$$eginalign(1) và Leftrightarrow frac-sin x sin x - cos x cos xsin^2 x \& Leftrightarrow frac-sin^2 x - cos^2 xsin^2 x \& Leftrightarrow frac- left( sin^2 x + cos^2 x ight)sin^2 x \& Leftrightarrow frac-1sin^2 x \& Leftrightarrow -frac1sin^2 xendalign$$

Kết quả được suy ra từ cách làm lượng giác,

$$sin^2 x + cos^2 x = 1$$
Bạn đang xem: Đạo hàm cot


Mr. Miệt Zườn
đã đăng 3.7 thời gian trước bởi
*
Mr. Miệt Zườn • 320
đã bổ sung cập nhật 3.7 năm ngoái bởi
*
Zootopia ♦ 60
Không quanh anh như Hải Phòng
thêm bình luận...
1
Hiếu Khanh • 30 đã đăng:

Áp dụng công thức,

$$cot x = frac1 an x$$

Tính đạo hàm của $cot x$ tương tự tính đạo hàm của $frac1 an x$ như sau,

$$eginaligny" và = left < frac1 an x ight>" \& = frac1" cdot an x - 1 cdot ( an x)" an^2 x \& = frac left( frac-1cos^2 x ight) an^2 x \& = frac left( frac-1cos^2 x ight) left( fracsin^2 xcos^2 x ight) \& = frac-1cos^2 x cdot fraccos^2 xsin^2 x \& = frac-1sin^2 xendalign$$Hiếu Khanh
đã đăng 3.7 thời gian trước bởi
*
Hiếu Khanh • 30

đã bổ sung 3.7 thời gian trước bởi
*
Hiếu Khanh • 30
thêm bình luận...
bạn chưa đăng nhập, vui lòng đăng nhập để thêm câu trả lời.
ai đang thắc mắc? Ghi thắc mắc của bạn và đăng ở chế độ cộng đồng (?)
chứng minh đạo hàm cos2x=-2sinx
minh chứng đạo hàm của $a^x$ bằng $a^x ln(a)$?
minh chứng đạo hàm của sin x bằng cos x?
Làm cố nào để chứng minh công thức đạo hàm của hàm hợp?
minh chứng đạo hàm của $sec(x)$ bằng $sec(x) an(x)$?
minh chứng công thức đạo hàm $(ln u)' = fracu'u$?
Đạo hàm của 0 là gì?
Làm nắm nào để chứng tỏ $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ cùng với $a + b + c = 0$?
× click chuột ngoài hành lang cửa số để nghe ở cơ chế nền hoặc lựa chọn dấu × để ra khỏi
NỘI DUNG
GIÚP ĐỠ
slovenija-expo2000.com


Xem thêm: Low-Key Là Gì ? Bạn Có Thích Một Người Lowkey? Low Key Nghĩa Là Gì

sử dụng nội dung bên trên website đồng nghĩa với bài toán bạn chấp nhận Chính sách bảo mật thông tin và Điều khoản của chúng tôi. © 2019 - slovenija-expo2000.com