Axit, bazo, muối bột là đông đảo hợp hóa học vô ban ngành trọng. Vậy chúng là số đông chất như vậy nào? công thức hóa học của chúng và phân các loại ra sao? giải pháp gọi tên axit, bazo, muối như thế nào? họ sẽ cùng tìm hiểu những vụ việc này trong bài viết hôm nay, mời các bạn cùng tìm hiểu thêm nhé!


*

khai-niem-cthh-phan-loai-va-cach-goi-ten-axit-bazo-muoi


Khái niệm, CTHH, Phân một số loại và phương pháp gọi thương hiệu Axit – Bazo – Muối

I. AXIT

1) khái niệm axit là gì?

– Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử H links với cội axit. Các nguyên tử H này hoàn toàn có thể thay cầm bằng những nguyên tử kim loại.

Bạn đang xem: Cách đọc tên axit

– Ví dụ:

Axit clohidric HCl: bao gồm 1 nguyên tử H liên kết với cội axit -ClAxit nitric HNO3: gồm 1 nguyên tử H liên kết với cội axit -NO3Axit sunfuric H2SO4: bao gồm 2 nguyên tử H link với axit =SO42) phương pháp hóa học tập của axit

– CTHH của axit bao gồm 1 hay các nguyên tử H và gốc axit.

– Ví dụ:

CTHH của axit cohidric: HClCTHH của axit cacbonic: H2CO3CTHH của axit photphoric: H3PO43) Phân một số loại axit

– phụ thuộc vào thành phần phân tử, axit được chia làm 2 loại:

Axit có oxi: H2CO3, HNO3, H2SO4, H3PO4 …Axit không tồn tại oxi: HCl, H2S, HCN, HBr…4) cách gọi tên axit

a) Axit có oxi

– Axit có nhiều nguyên tử oxi: Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ic

Ví dụ:

HNO3: axit nitric → (-NO3: nitrat)H2SO4: axit sunfuric → (=SO4: sunfat)H3PO4: axit phophoric → (≡PO4: photphat)

– Axit bao gồm ít nguyên tử oxi: Tên axit = axit + thương hiệu phi kim + ơ

Ví dụ:

H2SO3: axit sunfurơ → (=SO3: sunfit)

b) Axit không có oxi

Tên axit = tên phi kim + hidric

Ví dụ:

HCl: axit clohidric → (-Cl: clorua)H2S: axit sunfuhidric → (-S: sunfua)

II. BAZO

1) quan niệm bazo là gì?

– Phân tử bazo gồm gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay những nhóm hidroxit (-OH).

– Ví dụ:

Natri hidroxit NaOH: gồm kim loại Na liên kết với cùng 1 nhóm -OHCaxi hidroxit Ca(OH)2: gồm sắt kẽm kim loại Ca links với 2 nhóm -OHĐồng (II) hidroxit Cu(OH)2: gồm sắt kẽm kim loại Cu links với 2 đội -OH2) cách làm hóa học tập của bazo

– CTHH của bazo gồm 1 nguyên tử kim loại và một hay nhiều nhóm hidroxit (-OH).

– vì nhóm hidroxit tất cả hóa trị I cần số team -OH của bazo bởi hóa trị của sắt kẽm kim loại đó.

3) Phân các loại bazo

– phụ thuộc vào tính tan, bazo được chia thành 2 loại:

Bazo chảy trong nước: NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2…Bazo ko tan trong nước: Cu(OH)2, Fe(OH)2, Zn(OH)2, Mg(OH)2…4) cách gọi tên bazo

– tên bazo được gọi như sau:

Tên bazơ = thương hiệu kim loại (kèm theo hóa trị với sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + hidroxit

Ví dụ:

NaOH: natri hidroxitKOH: kali hidroxitZn(OH)2: Kẽm hidroxitFe(OH)2: fe (II) hidroxit

III. MUỐI

1) có mang muối là gì?

– Phân tử muối hạt gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại link với một hay những gốc axit.

