20 chuyên đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi THPT nước nhà giúp các em học sinh lớp 12 tập luyện củng cố kiến thức cho mình số đông chuyên đề ngữ pháp trọng tâm, bên cạnh đó giúp các em nhanh lẹ nắm vững được các kết cấu ngữ pháp quan liêu trọng.

Bạn đang xem: Tóm tắt 20 chuyên đề ngữ pháp tiếng anh ôn thi thpt quốc gia

Tài liệu gồm 104 trang trình làng 20 chăm đề ngữ pháp tiếng Anh ôn thi trung học phổ thông Quốc gia, với đó là những lời răn dạy về triết lý cách học tập Tiếng Anh, các tuyệt kỹ ôn tập giờ Anh hiệu quả. Vậy sau đây là nội dung cụ thể tài liệu, mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm và mua tại đây.

20 siêng đề ngữ pháp giờ Anh ôn thi trung học phổ thông Quốc gia

Chuyên đề 1. Những thì (tenses)

Chuyên đề 2. Sự hoà hợp giữa nhà ngữ và hễ từ (subject – verb agreement)

Chuyên đề 3. Danh cồn từ và hễ từ nguyên thể (gerund và infinitive)


Chuyên đề 4. Câu đưa định (subjunctive)

Chuyên đề 5. Câu tiêu cực (passive voice)

Chuyên đề 6. Câu gián tiếp (reported speech)

Chuyên đề 7. Mệnh đề quan hệ giới tính (relative clauses)

Chuyên đề 8. Comparison

Chuyên đề 9. Liên trường đoản cú (conjunctions)

Chuyên đề 10. Mạo tự (articles)

Chuyên đề 11. Giới tự (prepositions)

Chuyên đề 12. Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity)

Chuyên đề 13. Ngữ hễ từ: (prasal verbs)

Chuyên đề 14. Cấu trúc từ (word formation)

Chuyên đề 15. Đảo ngữ (inversions)

Chuyên đề 16. Sự phối hợp từ (collocations)

Chuyên đề 17. Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses)

Chuyên đề 18. Ngữ âm (phonetics)

Chuyên đề 19. Tài năng đọc (reading skills)

Chuyên đề 20. Tính năng giao tiếp (communication skill)
Page 1


1. 
   
Khẳng định: S + Vs/es + O
Phủ định: S + DO/DOES + NOT + V +O
Nghi vấn: DO/DOES + S + V+ O ?
   TOBE
Khẳng định: S + AM/IS/ARE + O
Phủ định: S + AM/IS/ARE + NOT + O
Nghi vấn: AM/IS/ARE + S + O
T   always, every, usually, often, generally, frequently.
 
Thì hiện tại đơn diễn đạt một chân lý, một sự thật hiển nhiên.
Vì dụ: The sun ries in the East.
Tom comes from England.
Thì hiện tại đơn biểu đạt 1 thói quen, một hành vi xảy ra thường xuyên ở hiện nay tại.
Vì dụ: Mary often goes to lớn school by bicycle.
I get up early every morning.
  ta thêm "es" sau những động trường đoản cú tận thuộc là: O, S, X, CH, SH.
Thì lúc này đơn mô tả năng lực của con tín đồ
Vì dụ: He plays badminton very well
Thí hiện tại đơn còn mô tả một kế hoạch bố trí trước trong tương lai hoặc thời khoá biểu, đặc biệt
dùng với những động từ di chuyển.
2. - PRESENT CONTINUOUS
 
Khẳng định: S + be (am/ is/ are) + V_ing + O
Phủ định: S + BE + NOT + V_ing + O
Nghi vấn: BE + S + V_ing + O
   Now, right now, at present, at the moment

Thì lúc này tiếp biểu đạt một hành động đang ra mắt và kẫo dài dài một thời hạn ở hiện tại.
Ex: The children are playing football now.
Thì này cũng thường tiếp theo sau sau câu đề nghị, mệnh lệnh.
Ex: Look! the child is crying.
Be quiet! The baby is sleeping in the next room.
Thì này còn mô tả 1 hành vi xảy ra lặp đi lặp lại dùng với phó tự ALWAYS:
Ex: He is always borrowing our books & then he doesn't remember -
Thì này còn được sử dụng để biểu đạt một hành vi sắp xẩy ra (ở sau này gần)
Ex: He is coming tomrow
  Không cần sử dụng thí này với những động từ bỏ chỉ dấn thức chi giác như: to lớn be, see, hear, understand,
know, like, want, glance, feel, think, smell, love. Hate, realize, seem, remmber, forget,..........

Xem thêm: Gạo Lứt Đỏ Có Tác Dụng Gì - Ăn Gạo Lứt Hàng Ngày Có Tốt Không


Ex: I am tired now.
She wants khổng lồ go for a walk at the moment.
Do you understand your lesson?
3.  - PRESENT PERFECT
Khẳng định: S + have/ has + Past participle (V3) + O
Phủ định: S + have/ has + NOT + Past participle + O
Nghi vấn: have/ has + S + Past participle + O
Từ nhấn biết: already, not... Yet, just, ever, never, since, for, recenthy, before...


Page 2

Thì bây giờ hoàn thành diễn đạt hành cồn đã xảy ra hoặc chưa khi nào xảy ra làm việc 1 thời gian
không khẳng định trong vượt khứ.
Thì hiện tại tại hoàn thành cũng biểu đạt sự lập đi lập lại của 1 hành vi trong thừa khứ.
Thì hiện nay tại ngừng cũng được sử dụng với since với for.
Since +  gian   (1995, I was young, this morning etc.) Khi tín đồ nói dùng since, người
nghe nên tình thời hạn là bao lâu.
For +   gian (từ ban sơ tới bây giờ) Khi người nói sử dụng for, người nói phải tình thời hạn
là bao lâu.
4. - PRESENT PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S has/have + been + V_ing + O
Phủ định: S + Hasn't/ Haven't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Has/HAve+ S+ been + V-ing + O?
T   all day, all week, since, for, for a long time, almost every day this week, recently,
lately, in the past week, in recent years, up until now, & so far.

