Bạn đang xem: Chất phản ứng với dung dịch fecl3 cho kết tủa là

*
*
*
*
*
*
*
*

Khi mang lại metylamin và anilin lần lượt tính năng với HBr cùng dung dịch FeCl2 sẽ thu được kết quả nào dưới đây ?


Bốn ống nghiệm đựng các hỗn phù hợp sau: (1) benzen + phenol ; (2) anilin + dd HCl dư ; (3) anilin + dd NaOH; (4) anilin + H2O. Ống nghiệm nào gồm sự tách lớp những chất lỏng ?


Cho hỗn hợp metylamin cho tới dư thứu tự vào từng ống thử đựng các dung dịch AlCl3, FeCl3, Zn(NO3)2, Cu(NO3)2, HCl. Số hóa học kết tủa còn lại là :


Mùi tanh của cá tạo ra bởi lếu láo hợp các amin và một vài tạp chất khác. Để làm bay mùi tanh của cá, trước khi nấu nên


Cho anilin tính năng vừa đủ với hỗn hợp HCl thu được 38,85 gam muối. Cân nặng anilin vẫn phản ứng là


Amin bậc nhất, solo chức X công dụng vừa đủ với lượng HCl tất cả trong 120 ml dung dịch HCl 0,1M chiếm được 0,81 gam muối. X là


Cho 15 gam các thành phần hỗn hợp X gồm những amin: anilin, metylamin, đimetylamin, đietylmetylamin chức năng vừa đầy đủ với 50 ml dung dịch HCl 1M. Khối lượng sản phẩm thu được có giá trị là


Trung hòa trọn vẹn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch C không phân nhánh) bởi axit HCl, tạo nên 17,64 gam muối. Amin bao gồm công thức là


Cho 0,76 gam hỗn hợp X có hai amin đối chọi chức, gồm số mol bằng nhau, bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,49 gam muối. Khối lượng của amin bao gồm phân tử khối nhỏ dại hơn trong 0,76 gam X là


Cho m gam amin đối kháng chức bậc 1 X tác dụng với hỗn hợp HCl vửa đầy đủ thu được m + 7,3 gam muối. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất 23,52 lít khí O2 (đktc). X có thể là


Hỗn hợp X tất cả AlCl3 cùng CuCl2. Hòa tan tất cả hổn hợp X vào nước dư chiếm được 200 ml hỗn hợp A. Sục khí metylamin tới dư vào trong hỗn hợp A thu được 11,7 gam kết tủa. Mặt khác, đến từ từ dung dịch NaOH cho tới dư vào dung dịch A chiếm được 9,8 gam kết tủa. độ đậm đặc mol/l của AlCl3 và CuCl2 trong hỗn hợp A thứu tự là


Để làm phản ứng hết với 400 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 0,5M với FeCl3 0,8M cần từng nào gam láo hợp tất cả metylamin và etylamin bao gồm tỉ khối so với H2 là 17,25 ?


Hỗn đúng theo X gồm chất A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) công dụng với dung dịch NaOH hoàn toản đung nóng cho tới khi phản bội ứng xảy ra hoàn toàn rồi cô cạn nhận được m gam hỗn hợp Y tất cả 2 muối hạt D cùng E (MD E) với 4,48 lit khí (dktc) các thành phần hỗn hợp Z tất cả 2 amin no 1-1 chức đồng đẳng tiếp đến có tỉ khối so với H2 bởi 18,3. Cân nặng của muối bột E trong các thành phần hỗn hợp Y là :


Cho 10 gam amin đối kháng chức X phản nghịch ứng hoàn toàn với HCl (dư), chiếm được 15 gam muối. Số đồng phân kết cấu amin bậc 1 của X là:


Cho 5,2 gam các thành phần hỗn hợp Y bao gồm hai amin đối kháng chức, no, mạch hở tác dụng vừa đủ với hỗn hợp HCl thu được 8,85 gam muối. Biết trong láo hợp, số mol nhị amin bởi nhau. Phương pháp phân tử của nhị amin là :


Cho 1,52 gam các thành phần hỗn hợp hai amin no, solo chức (được trộn cùng với số mol bằng nhau) công dụng vừa đủ với 200 ml hỗn hợp HCl, chiếm được 2,98 gam muối. Tóm lại nào dưới đây không đúng ?


Cho đôi mươi gam láo lếu hợp bao gồm 3 amin no, solo chức, là đồng đẳng liên tục của nhau tính năng vừa đầy đủ với hỗn hợp HCl, cô cạn dung dịch thu được 31,68 gam hỗn hợp muối. Trường hợp 3 amin bên trên được trộn theo tỉ lệ thành phần mol 1 : 10 : 5 cùng thứ từ bỏ phân tử khối tăng ngày một nhiều thì CTPT của 3 amin là ?


Chất X chứa (C,H,N). Biết % trọng lượng N vào X là 45,16%. Khi mang X tác dụng với HCl chỉ tạo nên muối tất cả dạng RNH3Cl. X là:


Khi cho 13,95 gam anilin tính năng hoàn toàn với 0,2 lít dung dịch HCl 1M thì khối lượng của muối hạt phenylamoni clorua chiếm được là


Cho 1 dung dịch đựng 6,75 gam một amin no đối kháng chức, bậc I công dụng với hỗn hợp AlCl3 dư thu được 3,9 gam kết tủa. Amin gồm công thức là


Cho 30 gam tất cả hổn hợp hai amin 1-1 chức tính năng vừa đầy đủ với V ml hỗn hợp HCl 1,5M, thu được dung dịch đựng 47,52 gam các thành phần hỗn hợp muối. Quý hiếm của V là


Cho 9,3 gam một ankyl amin X chức năng với dung dịch FeCl3 dư nhận được 10,7 gam kết tủa. Công thức cấu tạo của X là
Xem thêm: Kể Lại Câu Chuyện An Đrây Ca Bằng Lời Của Em, Please Wait

Hỗn vừa lòng E gồm bố amin no, đơn chức. Đốt cháy trọn vẹn m gam E bởi O2, nhận được CO2, H2O cùng 0,336 lít khí N2 (đktc). Khía cạnh khác, để chức năng với m gam E bắt buộc vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Cực hiếm của V là


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol tất cả hổn hợp X bao gồm metylamin, đimetylamin với trimetylamin nên dùng 0,3 mol O2 chiếm được CO2, H2O và N­2. Nếu mang 11,4 gam X trên tác dụng với dung dịch HNO3 dư, nhận được lượng muối là