Theo chúng ta hình chỏm mong là gì? cách làm tính thể tích chỏm cầu? cách làm tính diện tích xung quanh của chỏm cầu? nếu khách hàng chưa vấn đáp được mong hỏi thì xem nội dung bài viết chi tiết dưới đây


1. Hình chỏm là gì?

Nếu các bạn dùng một khía cạnh phẳng (α) giảm mặt mong thì ta chiếm được một chỏm mong như phần tô màu xanh lá cây trong hình vẽ

*

Trong đó:

Phần mặt mong bị giảm được call là dưới đáy chỏm cầu, gồm có dạng hình tròn và nửa đường kính là a. Nếu mặt cắt trải qua tâm thì a tất cả độ to bằng bán kính mặt cầu: a = rKhoảng cách từ dưới mặt đáy tới đỉnh là chiều cao của chỏm

2. Diện tích

Diện tích chỏm cẩu hay còn gọi là diện tích bao quanh của hình chỏm cầu được tính theo công thức

Sdiện tích = Sdiện tích xung quanh = 2πr.h

Trong đó:

S là diện tích s hình chỏm cầur là bán kính mặt cầuh là độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)

3. Thể tích chỏm cầu

Công thức tính thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight)$

*

Trong đó

V là thể tích chỏm cầuh là độ cao tính từ mặt cắt tới đỉnh chỏm ước (hình vẽ)r là nửa đường kính mặt cầu

Lưu ý: nếu đề cho thấy bán kình mặt dưới chỏm mong là a thì bí quyết tính thể tích là $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight)$

4. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Hãy tính diện tích s hình chỏm ước ứng cùng với số liệu sau

a) h = 4 cm; r = 8 cm.

Bạn đang xem: Công thức chỏm cầu

b) h = 1,1 cm; r = 2,3 cm

c) h = 0,5 cm; r = 6,6 cm

Hướng dẫn giải

a) theo đề:

h = 4 cmr = 8 cm

Diện tích chỏm cầu: Sdiện tích = 2πr.h = 2π.8.4 = 64π (cm2)

b) ta có:

h = 1,1 cmr = 2,3 cm

Dùng công thức tính diện tích chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.2,3.1,1 = 5,06π (cm2)

c) Ta thấy:

h = 0,5 cmr = 6,6 cm

Dựa vào cách làm tính diện tích hình chỏm cầu: Schỏm mong = 2πr.h = 2π.6,6.0,5 = 6,6 (cm2)

Ví dụ 2: Hãy tính thể tích chỏm cầu dựa theo số liệu được thống kê sau

a) h = 2 cm; r = 4 cm.

b) h = 3 cm; r = 60 mm

c) h = 15 mm; r = 2,8 cm

d) h = 3 cm; a = 8 cm

Hướng dẫn giải

a) Theo đề:

h = 2 cmr = 4 cm

Vận dụng công thức tính thể tích chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2^2.left( 4^2 – frac23 ight) = 192,68left( cm^2 ight)$

b) Ta có:

h = 3 cmr = 60 milimet = 6 cm

Công thức thể tích hình chỏm cầu: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .6^2.left( 6^2 – frac33 ight) = 1260pi left( cm^2 ight)$

c) Theo đề:

h = 15 milimet = 1,5 cmr = 2,8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu dựa vào công thức: $V = pi .h^2.left( r – frach3 ight) = pi .2,8^2.left( 2,8^2 – frac1,53 ight) = 180,78left( cm^2 ight)$

d) Theo đề

h = 3 cmBán kính phương diện chỏm mong a = 8 cm

Cách tính thể tích chỏm cầu dựa vào công thức: $V = fracpi .h6.left( 3a^2 + h^2 ight) = fracpi .36.left( 3.8^2 + 3^2 ight) = 315,73left( cm^2 ight)$

Qua phần lớn chia sẻ cụ thể trên đây mong muốn bạn đọc đã hiểu được chỏm cầu, bí quyết tính thể tích chỏm cầu cũng giống như diện tích chỏm cầu.

Xem thêm: Soạn Bài Nói Với Con - Giáo An G 72), Giáo Án Bài Nói Với Con

Phụ thuộc những kỹ năng này bạn vận dụng vào giảo những bài toán vào thực tế.


Lần ượt chiếu vào tấm sắt kẽm kim loại có công thoát 6,625 eV các bước sóng: λ$_1$ = 0,1875 (μm); λ$_2$ = 0,1925 (μm); λ$_3$ = 0,1685 (μm). Hỏi cách sóng nào tạo ra hiện tượng quang đãng điện?