*

(2). Giả dụ xem H2 là ankan tất cả dạng nhất là C0H2 thì tổng cộng mol ankan trong tất cả hổn hợp trước và sau phản nghịch ứng là ko đổi.

Bạn đang xem:


(Lời giải) ví dụ 1: Crackinh propan thu được các thành phần hỗn hợp khí X bao gồm 3 hidrocacbon. Dẫn tổng thể X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì khi phản ứng xong xuôi thấy bao gồm khí thoát ra khỏi bình bao gồm tỉ khối so với H2 là 10,8. Công suất phản ứng crackinh là


(Lời giải) ví dụ 2: Crackinh trọn vẹn 17,6 gam propan thu được tất cả hổn hợp X có hai hidrocacbon. Cho X qua 2 lít nước Br2. Khí thu được khi qua ngoài bình Br2 gồm tỉ khối so với CH4 bởi 1,15. Tính nồng độ mol của hỗn hợp Br2.

A. 0,15M. B. 0,12M. C. 0,18M. D. 0,16M.

(Lời giải) lấy một ví dụ 3: các thành phần hỗn hợp khí A tất cả etan cùng propan có tỉ khối đối với hidro bởi 20,25 được nung rét trong bình đựng chất xúc tác để tiến hành phản ứng đehidro hóa, thu được hỗn hợp khí B có H2, các ankan cùng anken gồm tỉ khối đối với hidro bởi 16,2. Tính công suất phản ứng đehidro hóa biết tỷ lệ phản ứng của etan cùng propan là bởi nhau

A. 40%. B. 35%. C. 30%. D. 25%.


(Lời giải) lấy ví dụ như 4: đến butan qua xúc tác ở ánh sáng cao thu được các thành phần hỗn hợp X tất cả C4H6, C4H8, C4H10 cùng H2. Nếu đến 8,96 lít (đktc) tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 (dư) thấy có 25,6 gam Br2 phản nghịch ứng. Hotline d là tỉ khối của tất cả hổn hợp X so với hidro. Vậy giá trị của d là:


A. 41,4. B. 34,8. C. 20,7. D. 17,4.


(Lời giải) lấy một ví dụ 5: Crackinh 6,72 lít C4H10 (đktc) một thời hạn thì thu được hỗn hợp X bao gồm 5 hidrocacbon. Cho X đi qua dung dịch Br2 dư thì thấy khối lượng bình Br2 tăng lên 8,4 gam đồng thời thấy có khí Y bay thoát khỏi bình. Đốt cháy khí Y buộc phải V lít khí slovenija-expo2000.com đktc. Giá trị của V là:


A. 8,96. B. 24,64. C. 23,52. D. 43,68.


(Lời giải) ví dụ 6: triển khai phản ứng crackinh m gam isobutan thu được tất cả hổn hợp X chỉ có những hiđrocacbon. Dẫn các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch cất 6,4 gam brom, thấy brom làm phản ứng không còn và bao gồm 4,704 lít các thành phần hỗn hợp khí Y (đktc) bay ra. Tỉ khối khá của Y so với H2 là 117/7. Quý hiếm của m là


A. 10,44. B. 8,70. C. 9,28. D. 8,12.


(Lời giải) ví dụ như 7: triển khai phản ứng crackinh butan thu được tất cả hổn hợp X gồm các ankan và những anken. Cho tổng thể hỗn hợp X vào dung dịch Br2 dư thấy gồm khí bay ra bởi 60% thể tích X và khối lượng dung dịch Br2 tăng 5,6 gam và gồm 25,6 gam brom đã tham gia bội nghịch ứng. Đốt cháy hoàn toàn khí cất cánh ra nhận được a mol Cslovenija-expo2000.com với b mol H2O. Vậy a cùng b có giá trị là:


A. a = 0,9 mol cùng b = 1,5 mol. B. a = 0,56 mol và b = 0,8 mol.


C. a = 1,2 mol với b = 1,6 mol. D. a = 1,2 mol cùng b = 2,0 mol.

(Lời giải) ví dụ như 8: lúc nung butan với xúc tác phù hợp đến bội nghịch ứng trọn vẹn thu được hỗn hợp T bao gồm CH4, C3H6, C2H4, C2H6, C4H8, H2 và C4H6. Đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp T thu được 8,96 lít Cslovenija-expo2000.com (đo ngơi nghỉ đktc) và 9,0 gam H2O. Phương diện khác, các thành phần hỗn hợp T làm mất đi màu vừa không còn 19,2 gam Br2 trong hỗn hợp nước brom. Xác suất về số mol của C4H6 trong T là:

