Cho 11,36 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bội nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư nhận được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất ở đktc) với dung dịch X. Cô cạn dung dịch X sau làm phản ứng được m gam muối khan. Cực hiếm m là:


- áp dụng cách thức qui thay đổi nguyên tử

Qui thay đổi 11,36 gam láo lếu hợp bao gồm Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe cùng y mol O.

Bạn đang xem: Cho 11 36 gam hỗn hợp gồm fe feo fe2o3 và fe3o4

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

- áp dụng bí quyết giải nhanh: (m_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10) 


Cách 1: áp dụng phương thức qui đổi nguyên tử

Qui đổi 11,36 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 là các thành phần hỗn hợp của x mol Fe và y mol O.

Ta có: mHH = 56x + 16y = 11,36 (1)

Bảo toàn e :(3n_Fe = 2n_O + 3n_NO = > 3x = 2y + 0,18,,_(2),,)

Giải hệ (1) và (2) => x = 0,16 mol; y = 0,15 mol

(n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = x = 0,16mol_, = > m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gam)

Cách 2: áp dụng bí quyết giải nhanh.

(eginarraylm_Fe = frac7.m_hh + 56.n_e10 = frac7.11,36 + 56.0,06.310 = 8,96gam\n_Fe(NO_3)_3 = n_Fe = frac8,9656 = 0,16mol_,_m_Fe(NO_3)_3 = 0,16.242 = 38,72gamendarray) 


Đáp án phải chọn là: d


...

Bài tập bao gồm liên quan


Bài tập quy thay đổi sắt Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Nung m gam bột sắt trong oxi thu được 3 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X. Hoà rã hết các thành phần hỗn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư bay ra 0,56 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Quý giá m là:


Vào thế kỷ XVII những nhà kỹ thuật đã đem được một mẩu sắt nguyên chất từ những mảnh tan vỡ của thiên thạch. Sau khi mang về phòng phân tách do bảo vệ không giỏi nên nó bị oxi trở thành m gam chất rắn X tất cả Fe và các oxit của nó. Để xác định khối lượng của mẩu sắt thì các nhà khoa học đã cho m gam hóa học rắn X bên trên vào vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được khí NO duy nhất cùng dung dịch muối hạt Y. Cô cạn dung dịch muối Y trọng lượng 48,4 gam hóa học rắn khan. Mẩu thiên thạch bởi sắt nguyên chất đó có trọng lượng là:


Cho 11,36 gam lếu láo hợp tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 phản nghịch ứng hết với hỗn hợp HNO3 loãng dư chiếm được 1,344 lít khí NO (sản phẩm khử tuyệt nhất ở đktc) cùng dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X sau làm phản ứng được m gam muối hạt khan. Quý hiếm m là:


Nung 8,4 gam fe trong ko khí, sau phản ứng thu được m gam X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tung m gam các thành phần hỗn hợp X bởi HNO3 dư, nhận được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Giá trị m là:


Nung m gam sắt trong ko khí, sau một thời gian ta thu được 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X gồm Fe, Fe2O3, Fe3O4, FeO. Hoà tan không còn 11,2 gam các thành phần hỗn hợp chất rắn X vào dung dịch HNO3 dư thu được 2,24 lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Cực hiếm m là:


Hoà tan không còn m gam tất cả hổn hợp X có Fe, Fe2O3, Fe3O4 trong hỗn hợp HNO3 đặc nóng chiếm được 4,48 lít khí màu nâu duy nhất (đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng chiếm được 145,2 gam muối hạt khan, cực hiếm m là:


Hoà tan trọn vẹn 49,6 gam hh X tất cả Fe, FeO, Fe2O3 với Fe3O4 bằng H2SO4 đặc, rét thu được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí SO2(đktc). Thành phần phần trăm về trọng lượng của oxi trong hỗn hợp X và cân nặng muối trong dung dịch Y thứu tự là:


Để khử trọn vẹn 3,04 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3 đề xuất 0,05 mol H2. Ngoài ra hoà tan hoàn toàn 3,04 gam hỗn hợp X trong hỗn hợp H2SO4 đặc nóng thì thu được thể tích V ml SO2 (đktc). Quý giá V(ml) là:


