Thì quá khứ trả thành (Past Perfect Tense) là trong những thì quan trọng đặc biệt và lộ diện nhiều trong số đề thi. Cùng 4Life English Center (slovenija-expo2000.com) mày mò công thức và phương pháp dùng trong nội dung bài viết dưới đây.

Bạn đang xem: Công thức của thì quá khứ hoàn thành

*
Thì thừa khứ trả thành
3. Bí quyết thì vượt khứ xong xuôi 4. Giải pháp dùng thì vượt khứ chấm dứt 5. Phân minh thì quá khứ xong xuôi và thì vượt khứ kết thúc tiếp diễn 6. Một số bài tập và đáp án về thì thừa khứ xong

1. Định nghĩa thì vượt khứ ngừng (Past Perfect Tense)

Thì vượt khứ xong xuôi (QKHT) sử dụng để mô tả một hành vi xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ. Hành vi nào xẩy ra trước thì dùng thì QKHT. Hành động xảy ra sau thì dùng thì thừa khứ đơn.

2. Vết hiệu nhận biết thì thừa khứ trả thành

Dấu hiệu phân biệt thì thừa khứ hoàn thành là vào câu có những từ dưới đây:

Before, after, when by, by the time, by the over of + time in the past …Until then, by the time, prior lớn that time, before, after, for, as soon as, by, …

Ví dụ: I had already seen the film but I decided lớn watch it again last night.

I was writing an email when our computer broke down.

3. Công thức thì vượt khứ trả thành

*
Công thức thì vượt khứ trả thành

3.1. Thể khẳng định

Cấu trúc:

S + had + V3

Trong đó: S (subject): chủ ngữ

Had: trợ động từ

V3: động từ phân từ II (Quá khứ phân từ)

Ví dụ:

The storm destroyed the sandcastle that we had built.

The children collected the chestnuts that had fallen from the tree.

3.2. Thể bao phủ định

Cấu trúc: S + had not + VpII

Lưu ý: hadn’t = had not

Ví dụ:

The waiter brought a drink that I had not ordered.

She hadn’t ridden a horse before that day.

3.3. Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/No question

Cấu trúc: Had + S + VpII?

Trả lời: Yes, S + had./ No, S + hadn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + had + S + VpII +…?

Trả lời: S + had + VpII +…

Ví dụ:

Had she found a place to lớn stay when she went lớn Boston?

Where had she lived before she moved lớn Chicago?

4. Biện pháp dùng thì thừa khứ hoàn thành

*
Cách cần sử dụng thì quá khứ trả thành

4.1. Diễn tả một hành động đã xảy ra và kéo dài đến 1 thời điểm khăng khăng trong thừa khứ

By the time Alex finished his studies, he had been in London for over eight years.We had looked for her ring for two hours và then we found it in the bathroom.

4.2. Biểu đạt một hành động xảy ra trước một thời điểm cố định trong quá khứ

He had never played football until last week.She had traveled around the world before 2010.

4.3. Diễn tả một vận động đã xảy ra và xong trước một hành động khác trong quá khứ

When Hoa arrived at the theater, the film had started.Hoa hadn’t done her homework, so she was in trouble.

4.4. Diễn đạt sự thuyệt vọng về sự việc nào đó trong thừa khứ

I wish I hadn’t failed my exam last weekShe wishes she hadn’t punished her daughter.I wish I hadn’t spent so much money.

4.5. áp dụng trong câu điều kiện loại 3 để miêu tả điều kiện không có thực trong vượt khứ

If I had known my friend was in the hospital, I would have gone to lớn see her.She would have come khổng lồ the các buổi party if she had been invited.

5. Phân biệt thì vượt khứ hoàn thành và thì thừa khứ kết thúc tiếp diễn

*
Phân biệt thì QKHT cùng thì QKHTTD

5.1. Về công thức

Quá khứ hoàn thành

S + had + V-3/ed +….S + hadn’t + V-3/ed +….Had + S + V-3/ed +….?How/ wh-… + had + S + V-3/ed +….?

Quá khứ xong tiếp diễn

S + had been + V-ing +….S + hadn’t been+ V-ing +….Had + S + been + V-ing +….?How/ wh-… + had + S + been + V-ing +….?

5.2. Về phong thái dùng

Quá khứ trả thành:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong vượt khứ.Dùng để mô tả hành động trước 1 thời gian xác minh trong vượt khứ.Được sử dụng trong câu đk loại 3 với câu điều ước biểu đạt ước hy vọng trái với thừa khứ.Trong câu có các từ: When, by the time, until, before, after.

Quá khứ hoàn thành tiếp diễn:

Diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động khác trong thừa khứ (nhấn táo tợn tính tiếp diễn).Diễn đạt một hành động kéo dài thường xuyên đến một hành vi khác trong vượt khứ.Trong câu có những từ: since, for, how long…

6. Một trong những bài tập và đáp án về thì vượt khứ hoàn thành

6.1. Bài bác tập 1

He told me he (not/wear) ………………………… such kind of clothes before.She said that she ( meet) ……………………. Mr. Bean before.They (come) …………….. Back trang chủ after they (finish) ………………… their work.When I came lớn the stadium, the match (start) ………………………………….Last night, Peter (go) ………………….. To the supermarket before he (go) ………………… home.Before she (listen) ………………….. Khổng lồ music, she (do)……………………. Homework.

6.2. Bài xích tập 2

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home. – Before………………………………………………………………………………….David had gone trang chủ before we arrived. – After ……………………………………………………………………………….3.We had lunch then we took a look around the shops. – Before……………………………………………………………………………………………….After she had explained everything clearly, we started our work. – By the time …………………………………………………………………………….The light had gone out before we got out of the office. – When ……………………………………………………………………………………

6.3. Đáp án

Bài tập 1:

hadn’t worn.had met.came – had finished.had startedhad gone – wentlistened – had done

Bài tập 2:

Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden.After David had gone home, we arrived.Before we took a look around the shops, we had had lunch.By the time we started our work, she had explained everything clearly.When we got out of the office, the flight had gone out.

Xem thêm: Điểm Xét Học Bạ Đại Học Mỏ Địa Chất 2021, Điểm Chuẩn Đại Học Mỏ Địa Chất Năm 2021

Hy vọng phần lớn điểm bao gồm trong thì quá khứ trả thành vì chưng 4Life English Center (slovenija-expo2000.com) tổng hợp sẽ giúp bạn cố kỉnh chắc ngữ pháp để vận dụng vào bài tập và trong những tình huống giao tiếp hằng ngày.