A. 9,091%. B. 8,333%. C. 16,67%. D. 22,22%.

(Lời giải) ví dụ như 9: tiến hành phản ứng crackinh m gam butan thu được các thành phần hỗn hợp X chỉ có các hiđrocacbon. Dẫn các thành phần hỗn hợp X qua dung dịch cất 6,4 gam brom, thấy brom phản ứng không còn và tất cả 4,704 lít hỗn hợp khí Y (đktc) bay ra. Tỉ khối hơi của Y đối với H2 là 117/7. Cực hiếm của m là

A. 10,44. B. 8,41. C. 9,28. D. 8,12.

(Lời giải) ví dụ như 10: cho etan qua xúc tác (ở ánh sáng cao) chiếm được một các thành phần hỗn hợp X có etan, etilen, axetilen cùng H2. Tỷ khối của các thành phần hỗn hợp X so với etan là 0,4. Cho 0,4 mol hỗn hợp X qua hỗn hợp AgNO3 dư vào NH3 thì nhận được m gam kết tủa với thoát ra tất cả hổn hợp khí Y. Y phản ứng tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá m là

A. 28,8. B. 26,4. C. 24,0. D. 21,6.

(Lời giải) lấy ví dụ 11: triển khai crăkinh 17,4 (g) C4H10 một thời hạn trong bình bí mật với xúc tác phù hợp thu được các thành phần hỗn hợp khí A gồm: CH4,C3H6, C2H6, C2H4, C4H8, H2 và 1 phần C4H10 chưa bị nhiệt độ phân. Cho toàn thể A vào dung dịch Br2 thấy dung dịch Br2 bị bay màu đồng thời cân nặng bình tăng 8,4(g) và gồm V (lít) hỗn hợp khí B bay ra. Đốt cháy hoàn toàn B nhận được m(g) láo hợp tất cả Cslovenija-expo2000.com cùng H2O. Giá trị của m là:

A. 46,4. B. 54,4. C. 42,6. D. 26,2.

III. Bài tập vận dụng

(Lời giải) Câu 1: Crackinh C4H10 thu được hỗn hợp khí X bao gồm 5 hidrocacbon tất cả dX/He = 9,0625. Năng suất phản ứng crackinh?

A.20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

(Lời giải) Câu 2: Crackinh C3H8 thu được các thành phần hỗn hợp X có H2, C2H4, CH4, C3H6, C3H8 tất cả dX/He = 10. Hiệu suất phản ứng là

A. 10%. B. 20%. C. 30%. D. 40%

(Lời giải) Câu 3: Crackinh 8,8 gam propan thu được tất cả hổn hợp A có H2, CH4, C2H4, C3H6 và 1 phần propan chưa bị crackinh. Biết hiệu suất phản ứng là 90%. Trọng lượng phân tử tủng bình của A là

A. 39,6. B. 23,16. C. 2,315. D. 3,96.

(Lời giải) Câu 4: Crackinh C3H8 thu được tất cả hổn hợp X có H2, C2H4, CH4, C3H8 có dX/He = k. Biết công suất phản ứng crackinh là 90%. Vậy quý giá của k là

A. 9,900. B. 5,790. C. 0,579. D. 0,990.

(Lời giải) Câu 5: Crackinh 40 lít butan thu được 56 lít hỗn hợp A tất cả H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một phần butan không bị crackinh (các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ với áp suất). đưa sử chỉ có những phản ứng tạo ra các thành phầm trên. Hiệu suất phản ứng tạo tất cả hổn hợp A là

A. 40%. B. 20%. C. 80%. D. 30%.

(Lời giải) Câu 6: Crackinh 560 lít C4H10 thu được 1036 lít hỗn hợp X có 5 hidrocacbon. Biết những thể tích cùng đo ở đk nhiệt độ, áp suất. Vậy công suất phản ứng crackinh là

A. 75%. B. 80%. C. 85%. D. 90%.

(Lời giải) Câu 7: Crackinh hỗn hợp A tất cả propan với butan (trong đó gồm số mol bằng nhau, phần trăm mỗi làm phản ứng đều bằng nhau và có công suất crackinh là 70%) thì thu được các thành phần hỗn hợp X có H2 và các ankan, anken. Vậy trọng lượng mol mức độ vừa phải của tất cả hổn hợp X (tính theo đơn vị chức năng gam/mol) là

A. 30. B. 40. C. 50. D. 20.

(Lời giải) Câu 8: nhiệt độ phân cấp tốc CH4 thu được các thành phần hỗn hợp khí X gồm: CH4, H2, và C2H2 bao gồm dX/He = 2,5. Hiệu suất phản ứng?

