Bạn đang xem bản rút gọn gàng của tài liệu.Bạn đã xem: cách bấm cotg trên máy tính fx 570 es

xem và tải ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (102.66 KB, 4 trang )

Đang xem: phương pháp tính sin cos, tung bằng laptop fx-500ms

Tuần: 5Tiết: 9 Ngày dạy:TÌM TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ GĨC BẰNG MÁY TÍNH BỎ TÚI (CASINO FX-500,FX-570,FX-220) I/. Phương châm cần đạt:• đọc được công dụng của máy tính xách tay .• thực hiện thành thạo máy tính xách tay FX-500 để tìm TSLG và góc II/.Phương tiện dạy dỗ học :Máy tính FX-500 , FX-570 giỏi FX-220III/Phương pháp dạy học:Đặt vấn đề giải quyết vấn đềIV/.Tiến trình hoạt động trên lớp:1) Ổn đònh:2)Kiểm tra bài xích cũ: đến hai góc phụ nhau α và β.Nêu các cách vẽ một tam giác vuông ABC bao gồm Bˆ=α với Cˆ=β.Nêu những hệ thức giữa những tỉ số lượng giác của α với β.3) Giảng bài mới:HOẠT ĐỘNG CỦA GV HOẠT ĐÔÏNG CỦA HS GHI BẢNG- Nêu cách thiết đặt chế độ để thống kê giám sát tỉ con số giác – cần sử dụng máy nhằm tính: a) sin 37°53’ b) cos 81°30’ c) tg 43°21’ d) cotg 56°44’ HĐ2: hướng dẫn thao tác máy để – 1 HS lên bảng trả bài→ Cả lớp theo dõi với nhận xét – học sinh lắng nghe và tiến hành theo yêu cầu của Gv – Cả lớp cùng làm cho → 2 HS đứng tại chỗ trình diễn cách bấm phím cùng nêu tác dụng → Cả lớp nhấn xét a) kiếm tìm tỉ số lượng giác của một góc nhọn mang lại trước:* CASIO fx-500MS : Vd: a) Tính sin 37°53’ Ấn :3 7 5 3 =Sin ' '' ' '' → kết quả 0,614055638Vậy sin 37°53’≈ 0,6141b) Tính cos 81°30’ Ấn :8 1 3 0 =cos ' '' ' '' → tác dụng 0,147809411Vậy cos 81°30’ ≈ 0,1438c) tg 43°21’ Ấn :4 3 2 1 =tg ' '' ' '' → kết quả 0,9440013Vậy tg 43°21’≈ 0,9440d) cotg 56°44’ cotg 56°44’=tg43016’Ấn :4 3 1 6 =tg ' '' ' '' → tác dụng 0,94125452Vậy cotg 56°44’ ≈ 0,9412

IV) search số đo của góc nhọn khi biết tỉ con số giác của góc đó:tìm số đo góc nhọn lúc biết trước tỉ số lượng giác  Gv nêu lấy một ví dụ 4: (treo bảng phụ) hướng dẫn học viên ấn phím  Chú ý: Phím SHIFTkết hợp với các phím 1 1 1sin , cos , tan− − − để tìm số đo góc α lúc biết sin α, cos α, tg α→ nhằm tìm số đo góc khi biết cosin cùng tang các em thực hiện tương tự như lấy ví dụ như trên  Gv nêu lấy ví dụ như 4 b,c để học sinh thực hiện – ngôi trường hợp nhằm tìm số đo góc nhọn x khi biết tỉ số cotang x ta bắt buộc chuyển thành bài bác toán: tìm kiếm góc nhọn x lúc biết tg x khi đótg x được tính là:tg x =  Gv nêu ví dụ 5: (treo bảng phu ) phía dẫn học sinh ấn phím nhằm tìm→ cả lớp nhận xét – HS đàm đạo theo 8 team → đại diện thay mặt mỗi nhóm trình diễn một câu → cả lớp nhấn xét * CASIO fx-500MS : Ấn :10 2 8 3 6SHIFT sin .− SHIFT'''←=°→ kết quả x ≈ 16°28’30,66’’b) cos x = 0,4444 x ≈ 63°36’54’’c) tg x = 1,1111 x ≈ 48°0’45’’2) lấy ví dụ 5: tìm góc nhọn x (làm tròn mang lại phút) biết: cotg x = 2,322Ấn : 2 3 3 2 1, SHIFT / x 1SHIFT rã SHIFT−←

x− −SHIFT'''←=°- màn hình hiện: 20°29’50,43’’- làm tròn mang lại phút: x ≈ 20°30’ CASINO FX -2201) ví dụ 4: tra cứu góc nhọn x biết:a) sin x = 0,2836 Ấn :10 2 8 3 6. SHIFT sin− SHIFT ←- màn hình hiển thị hiện: 16°28’30,66’’- có tác dụng tròn mang đến phút: x ≈ 16°29’- làm cho tròn mang lại độ: x ≈ 16°VI) Áp dụng:1) tìm kiếm góc nhọn x (làm tròn cho phút) biết: a) sin x = 0,7342 b) cos x = 0,6453c) tg x = 4,6789 d) cotg x = 2.843 Giải: a) x ≈ 47°14’ b) x ≈ 49°49’ Làm bài tập 2  Làm bài xích tập 3 – Gv yêu cầu học sinh nêu cách nhập phím và kết quả c) x ≈ 77°56’ d) x ≈ 19°23’ 2) có góc x nào mà: a) sin x = 1,0100 b) cos x = 1,1111 c) tg x = 1,0100 Giải: a) không (vì sin x ≤ 1) b) không (vì cos x ≤ 1) c) x ≈ 45°17’6’’3) sử dụng máy nhằm tính:A = A = 1,8914 4) Củng cố:Các BT 18trang 83, 84. 5) trả lời học tập nghỉ ngơi nhà: BT đôi mươi trang 84.IV/.Rút ghê nghiệm: