Đề chất vấn 1 ngày tiết chương 1 toán lớp 6 năm 2015: Thời gian làm bài 45 phút, kiểm soát nhanh kiến thức về tập hợp, tiến hành các phép tính cùng trừ nhân chia, Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, kiếm tìm x, tính lũy thừa…

TRƯỜNG thcs CHU VĂN ANĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ

Môn: Toán 6

(Thời gian làm bài: 45 phút)

 1 (2,0 điểm):

1) mang đến tập vừa lòng A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào …

a) 5 … A b) 6 … A c) 3; 7… A d) .. A

2) Cần bao nhiêu chữ số để đặt số trang của một cuốn sách bao gồm 135 trang.

Bạn đang xem: Đề kiểm tra một tiết toán 6

2 (4,0 điểm): tiến hành các phép tính.


Quảng cáo


a) <168 – (46 + 254): 15 > – 18

b) <103 – (8 – 5) >

c) 100 : 250 : <325 – ( 4 . 53– 22. 50)>

d) 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181


Quảng cáo


3 (3,0 điểm): tìm kiếm số thoải mái và tự nhiên x, biết:

a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

b) (5x – 24) .73 = 2.74

4 (1,0 điểm): mang lại S =1+3+32+33+…+399. Chứng minh 2S + một là luỹ thừa của 3.

———————— hết —————–

Đáp án và thang điểm chấm đề đánh giá 1 ngày tiết lớp 6 môn Toán chương 1:

CâuNội dungĐiểm
11) đến tập đúng theo A = 3; 5; 7; 9. Điền kí hiệu ∈ ; ∉ ;⊂ tương thích vào .

a) 5 A

b) 6 A

c) 3; 7⊂ A

d) 11 A

0.25

0.25

0.25

0.25

2) Cần bao nhiêu chữ số để đặt số trang của một cuốn sách gồm 135 trang.

Từ trang 1 – 9 đề xuất 9 chữ số

Từ trang 10 – 99 cần: <(99-10)+1> x 2 = 180 chữ số

Từ trang 100 – 135 cần: <(135-100)+1> x 3 = 108 chữ số

Vậy cần toàn bộ 9 + 180 + 108= 297 chữ số

0.25

0.25

0.25

0.25

2

a) < 168 – (46 + 254 ): 15 > – 18

= <168 – 300: 15> – 18

= <168 – 20 > – 18

= 148 – 18

= 130

0.25

0.25

0.25

0.25

b) <103 – 11.( 8 – 5 ) >

= <103 – 11.( 3 ) >

= <103 – 11.9>

= <103 – 99>

=43=64

0.25

0.25

0.25

0.25

c. 100 : 250 : <325 – (4 . 53– 22. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (4 . 125- 4. 50)>

= 100 : 250 : <325 – (500- 200)>=100 : 250 : <325 – 300>

= 100 : 250 : 25

= 100 : 10=10

0.25

0.25

0.25

0.25

d. 11 + 13 + 15 + . . . . + 179 + 181

Số các số hạng của tổng trên là: (181-11):2+1=86 (số hạng)

Tổng là: (11+181). 86:2 = 8256

0.5

0.5

3a) 87 – (321 – x) : 5 = 75

(321 – x) : 5 = 87 – 75

(321 – x) : 5 = 12

(321 – x) = 60

x = 321- 60 = 261

0.25

0.25

0.25

0.25

b) (5x – 24) .73 = 2.74

(5x – 24 ) = 2.74:73

(5x – 24 ) = 14

5x=30

x=6

0.25

0.25

0.25

0.25

4S =1+3+32+33+…+399

3S =3+32+33+…+3100

3S-S=3100-1

2S=3100-1

2S+1=3100

Chứng tỏ 2S +1 là luỹ thừa của 3.

0.25

0.25

0.25

0.25

Lưu ý: học viên làm theo cách khác mà đúng vẫn đồng ý cho đủ số điểm.

Xem thêm: Hình Thành Loài Bằng Lai Xa Và Đa Bội Hoá Thường Xảy Ra Đối Với

slovenija-expo2000.com sẽ thường xuyên đưa lên các đề thi và bài tập liên quan tới chương 1: Ôn tập và bửa túc về số tự nhiên. Những em chú ý theo dõi.