tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 5. Dãy hóa học nào dưới đây đều gồm đối kháng chất kim loại

A.Cl2, S, p B. P, S, cha C. K, Mg, sắt D. Al, Mg, S


*

*

 Trong các chất sau hãy cho biết dãy làm sao chỉ bao gồm toàn 1-1 chất? *

4 điểm

A. Fe(NO3)2, NO, C, S

B. Mg, K, S, C, N2

C. Fe, NO2, H2O

D. Cu(NO3)2, KCl, HCl

 


Dãy các chất nào tiếp sau đây đều gồm những chất là bazơ ? A. NaOH, FeO, H2SO4, Al(OH)3. B. Cu(OH)2, H3PO4, Al(OH)3, Mg(OH)2.C. Al(OH)3, KHCO3, Mg(OH)2, NaOHD. Cu(OH)2, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH.

Bạn đang xem: Dãy chất nào sau đây là kim loại


Dãy nguyên tố kim loại là:

A. Na, Mg, C, Ca, K

B. Al, Na, H, S, O

C. Ca, S, Cl, Al, Na

D. Fe, Na, Mn, K, Al


Câu 9: cho những chất sau: HCl, CaO, Mg, S, O2, NaOH, Fe. Các chất dùng làm điều chế khí H2 là:

A. HCl, CaO B. Mg, NaOH, fe C. HCl, S,O2 D. HCl, Mg, Fe

 

Câu 10: trong số phản ứng sau, bội phản ứng rứa là:

A. 2Al + 3Cl2 -> 2AlCl3 B. 2KClO3 -> 2KCl + 3 O2

C. 3Fe + 2 O2 -> Fe3O4 D. Zn + 2 HCl -> ZnCl2 + H2


Câu 11. Dãy chất nào dưới đó là đơn chất

A. O2, SO2, Fe. B. H2, Cu, ZnO. C. Cl2, S, Ca. D. CaO, Cl2, Na.

Câu 12. Dãy chất nào dưới đấy là hợp chất

A. O2, SO2, Fe. B. H2O, CuCl2, ZnO. C. Cl2, S, Ca. D. CaO, Cl2, Na.

Câu 13. Nhóm những chất nào dưới đây đều là những đối chọi chất

A. H2O, Na, K2O, HCl B. Ba, O2, Fe, Cu, H2.

C. H2SO4, NaCl, Mg, Cl2 D. H2, O2, HCl, CaO, H2O

Câu 14. CTHH nào dưới đây viết đúng

A. CaO B. FeOH C. HCl2 D. Fe3(SO4)2

Câu 15. Phân tử khối của hợp chất FeO là?

A. 80 đvC. B. 160đvC. C. 81 đvC. D. 72 đvC.

Câu 16. Search CTHH của hợp hóa học gồm 50% S và 1/2 O. Biết trọng lượng mol của hợp chất là 64g.

A. SO2. B. SO3. C. H2SO4. D. SO4.


Lớp 8 hóa học
1
0

Câu 41: dãy nào sau đây chỉ chứa các đơn chất?

A. O2, NaCl, S, Fe, N2.

B. H2, C, Al, H2O, Cl2.

C. CO, NaCl, CaO, HCl, FeS.

D. O2, P, Ca, Br2, S.

Câu 42: Phân tử một hợp chất gồm 1 nguyên tử yếu tắc A liên kết với 2 nguyên tử oxi (O : 16). Biết phân tử khối của hợp chất trên là 64 (cho C:12, S:32, N:14, P:31, O:16). Nguyên tố A là:

A. Cacbon (C).

B. Lưu hoàng (S).

C. Nitơ (N).

D. Photpho (P).

Câu 43: cho sơ đồ vật phản ứng như sau: fe + Cl2 -----> FeCl3

Tỉ lệ số nguyên tử/ phân tử các chất trong phản nghịch ứng bên trên là

A. Số nguyên tử Fe: Số nguyên tử Cl2: Số phân tử FeCl3 = 1: 1 :1

B. Số phân tử Fe: Số phân tử Cl2: Số phân tử FeCl3 = 2: 3: 2

C. Số nguyên tử Fe: Số nguyên tử Cl2: Số nguyên tử FeCl3 = 2: 3: 2

D. Số nguyên tử Fe: Số phân tử Cl2: Số phân tử FeCl3 = 2: 3: 2

Câu 44: cho sơ trang bị phản ứng sau: Fe2O3 + HCl ---- > FeCl3 + H2O

Tổng hệ số cân bằng của những chất tham gia là:

A. 4

B. 5

C. 7

D. 12

 

Mn gửi câu trả lời kèm phương pháp giải góp em vs ạ


Lớp 8 hóa học
2
0

Dãy chỉ gồm những nguyên tố kim loại ? *

a.Ca, S, Cl, Al, Na.

b.Al, Na, Ag, K, Fe.

c.K, Na, S, Al, O.

Xem thêm: Định Nghĩa Addiction Là Gì ? Be Addicted To Có Nghĩa Là Gì

d.Na, Mg, C, Ca, Na.


Lớp 8 chất hóa học
2
0
11 giờ trước (20:47)

Các chất nào sau đây đều gồm các bazơ chảy được trong nước:

A. Fe(OH)3, Mg(OH)2, Al(OH)3, KOH

B. Al(OH)3, Mg(OH)2, Zn(OH)3, AgOH

C. Al(OH)3, Ca(OH)2, Fe(OH)3, NaOH

D. Ca(OH)2, Ba(OH)2, NaOH, KOH


Lớp 8 chất hóa học
4
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)