóng thu được ancol là

A.

Bạn đang xem: Các chất sau chất nào là một este

 6

B. 4

C. 7

D. 5


Cho những chất bao gồm công thức dưới đây những chất thuộc các loại este là:

(1) CH3CH2COOCH3;

(2) CH3OOCCH3;

(3) HCOOC2H5;

(4) CH3COOH;

(5) HOOCCH2CH2OH

(6) CH3CH(COOC2H5)COOCH3; 

(7) CH3OOC-COOC2H5,

(8) CH2=CH – COOCH3

A. (1), (2), (3), (4), (5)

B. (1), (2), (3), (6), (7), (8)

C. (1), (2), (4), (6), (7)

D. (1), (2), (3), (6), (7).


Cho những este sau:

(l) CH2=CHCOOCH3 (2)CH3COOCH=CH2 (3)HCOOCH2-CH=CH2

(4)CH3COOCH(CH3)=CH2 (5)C6H5COOCH3 (6)HCOOC6H5

(7)HCOOCH2-C6H5 (8)HCOOCH(CH3)2

biết rằng C6H5-: phenyl; số este khi tác dụng với dung dịch NaOH, nấu nóng thu được ancol là.

A. 6

B. 7

C. 5

D. 4


Cho những chất bao gồm công thức cấu tạo sau đây:

( 1 ) C H 3 C H 2 C O O C H 3 ; ( 2 ) C H 3 C O O C H 3 ; ( 3 ) H C O O C 2 H 5 ; ( 4 ) C H 3 C O O H ; ( 5 ) C H 3 C H C O O C 2 H 5 C O O C H 3 ; ( 6 ) H O O C C H 2 C H 2 O H ; 7 ) C H 3 O O C - C O O C 2 H 5 .

Những chất thuộc các loại este là

A. (1), (2), (4), (6), (7). 

B. (1), (2), (3), (6), (7). 

C. (1), (2), (3), (4), (5), (6). 

D. (1), (2), (3), (5), (7). 


Cho những chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONa, (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Dãy gồm các chất phần đông được tạo nên từ CH3CHO bởi một phương trình hóa học là

A. (1), (2), (6), (7).

B. (1), (2), (3), (6).

C. (2), (3), (5), (7).

D. (1), (2), (4), (6).


Cho những chất sau đây: (1) CH3COOH, (2) C2H5OH, (3) C2H2, (4) CH3COONa, (5) HCOOCH=CH2, (6) CH3COONH4, (7) C2H4. Hàng gồm những chất đều được tạo ra từ CH3CHO bằng một phương trình chất hóa học là

A. (1), (2), (6), (7)

B. (1), (2), (3), (6).

C. (2), (3), (5), (7).

D. (1), (2), (4), (6).


Cho những chất có cấu trúc như sau:

(1) CH3-CH2-NH2 ; (2) CH3-NH-CH3 ; (3) CH3-CO-NH2 ; (4) NH2-CO-NH2 ; (5) NH2-CH2-COOH ; (6) C6H5-NH2 ; (7) C6H5NH3Cl; (8) C6H5 - NH - CH3; (9) CH2 = CH - NH2.

Chất như thế nào là amin?

A. (1); (2); (6); (7); (8)

B. (1); (3); (4); (5); (6); (9)

C. (3); (4); (5)

D.

Xem thêm: Soạn Văn Nguyễn Đình Chiểu Ngôi Sao Sáng Trong Văn Nghệ Của Dân Tộc

 (1); (2); (6); (8); (9).


Cho các chất: (1) CH3CH2COOCH3; (2) CH3OOCCH3; (3) HCOOC2H­5; (4) CH3COC2H5; (5) CH3CH(COOCH3)2; (6) HOOCCH2CH2OH; (7) CH3OOCCOOC2H5. đa số chất thuộc loại este là