A. 50%. B. 60%. C. 70%. D. 80%.

(Lời giải) Câu 9: nhiệt độ phân cấp tốc CH4 thu được hỗn hợp khí X gồm: CH4, H2, và C2H2. Tỷ khối của X so với He là X. Giá bán trị có thể cân xứng của X là?

A. 15. B. 5. C. 3. D. 4.

(Lời giải) Câu 10: Crackinh trọn vẹn 11,2 lít (đktc) một ankan nhận được 22,4 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí B có tỉ khối so với không khí bằng 1. Tên gọi của A là:

A. 2- metylbutan. B. butan. C. neopentan. D. pentan.

(Lời giải) Câu 11: khi crackinh trọn vẹn một thể tích ankan X thu được bốn thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bởi 10,75. Phương pháp phân tử của X là

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

(Lời giải) Câu 12: Crackinh một thời gian ankan A thu được tất cả hổn hợp X tất cả H2 và những anken, ankan có dX/He=7,25. Vậy A là

A. C5H12. B. C6H14. C. C3H8. D. C4H10.

(Lời giải) Câu 13: lúc crackinh một thời gian ankan X thu được hỗn hợp Y gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 (các thể tích khí đo ngơi nghỉ cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 14,5. Bí quyết phân tử của X là

A. C6H14. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.

(Lời giải) Câu 14: Một hỗn hợp X bao gồm hai ankan A, B đồng đẳng kế tiếp. Crackinh 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp X nhận được 22,4 lít tất cả hổn hợp Y (đktc) gồm ankan, anken với H2, tỉ khối khá của Y đối với H2 là 8,2. Vậy cách làm phân tử cùng số mol của A, B theo lần lượt là:

A. C3H8 (0,2 mol); C4H10 (0,3 mol). B. C2H6 (0,3 mol); C3H8 (0,2 mol).

C. C2H6 (0,1 mol); C3H8 (0,4 mol). D. C2H6 (0,4 mol); C3H8 (0,1 mol).

(Lời giải) Câu 15: Nung lạnh V lít (đktc) butan cùng với xúc tác tương thích thu được 0,8 mol tất cả hổn hợp khí X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 cùng H2. Mang lại 0,8 mol X phản ứng hoàn toàn với hỗn hợp Br2 dư thấy tất cả 0,3 mol Br2 bội phản ứng. Search V?

A. 24,64. B. 17,92. C. 6,72. D. 11,20.

(Lời giải) Câu 16: lúc crackinh hoàn toàn 6,6 gam propan thu được hỗn hợp khí X. Mang đến X lội lừ đừ vào 250ml hỗn hợp Br2 thấy hỗn hợp Br2 mất màu hoàn toàn và sót lại V lít khí (đktc) và tất cả tỉ khối so với CH4 bằng 1,1875. Vậy nồng độ mol của hỗn hợp Br2 ban sơ và cực hiếm của V là

A. 0,4M cùng 2,24. B. 0,4M cùng 4,48. C. 0,8M và 4,48. D. 0,2M với 4,48.

(Lời giải) Câu 17: Crackinh khí butan sau một thời gian thu được 45 lít tất cả hổn hợp X gồm: CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 với H2. Cho tổng thể X lội lờ lững qua hỗn hợp Br2 dư, phản bội ứng xong thấy tất cả thoát ra 30 lít hỗn hợp khí Y. Biết thể tích các khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất. Vậy công suất phản ứng crackinh butan là

A. 66%. B. 20%. C. 33%. D. 50%.

(Lời giải) Câu 18: Crackinh 11,2 lít buatn (đktc) thu được hỗn hợp X trong những số đó có chứa 1 hidrocacbon nhưng mà khi đem đốt cháy hết cục bộ hidrocacbon này thì thu được 0,4 mol Cslovenija-expo2000.com với 0,5 mol H2O. Vậy công suất phản ứng crackinh là