Thí hiện nay tại kết thúc tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành vi đã xảy ra trong quá khứ
và liên tục tới hiện tại (có thể tới tương lai)
.
5. - SIMPLE PAST
   
Khẳng định: S + V_ed + O
Phủ định: S + DID+ NOT + V + O
Nghi vấn: DID + S+ V+ O ?
 TOBE
Khẳng định: S + WAS/WERE + O
Phủ định: S+ WAS/ WERE + NOT + O
Nghi vấn: WAS/WERE + S+ O ?
   yesterday, yesterday morning, last week, las month, last year, last night.

Thí vượt khứ đơn diễn tả hành đụng đã xảy ra và xong xuôi trong thừa khứ với thời gian xác định.
  +    
When + thí thừa khứ đối chọi (simple past)
When + hành động đầu tiên
6. - PAST CONTINUOUS
Khẳng định: S + was/were + V_ing + O
Phủ định: S + wasn't/weren't + V-ing + O
Nghi vấn: Was/Were + S+ V-ing + O?
   While, at that very moment, at 10:00 last night, & this morning (afternoon).

Dùng để biểu đạt hành động đã xẩy ra cùng lúc. Dẫu vậy hành động thứ nhất đã xảy ra sớm hơn với đã
đang liên tiếp xảy ra thí hành vi thứ nhị xảy ra.
  + WERE/WAS +    - ING
While +      (past progressive)
7. - PAST PERFECT
Khẳng định: S + had + Past Participle (V3) + O
Phủ định: S + hadn't + Past Participle + O
Nghi vấn: Had + S + Past Participle + O?
   after, before, as soon as, by the time, when, already, just, since, for....

Thí quá khứ trả thành biểu đạt 1 hành động đã xẩy ra và dứt trong quá khứ trước 1 hành động
khác cũng xảy ra và xong xuôi trong thừa khứ.


Page 3
8. - PAST PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + had + been + V_ing + O
Phủ định: S + hadn't + been+ V-ing + O
Nghi vấn: Had + S + been + V-ing + O?
 n  until then, by the time, prior to that time, before, after.

Thí quá khứ chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh vấn đề khoảng thời hạn của 1 hành động đã đang xảy ra trong
quá khứ và chấm dứt trước 1 hành động khác xảy ra và cũng xong trong vượt khứ
9. - SIMPLE FUTURE
Khẳng định: S + shall/will + V(infinitive) + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ V(infinitive) + O
Nghi vấn: shall/will + S + V(infinitive) + O?

Khi đoán (predict, guess), dùng will hoặc be going to.
Khi chỉ ý định trước, cần sử dụng be going khổng lồ không được sử dụng will.
  + AM (IS/ARE) GOING to +      simple form)
Khi miêu tả sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, cần sử dụng will không được dùng be going to.
  + WILL +      simple form)
10. - FUTURE CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + be + V_ing+ O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will +S+ be + V_ing+ O
   in the future, next year, next week, next time, and soon.

Thí tương lai tiếp diễn biểu đạt hành rượu cồn sẽ xảy ra ở 1 thời điểm nào kia trong tương lai.
  + WILL + BE +    -ING 
  + BE GOING to lớn + BE +  T  ING
11. - FUTURE PERFECT
Khẳng định: S + shall/will + have + Past Participle
Phủ định: S + shall/will + NOT+ be + V_ing+ O
Nghi vấn: shall/will + NOT+ be + V_ing+ O?
   by the time and prior khổng lồ the time (có nghĩa là before)

Thí tương lai trả thành miêu tả 1 hành động trong tương lai sẽ chấm dứt trước 1 hành vi khác trong
tương lai.
  + WILL + HAVE +     (PAST PARTICIPLE)
12. - FUTURE PERFECT CONTINUOUS
Khẳng định: S + shall/will + have been + V_ing + O
Phủ định: S + shall/will + NOT+ have been + V_ing + O
Nghi vấn: shall/will + S+ have been + V_ing + O?

Thì tương lai chấm dứt tiếp diễn nhấn mạnh khoảng thời gian của 1 hành động sẽ vẫn xảy
ra sau này và sẽ xong trước 1 hành vi khác trong tương lai.
Khi chỉ dự tính trước, cần sử dụng be going khổng lồ không được dùng will.
  + AM (IS/ARE) GOING to lớn +    h  simple form)
Khi diễn đạt sự tình nguyện hoặc sự sẵn sàng, sử dụng will không được dùng be going to.
  + WILL +      simple form)
Chia sẻ bởi: Trịnh Thị Thanh
tải về
Mời các bạn đánh giá!
Lượt tải: 5.514 Lượt xem: 22.167 Dung lượng: 2,1 MB
Liên kết tải về

Link slovenija-expo2000.com chính thức:

20 chuyên đề ngữ pháp giờ đồng hồ Anh ôn thi THPT tổ quốc tải về Xem
Tài liệu tìm hiểu thêm khác
Sắp xếp theo khoác địnhMới nhấtCũ nhất
*

Xóa Đăng nhập nhằm Gửi
Mới độc nhất trong tuần
Tài khoản reviews Điều khoản Bảo mật contact Facebook Twitter DMCA