Bạn ưa thích hóa, các bạn đã học hóa thì chức chúng ta không thể do dự tới bí quyết tính thể tích khí nghỉ ngơi ddktc, trong những công thức cự kì ngắn gọn cùng vi diệu. Nó tưởng như đề bài xích cho thiếu mà lại lại luôn phải biết hằng số 22,4.

Bạn đang xem: Công thức tính thể tích chất khí ở

*

Công thức tính thể tích: $n = fracv22,4$

n là số molv là thể tích của hóa học khí ở đk tiêu chuẩn chỉnh (lít)

Tới trên đây có bạn sẽ hỏi đk tiêu chuẩn là gì?

Trả lời: khi đo 1 đại lượng vật dụng lý trong chống thí nghiệm người ta ân cần tới ánh sáng và áp suất. Nếu ánh nắng mặt trời là 00C (hay 273,15 độ K) và áp suất là 1 trong những atm (hay 100 kPa) thì => ánh nắng mặt trời tiêu chuẩn và áp suất tiêu chuẩn => hotline là điều kiện tiêu chuẩn.

Ví dụ 1. Người ta điều chế N2 trong phòng phân tách theo phản ứng NH4NO3 → N2 + 2H2O. Khí N2 thu được ở đk tiêu chuẩn là 22,4 lít. Hãy tìm

a) số mol khí N2 thu được.

b) cân nặng NH4NO3.

Xem thêm: Soạn Bài Sự Việc Và Nhân Vật Trong Văn Tự Sự, (Chi Tiết)

Hướng dẫn giải

Theo cách làm tính thể tích khí sống đktc thì $n = fracv22,4 = frac22,422,4 = 1left( mol ight)$

a) Số mol khí N2 nhận được n = 1 mol

b) Theo phản bội ứng thì số mol NH4NO3 = số mol khí N2.

Khối lượng NH4NO3: $m = n.A_NH_4NO_3$$ = 1.left( 7 + 1.4 + 7 + 8.3 ight)$$ = 42left( g ight)$

Ví dụ 2. Thả miếng kém vào dung dịch axit sunfuric thì thấy khí H2 bay nên. Bạn ta đo được lượng khí nhận được ở điều kiện tiêu chuẩn chỉnh là V = 11,2 lít. Hãy

a) Viết phương trình bội nghịch ứng

b) Tính cân nặng chất tan để thu được lượng khí trên

c) vào thí nghiệm, người ta chỉ chiếm được 30% lượng khí H2 bay đề nghị so cùng với khí thực hình thành từ phản nghịch ứng. Hỏi cân nặng chất tam đem làm phản ứng là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải

a) Theo đề bài, ta có phản ứng: Zn + H2SO4 → ZnSO4 + H2↑

b) vị chất khid được đo sinh sống đktc buộc phải số mol thu được được $n = fracv22,4 = frac11,222,4 = 0,5left( mol ight)$

Theo làm phản ứng nZn = nH2 = 0,5 (mol) => mZn = nZn.AZn = 0,5.65 = 32,5(g)

c) Thể tích V = 11,2 lít chỉ chiếm 30% lượng khí thực => số thể tích thực chiếm được là V’ = 11,2 : 30% = $frac1123$ lít

Số mol khí thu được là $n = fracV’22,4$$ = fracfrac112322,4$$ = frac53left( mol ight)$

Khối lượng Zn rước tham gia phản ứng: m’ = n’.A = $frac53.65 = 108,333left( g ight)$