A. 95%. B. 90%. C. 85%. D. 80%

(Lời giải) Câu 19: Crackinh butan nhận được 35 mol hỗn hợp A bao gồm H2, CH4, C2H4, C2H6, C3H6, C4H8 và một trong những phần butan chưa bị crackinh. đưa sử chỉ có những phản ứng tạo thành các thành phầm trên. Mang lại A qua bình nước brom dư thấy còn lại 20 mol khí. Giả dụ đốt cháy hoàn toàn A thì thu được x mol Cslovenija-expo2000.com. Quý giá của x là

A. 140. B. 70. C. 80. D. 40.

(Lời giải) Câu 20: Crackinh C4H10 nhận được 35 lít hỗn hợp X bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 với H2. Cho toàn thể X đi qua dung dịch nước Brom dư thấy bay ra 25 lít hỗn hợp Y. Những khí hầu như đo ở đktc. Công suất phản ứng crackinh?

A. 20%. B. 40%. C. 60%. D. 80%.

(Lời giải) Câu 21: Crackinh m gam C4H10 thu được tất cả hổn hợp X tất cả CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, C4H10 với H2. Đem đốt cháy hết toàn bộ hỗn vừa lòng X thu được 17,6 gam Cslovenija-expo2000.com cùng 9 gam H2O. Vậy quý giá của m là

A. 2,6. B. 5,8. C. 11,6. D. 23,2.

(Lời giải) Câu 22: Crackinh 0,25 mol C5H12 thu được các thành phần hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H4, C5H12 với H2. Đem đốt cháy hết tổng thể hỗn phù hợp X thu được x gam Cslovenija-expo2000.com và y gam H2O. Vậy giá trị của x với y thứu tự là

A. 55 và 180. B. 44 cùng 18. C. 44 và 27. D. 55 cùng 27.

(Lời giải) Câu 23: Crackinh m gam C5H12 thu được các thành phần hỗn hợp X gồm: CH4, C2H6, C3H8, C5H10, C4H8, C3H6, C2H4, C5H12 với H2. Đốt cháy hoàn toàn X nhận được 8,64 gam H2O với 17,6 gam Cslovenija-expo2000.com. Quý hiếm của m là

A. 5,8. B. 5,76. C. 11,6. D. 11,52.

(Lời giải) Câu 24: Khi triển khai crackinh 22,4 lít khí C4H10 (đktc) thu được hỗn hợp A bao gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8, H2 cùng C4H10 dư. Đốt cháy trọn vẹn A chiếm được x gam Cslovenija-expo2000.com cùng y gam H2O. Giá trị của x cùng y khớp ứng là

A. 176 cùng 180. B. 44 cùng 18. C. 44 cùng 72. D. 176 với 90.

(Lời giải) Câu 25: Nung rét 8,96 lít (đktc) butan với xúc tác thích hợp thu được các thành phần hỗn hợp khí X tất cả C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 với H2. Cho cục bộ X làm phản ứng hoàn toàn với dung dịch Br2 dư thấy gồm 0,1 mol Br2 phản nghịch ứng. Tính dX/He?

A. 11,6. B. 5,8. C. 14,0. D. 13,9.

(Lời giải) Câu 26: Nung lạnh 11,2 lít (đktc) butan cùng với xúc tác tương thích thu dược 17,92 lít (đktc) hỗn hợp khí X bao gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 với H2. Cho toàn bộ X bội nghịch ứng hoàn toàn với hỗn hợp Br2 dư thấy gồm x mol Br2 bội phản ứng. Vậy giá trị của x là

A. 0,8. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,3.

(Lời giải) Câu 27: cho butan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được các thành phần hỗn hợp X gồm C4H10, C4H8, C4H6, C4H4 cùng H2. Tỉ khối của X so với butan là 0,4. Nếu mang lại 0,06 mol X vào dung dịch brom (dư) thì số mol brom về tối đa bội phản ứng là

A. 0,048. B. 0,036. C. 0,060. D. 0,024.

(Lời giải) Câu 28: Crackinh C4H10 thu được 35 lít hỗn hợp X tất cả CH4, C2H6, C2H4, C4H8, C4H10 với H2. Cho toàn thể X đi qua dung dịch nước Brom dư thấy thoát ra trăng tròn lít tất cả hổn hợp Y. Nếu lấy đốt cháy hoàn toàn 35 lít hỗn hợp X thì thu được x mol Cslovenija-expo2000.com cùng H2O. Các khí đầy đủ đo sinh sống đktc. Vậy năng suất crackinh và quý hiếm của x là

