1 Chu vi hình tròn1.2 quan hệ với Pi1.4 Tìm đường kính, bán kính khi biết chu vi, diện tích hình tròn

Chu vi hình tròn

Chu vi hình trụ hay độ dài mặt đường tròn là con đường biên số lượng giới hạn của hình tròn. Phương pháp của chu vi hình trụ là lấy đường kính (hoặc 2 lần bán kính) nhân pi.


Công thức

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Bài giải:

Chu vi hình trụ tâm O là:

 C (O) = AB x ? = 18 x 3,14 = 56,52 (cm)

Bán kính đường tròn O là: r (O) = AB/2 = 18/2 = 9 (cm)

Ta bao gồm OA, OB theo lần lượt là 2 lần bán kính của hình tròn tâm M và hình tròn tâm N. Trong những số đó OA=OB= 9(cm)