Học giải pháp chuyển trường đoản cú câu chủ động (Active voice) sang trọng câu thụ động (Passive voice) thật thuận lợi bạn có tin không? lý thuyết không rắc rối, nặng nề nhớ mà còn hỗ trợ giải quyết khôn cùng nhanh các dạng bài tập tương quan đến câu bị động. Sau đây chúng tôi xin trình làng đến cho mình những bài tập câu bị động có kèm câu trả lời đầy đủ.Bạn đã xem: bài xích tập câu bị đông trong giờ anh lớp 10


*

Tổng hợp bài bác tập câu bị động

CẤU TRÚC CÂU BỊ ĐỘNG

Active: S + V + O

Passive: S(O) + (tobe) + Ved/PII + by O(S)

CÁC DẠNG BÀI TẬP CÂU BỊ ĐỘNG (PASSIVE VOICE)

Exercise 1: Tìm cùng sửa lỗi sai trong các câu bên dưới đây

1.That cake made for my birthday party.

Bạn đang xem: Câu bị đông trong tiếng anh lớp 10

2. A novel are being read by Jim.

3. Loan is having her hair cutting next Sunday.

4. This house built by his father 3 years ago.

5. I gave a notebook on my birthday by my best friend yesterday.

Exercise 2: Chuyển các câu sau sang trọng câu bị động

1.Mr.Huynh teaches them vocabularies.

➔___________________________________.

2. You should do your homework.

➔___________________________________.

3. Nam giới built this house in 1999.

➔___________________________________.

4. Wind posted the letter last month.

➔___________________________________.

5. She will open her new restaurant next Monday.

➔___________________________________.

6. We had lớn postpone the meeting because the quái dị was ill.

➔___________________________________.

7. Hoa cleans the window every week.

➔___________________________________.

8. This bill includes service.

➔___________________________________.

9. Nobody told him that his parents came back.

➔___________________________________.

10. They used this fans all day.

➔___________________________________.

Exercise 3: Viết lại câu sau đây sao cho nghĩa không gắng đổi.

1.My mother make me study harder.

➔___________________________________.

2. She enjoys her father taking her to school.

➔___________________________________.

3. I have my children clean the house.

➔___________________________________.

4. People say Bob is the most intelligent student in his class.

➔___________________________________.

5. People think that we built this bridge 2 years ago.

➔___________________________________.

6. I want my mother to buy a new phone.

➔___________________________________.

7. I heard My Tam sing many songs yesterday.

➔___________________________________.

Exercise 4: Chia các động từ sau

1. That novel __________ (write) by a famous artist.

2. The milk ____________ (deliver) every day.

3. Lan’s oto __________ (repair) last month.

4. Phong _______________ (go/not) alone tonight by his family.

5. My mother let me _________ (use) her computer.

6. His car needs __________ (repair).

7. The date of that meeting _________(change/not) yet.

8. Look at this old house! They ________ (knock) down.

9. That language ______ (speak) by his grandfather years ago.

10. All the troubles __________ (cause) by his girlfriend yesterday.

ĐÁP ÁN

Exercise 1:

1. Made ➔ was made (that cake là công ty ngữ chỉ vật phải không thể ở dạng chủ động phải đưa thành bị động)

2. Are ➔ is (a novel là nhà ngữ số ít)

3. Cutting ➔ cut (cấu trúc thụ động “have + O + Ved/PII)

4. Built ➔ was built (this house là nhà ngữ chỉ vật bắt buộc không thể ngơi nghỉ dạng chủ động phải gửi thành bị động)

5. Gave ➔ was given (được bộ quà tặng kèm theo bởi bạn thân của tôi – câu bị động)

Exercise 2:

1. They are taught vocabularies by Mr.Huynh.

2. Your homework should be done.

3. This house was built by phái nam in 1999.

4. The letter was posted by Wind last month.

5. Her new restaurant will be opened next Monday.

6. The meeting was had to postpone because the trùm cuối was ill.

7. The window is cleaned by Hoa every week.

8. Service is included by this bill.

9. He wasn’t told that his parents came back.

10. This fans were used all day.

Exercise 3:

1.I am made khổng lồ study harder by my mother.

2. She enjoys being taken to lớn school by her father.

3. I have the house cleaned by my children.

4. It’s said that Bob is the most intelligent student in his class.

Or: Bob is said to lớn be the most intelligent student in his class.

5. It’s thought that we built this bridge 2 years ago.

Or: We are thought lớn have built bridge 2 years ago.

6. I want lớn be bought a new phơn by my mother.

7. My Tam was heard lớn sing many songs yesterday.

Exercise 4:

1.That novel _____was written_____ (write) by a famous artist.

(cuốn tè thuyết đã có được viết – câu bị động)

2. The milk _____is delivered_______ (deliver) every day.

(dấu hiệu: every day buộc phải chia bị động ở thì bây giờ đơn)

3. Lan’s oto ____was repaired______ (repair) last month.

(dấu hiệu: last month đề nghị chia câu bị động ở thì vượt khứ)

4. Phong ______won’t be gone_________ (go/not) alone tonight by his family.

(dấu hiệu: tonight cần chia câu thụ động ở thì sau này đơn)

5. My mother let me ____use_____ (use) her computer.

(let + sb + Vinf – câu công ty động)

6. His car needs _____reparing/to be repaired_____ (repair).

(cấu trúc thụ động của need)

7. The date of that meeting ____hasn’t been changed_____(change/not) yet.

(dấu hiệu: yet cần chia câu thụ động ở thì lúc này hoàn thành)

8. Look at this old house! They ___are being knocking_____ (knock) down.

(dấu hiệu: Look… yêu cầu chia câu tiêu cực ở thì lúc này tiếp diễn)

9. That language ___was spoken___ (speak) by his grandfather years ago.

Xem thêm: Nêu Nội Dung Bài Thơ Bánh Trôi Nước ", Nêu Nội Dung Bài Bánh Trôi Nước

(dấu hiệu: years ago phải chia câu bị động ở thì thừa khứ)

(dấu hiệu: yesterday bắt buộc chia câu thụ động ở thì vượt khứ)

Thực hành các dạng bài tập về câu thụ động trong giờ anh rất quan trọng cho học sinh để có công dụng cao trong số bài kiểm tra.