A. 75% với 80. B. 57% với 100. C. 75% cùng 180. D. 80% với 180.

(Lời giải) Câu 29: tiến hành phản ứng crackinh trọn vẹn một ankan X thu được 6,72 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp A tất cả một anken Y với một ankan Z. Cho cục bộ A đi qua bình đựng hỗn hợp nước Br2 (dư) thì sau bội phản ứng thấy khối lượng bình tăng thêm 8,4 gam, mặt khác khí thoát thoát ra khỏi bình hoàn toàn có thể tích là 2,24 lít (đktc) rồi cho đốt cháy cục bộ khí này cùng với slovenija-expo2000.com (dư), phản ứng ngừng thu được Cslovenija-expo2000.com cùng 3,6 gam H2O. Vậy ankan X kia là:

A. butan. B. pentan. C. hexan. D. heptan.

(Lời giải) Câu 30: Crackinh 4,48 lít butan (đktc) thu được các thành phần hỗn hợp A gồm 6 chất: H2, CH4, C2H6, C2H4, C3H6, C4H8. Dẫn hết các thành phần hỗn hợp A vào bình đựng dung dịch Brom dư thì thấy khối lượng bình tăng 8,4 g và bay ra khỏi bình brom là hỗn hợp khí B. Thể tích oxi (đktc) đề nghị đốt hết các thành phần hỗn hợp B là:

A. 6,72 lít. B. 8,96 lít. C. 4,48 lít. D. 5,6 lít.

(Lời giải) Câu 31: tiến hành phản ứng tách bóc H2 tự 6,72 lít (đktc) tất cả hổn hợp X gồm C2H6 với C3H8 thu được 11,2 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp Y gồm các anken, ankan với H2. Tính thể tích hỗn hợp Brom 1M đề nghị dùng để tác dụng hết với Y.

A. 0,2 lít. B. 0,3 lít. C. 0,5 lít. D. 0,4 lít.

(Lời giải) Câu 32: Đem crackinh một lượng butan chiếm được một láo hợp tất cả 5 khí hiđrocacbon. Cho hỗn hợp khí này sục qua hỗn hợp nước brom dư thì lượng brom gia nhập phản ứng là 25,6 gam với sau thí nghiệm cân nặng bình brom tạo thêm 5,32 gam. Các thành phần hỗn hợp khí còn lại sau thời điểm qua hỗn hợp nước brom bao gồm tỷ khối so với metan là 1,9625. Công suất của bội nghịch ứng crackinh là:

A. 20,00%. B. 80,00%. C. 88,88% D. 25,00%.

(Lời giải) Câu 33: Crackinh V (lít) Butan với hiệu suất 75% được hỗn hợp X là 5 hiđrocacbon. Đốt cháy hoàn toàn X, phải vừa đầy đủ 2,6 mol slovenija-expo2000.com. V (lít) Butan nghỉ ngơi đktc có mức giá trị là:

A. 11,2. B. 8,96. C. 5,6. D. 6,72.

(Lời giải) Câu 34: Nung 3,48 gam Butan chỉ xẩy ra phản ứng crackinh với công suất 60% được 2,4 lít hỗn hợp khí X đo làm việc t0C, 1 atm. Yêu cầu trộn X với V lít Oxi đo sinh hoạt t0C, 1 atm nhằm thu được lếu láo hợp gồm sức nổ mạnh nhất. Giá trị của V là:

A. 9,25. B. 9,5. C. 9,75. D. 10,25.

(Lời giải) Câu 35: cho 1 ankan X có công thức C7H16, crackinh trọn vẹn X thu được các thành phần hỗn hợp khí Y chỉ gồm ankan và anken. Tỷ khối khá của Y đối với H2 có mức giá trị trong khoảng nào sau đây?

A. 10,0 mang đến 25,0. B. 12,5 mang đến 25,0. C. 25,0 mang lại 50,0. D. 10,0 đến 12,5.

(Lời giải) Câu 36: Cho tất cả hổn hợp X tất cả axetilen với CH4. Thực hiện phản ứng gửi hóa 2CH4 →C2H2 + 3H2 tại 15000C trong thời gian ngắn thì thấy tỷ lệ thể tích của C2H2 trong các thành phần hỗn hợp phản ứng không biến đổi sau phản nghịch ứng. Xác suất thể tích của C2H2 vào X là:

A. 50%. B. 40%. C. 20%. D. 25%.

(Lời giải) Câu 37: Crackinh 18 gam ankan A rồi cho toàn bộ sản phẩm thu được lội qua bình đựng dung dịch Brom dư thấy còn lại 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí B gồm những ankan. Tìm kiếm CTPT của A.