Hỗn thích hợp X có Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 với số mol mỗi chất là 0,1 mol hoà tan không còn vào hỗn hợp Y tất cả (HCl, H2SO4 loãng) dư thu được dung dịch Z. Nhỏ từ từ hỗn hợp Cu(NO3)2 1M vào dung dịch Z cho tới khi ngừng thoát khí NO. Thể tích dung dịch Cu(NO3)2 yêu cầu dùng với thể tích khí thoát ra ở đktc là:


Nung x mol Fe và 0,15 mol Cu trong không khí một thời hạn thu được 63,2 gam hỗn hợp chất rắn. Hoà tan trọn vẹn hỗn hợp chất rắn trên bằng H2SO4 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp Y và 6,72 lít khí SO2 (đktc). Cực hiếm của x mol là


Cho 8,16 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4 với Fe2O3 phản nghịch ứng hết với dung dịch HNO3 loãng, nhận được 1,344 lít NO (đktc) cùng dung dịch Z. Hỗn hợp Z hòa tan tối đa 5,04 gam Fe có mặt khí NO. Biết trong các phản ứng, NO là thành phầm khử duy nhất của N+5. Số mol HNO3 sẽ phản ứng là


Hòa tan hoàn toàn 2,44 gam bột X tất cả FeO, Fe3O4, Fe2O3, Cu bởi dung dịch H2SO4 quánh nóng, dư. Sau làm phản ứng nhận được 0,504 lít khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất, đktc) với dung dịch cất 6,6 gam hỗn hợp muối sunfat. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là


Cho 52 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe, FeO, Fe3O4, Cu, CuO vào m gam hỗn hợp H2SO4 98% (to), bội nghịch ứng trọn vẹn thu được 2,24 lít khí SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất), hỗn hợp M cất 108 gam 2 muối hạt sunfat cùng 1,6 gam hóa học rắn ko tan chỉ gồm 1 kim loại. Cực hiếm của m là


Hoà tan không còn m gam hỗn hợp X tất cả Fe, FeS, FeS2 và S bởi HNO3 lạnh dư nhận được 9,072 lít khí color nâu tuyệt nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) và dung dịch Y. Chia dung dịch Y thành 2 phần bằng nhau.

Phần 1 cho tính năng với dung dịch BaCl2 dư chiếm được 5,825 gam kết tủa trắng.

Phần 2 rã trong dung dịch NaOH dư chiếm được kết tủa Z, nung Z trong không khí đến cân nặng không thay đổi được a gam chất rắn.

Xem thêm: Xem Tuổi Nhâm Thân Và Ất Hợi Có Hợp Nhau Không & Cách Hóa Giải?

Giá trị của m và a lần lượt là:


Đốt cháy trọn vẹn 6,48 gam các thành phần hỗn hợp X gồm: FeS, FeS2, S, Cu, CuS, FeCu2S2 thì nên cần 2,52 lít oxi cùng thấy bay ra 1,568 lít (đktc) SO2. Phương diện khác mang đến 6,48 gam X tác dụng dung dịch HNO3 rét dư chiếm được V lít khí color nâu nhất (đktc, thành phầm khử duy nhất) với dung dịch Y. Mang lại dung dịch Y tác dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của V và m theo thứ tự là:


Hỗn vừa lòng X tất cả Fe3O4, CuO, Al, trong số ấy oxi chiếm phần 25% khối lượng. Mang đến 1,344 lít khí teo (đktc) đi qua m gam X (to), sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và hỗn hợp khí Z tất cả tỉ khối đối với H2 bởi 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được dung dịch cất 3,08m gam muối với 0,896 lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Quý giá của m sát nhất với giá trị nào tiếp sau đây ?


Hòa tan không còn a mol FeCO3 vào hỗn hợp HCl (lấy dư 10% so với lượng buộc phải dùng) thu được hỗn hợp X. Mang lại dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp X nhận được b gam kết tủa. Biết sản phẩm khử của N+5

là khí NO duy nhất, các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Biểu thức về mối quan hệ giữa a với b là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT vì chưng Bộ thông tin và Truyền thông.