– Ví dụ:

Muối NaCl: gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại Na liên kết với 1 gốc axit -Cl.Muối Cu(NO3)2: bao gồm một nguyên tử sắt kẽm kim loại Cu link với 2 nơi bắt đầu axit -NO3.2) cách làm hóa học tập của muối

– CTHH của muối bao gồm 2 phần: sắt kẽm kim loại và gốc axit

– Ví dụ:

Muối K2CO3: gồm kim loại K và gốc axit =CO3Muối Ba(HCO3)2: gồm kim loại Ba với 2 cội axit -HCO33) Phân nhiều loại muối

– phụ thuộc vào thành phần, muối hạt được chia thành 2 loại:

Muối trung hòa: là muối cơ mà trong nơi bắt đầu axit không tồn tại nguyên tử H hoàn toàn có thể thay thể bởi một nguyên tử kim loại. Ví dụ: NaNO3, Na2SO4, CaCO3…Muối axit: là muối bột mà trong số ấy gốc axit còn nguyên tử H chưa được sửa chữa thay thế bằng nguyên tử kim loại. Hóa trị của nơi bắt đầu axit = số nguyên tử H đã được nắm thế. Ví dụ: NaHCO3, NaHSO4, Na2HPO4…4) phương pháp gọi tên muối

– Tên muối được gọi như sau:

Tên muối =tên kim loại (kèm theo hóa trị với sắt kẽm kim loại nhiều hóa trị) + nơi bắt đầu axit

– Ví dụ:

NaCl: Natri cloruaK2SO4: Kali sunfatFe(NO3)3: sắt (III) nitratCa(HCO3)2: can xi hidrocacbonat

Bài tập về Axit – Bazo – Muối

Câu 1. Điền tự hoặc cụm từ phù hợp vào vị trí trống trong những câu sau:

Axit là hợp hóa học mà phân tử gồm tất cả một hay các ………………. Links với ………………. Những nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng ………………. Bazo là hợp hóa học mà phân tử bao gồm một ………………. Links với một hay các nhóm ………………..

Đáp án:

nguyên tử hidrogốc axitnguyên tử kim loạinguyên tử kim loạihidroxit

Câu 2. Viết CTHH của các axit cps cội axit cho dưới đây và cho thấy tên của chúng:

-Cl, =SO3, =SO4, -HSO4, =CO3, ≡PO4, =S, -Br

Đáp án:

-Cl: HCl → Axit clohidric=SO3: H2SO3 → Axit sunfurơ=SO4: H2SO4 → Axit sunfuric-HSO4: H2SO4 → Axit sunfuric=CO3: H2CO3 → axit cacbonic≡PO4: H3PO4 → Axit phophoric=S: H2S → Axit sunfuhidric-Br: HBr → Axit bromhidric

Câu 3. Viết CTHH của các oxit axit tương ứng với phần đông axit sau:

H2SO4, H2SO3, H2CO3, HNO3, H3PO4

Đáp án:

H2SO4: oxit axit tương ứng là SO3H2SO3: oxit axit tương ứng là SO2H2CO3: oxit axit khớp ứng là CO2HNO3: oxit axit khớp ứng là N2O5H3PO4: oxit axit tương xứng là P2O5

Câu 4.

Xem thêm: Đồ Cúng Giao Thừa Ngoài Trời Đêm Giao Thừa Gồm Những Gì? Bài Cúng Giao Thừa 2022 Trong Nhà Và Ngoài Trời

Viết CTHH của các bazo tương ứng với các oxit sau đây:

Na2O, Li2O, FeO, BaO, CuO, Al2O3

Đáp án:

Na2O: bazơ tương ứng là NaOHLi2O: bazơ tương xứng là LiOHFeO: bazơ tương xứng là Fe(OH)2BaO: bazơ khớp ứng là Ba(OH)2CuO: bazơ khớp ứng là Cu(OH)2Al2O3: bazơ tương ứng là Al(OH)3

Câu 5. Viết CTHH của những oxit khớp ứng với những bazơ sau đây:

Ca(OH)2, Mg(OH)2, Zn(OH)2, Fe(OH)2

Đáp án:

Ca(OH)2: oxit bazơ tương ứng là CaOMg(OH)2: oxit bazơ khớp ứng là MgOZn(OH)2: oxit bazơ tương xứng là ZnOFe(OH)2: oxit bazơ tương ứng là FeO

Câu 6: Đọc tên gần như chất bao gồm CTHH ghi bên dưới đây:

a) HBr, H2SO3, H3PO4, H2SO4

b) Mg(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2

c) Ba(NO3)2, Al2(SO4)3, Na2SO3, ZnS, Na2HPO4, NaH2PO4

Đáp án:

a)

HBr: Axit bromhidricH2SO3: Axit sunfurơH3PO4: Axit photphoricH2SO4: Axit sunfuric

b)

Mg(OH)2: Magie hidroxitFe(OH)3: fe (III) hidroxitCu(OH)2: Đồng (II) hidroxit

c)

Ba(NO3)2: Bari nitratAl2(SO4)3: Nhôm sunfatNa2SO3: Natri sunfitZnS: Kẽm sunfuaNa2HPO4: Natri đihidrophotphatNaH2PO4: Natri hidrophotphat