A. C5H12. B. C4H10. C. C6H14. D. C3H8.

(Lời giải) Câu 38: Crackinh 8,8 gam propan thu được hỗn hợp A gồm: H2, CH4, C2H4, C3H6 và một phần propan chưa bị crackinh (10%). Trọng lượng phân tử vừa đủ của A là:

A. 39,6. B. 23,15. C. 3,96. D. 2.315.

(Lời giải) Câu 39: Crackinh pentan một thời gian thu được 1,792 lít hỗn hợp X có 7 hiđrocacbon. Thêm 4,48 lít H2 vào X rồi nung cùng với Ni mang đến phản ứng trọn vẹn thu được 5,6 lít hỗn hợp khí Y (thể tích khí số đông đo nghỉ ngơi đktc). Đốt cháy trọn vẹn Y rồi cho thành phầm cháy hấp thụ vào dung dịch nước vôi trong dư, trọng lượng kết tủa chế tác thành là:

A. 25g. B. 35g. C. 30g. D. 20g.

(Lời giải) Câu 40: triển khai phản ứng crackinh trọn vẹn một ankan chiếm được 6,72 lít các thành phần hỗn hợp X (đktc) chỉ tất cả một ankan và một anken. Cho tất cả hổn hợp X qua dung dịch brom thấy brom mất màu sắc và khối lượng bình brom tạo thêm 4,2 gam. Khí Y thoát thoát khỏi bình đựng dung dịch brom hoàn toàn có thể tích 4,48 lít (đktc). Đốt cháy trọn vẹn Y nhận được 26,4 gam Cslovenija-expo2000.com. Tên thường gọi của ankan lúc đầu là:

A. Pentan. B. propan. C. Hepxan. D. butan.

(Lời giải) Câu 41: thực hiện phản ứng bóc H2 từ bỏ Butan (C4H10), sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp X gồm: CH2 = CH – CH2 – CH3, CH2 = CH – CH = CH2, H2 cùng C4H10 dư, tỉ khối hơi của X so với bầu không khí là 1. Nếu cho 1 mol X vào hỗn hợp brom (dư) thì số mol brom gia nhập phản ứng là:

A. 0,4 mol. B. 0,35 mol. C. 0,5 mol. D. 0,60 mol.

(Lời giải) Câu 42: người ta nung V lít một ankan thì thu được 1,6V (lít) lếu hợp các khí gồm những hidrocacbon gồm cùng số C với H2. Phương diện khác, người ta mang 17,92 lít ankan trên nung với cùng điều kiện như thuở đầu thu được hỗn hợp khí X. Tiếp nối sục X vào dung dịch Brom dư thấy có a mol Brom phản bội ứng. Biết các khí đo sống đktc. Quý hiếm của a sớm nhất với:

A. 0,5. B. 0,45. C. 0,6. D. 0,65.

(Lời giải) Câu 43: Nung lạnh etan ở ánh nắng mặt trời cao với chất xúc tác tương thích thu đươc một hỗn hợp X tất cả etan, etilen, axetilen cùng H2. Tỉ khối của hỗn hợp X đối với etan là 0,4. Nếu cho 0,4 mol tất cả hổn hợp X qua hỗn hợp Br2 dư thì số mol Br2 làm phản ứng là:

A. 0,24 mol. B. 0,16 mol. C. 0,60 mol. D. 0,32 mol.

(Lời giải) Câu 44: Crackinh 5,8 gam butan ( với năng suất h%) thu được hỗn hợp khí X tất cả 5 hidrocacbon. Dẫn toàn thể X qua bình đựng dung dịch Br2 dư thì khi phản ứng dứt thấy bao gồm hỗn hòa hợp khí Y thoát thoát ra khỏi bình đồng thời trọng lượng bình Br2 tăng m gam. Đốt cháy hết cục bộ Y chiếm được 21,02 gam các thành phần hỗn hợp Cslovenija-expo2000.com với H2O. Vậy quý hiếm của m là

A. 1,26. B. 3,15. C. 3,51. D.

Xem thêm: Thixotropic Là Gì - Đặc Tính Lưu Biến Và Ứng Dụng

1,62.

(Lời giải) Câu 45: khi crackinh trọn vẹn một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo nghỉ ngơi cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất); tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Cách làm phân tử của X là: