* cho thấy nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C = 12; N = 14; O = 16; mãng cầu = 23; Mg = 24; S = 32; Cl=35,5; K= 39; Ca=40; fe = 56; Cu=64; Zn =65; Ag=108.

* các thể tích khí những đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí có mặt không tan trong nước.

Bạn đang xem: Đề thi thử của sở giáo dục hà nội

Câu 41. hóa học X gồm vị ngọt hơn mặt đường mía, có rất nhiều trong mật ong và những loại quả ngọt như dừa, xoài,.. X là

A. glucozơ. B. saccarozo. C. xenlulozo D. fructozo

Câu 42. hài hòa hết 11,2 gam Fe bằng dung dịch axit sunfuric loãng. Sau bội nghịch ứng, thu được V lít khi duy nhất. Quý hiếm của V là

A. 3,36. B. 6,72. C. 4,48 D. 5,60.

Câu 43. kim loại nào tiếp sau đây tan hoàn toàn trong hỗn hợp kiềm dư?

A. Fe. B. Al C. Cu. D. Mg.

Câu 44. sắt kẽm kim loại Fe không phản nghịch ứng với dung dịch

A. Fe2(SO4)3. B. AgNO3. C. CuCl2. D. Mg(NO3)2

Câu 45. kim loại X dẫn điện tốt, thường được sử dụng làm dây dẫn năng lượng điện trong gia đình. X là

A. Au. B. Fe. C. Cu. D. Ag.

Câu 46. tên gọi của este CH3CH3COOCH3 là

A. metyl propionat. B. etyl axetat C. metyl axetat. D. etyl fomat

Câu 47. chất nào tiếp sau đây cùng dãy đồng đẳng với CH3-COOH?

A. CH3-CHO. B. CH3-OH. C. HCOOCH3. D. C2H5-COOH.

Câu 48. hóa học X được áp dụng để cung ứng clorua vôi, làm vật liệu trong xây dựng,.. X nói một cách khác là với tôi. Phương pháp hóa học tập của X là

A. CaCl2. B. Ca(OH)2. C. CaCO3. D. CaSO4.

Câu 49. chất nào tiếp sau đây không đề nghị là hóa học điện li?

A. HNO3. B. KCl. C. NaOH. D. C2H5OH.

Câu 50. sắt bị nam châm hút hút là do

A. Sắt dẫn điện tốt. B. sắt có tính lây truyền từ.

C. sắt là sắt kẽm kim loại nhẹ. D. fe có ánh nắng mặt trời nóng chảy thấp

Câu 51. Chất to là trieste của axit bự với

A. ancol metylic. B. etylen glicol. C. glixerol. D. ancol etylic.

Câu 52. sắt kẽm kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Na. B. K. C. Fe. D. Ca

Câu 53. hóa học nào tiếp sau đây không bội nghịch ứng với hỗn hợp NaOH?

A. Metyl axetat. B. Phenol. C. Anđehit fomic. D. Axit axetic.

Câu 54. kim loại R thuộc đội IA. Bí quyết oxit của R là

A. RO. B. R2O. C. RO. D. Rslovenija-expo2000.com.

Câu 55. kim loại tổng hợp liti – nhôm siêu nhẹ, được thực hiện trong

A. chất bàn bạc nhiệt vào lò phản bội ứng phân tử nhân.

B. tế bào quang quẻ điện.

C. kĩ thuật sản phẩm không.

D. sản phẩm báo cháy.

Câu 56. chất nào sau đó là amin bậc hai?

A. Trimetylamin. B. Metylamin. C. Etylamin. D. Đietylamin.

Câu 57. Ure (có cách làm công thức (NH2)2CO) là 1 trong loại phân bón hóa học đặc biệt và được dùng phổ biến trong nông nghiệp. Ure ở trong loại

A. phân đạm. B. phân kali. C. phân lân. D. phân lếu hợp.

Câu 58. Quặng fe nào tiếp sau đây được sử dụng làm nguyên liệu sản xuất axit sunfuric?

A. Pirit. B. Hematit. C. Manhetit. D. Xiderit.

Câu 59. Lên men m gam glucozo thành ancol etylic với công suất 75%, nhận được 9,2 gam C2H5OH. Quý hiếm của m là

A. 18,0. B. 36,0. C. 48,0. D. 24,0

Câu 60. Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ đều có chức năng tham gia bội nghịch ứng

A. thủy phân. B. trùng hợp. C. tráng bạc. D. hòa rã Cu(OH)2.

Câu 61. cho sơ vật dụng phản ứng: X + H2SO4 (đặc nóng) Fe2(SO4)3 + Sslovenija-expo2000.com + H2O. X không thể là chất nào sau đây?

A. Fe(OH)2. B. FeO. C. Fe2O3. D. Fe3O4

Câu 62. Este nào tiếp sau đây không điều chế được bằng phản ứng este hóa?

A. CH3COOCH=CH2. B. HCOOCH3. C. C2H5COOCH3. D. CH2COOC2H5.

Câu 63. Amino axit X (phân tử cất 1 team NH2 và 1 team COOH, không tồn tại nhóm chức khác) tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M chiếm được 19,4 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. C3H7Nslovenija-expo2000.com. B. C4H9Nslovenija-expo2000.com. C. C5H11Nslovenija-expo2000.com. D. C2H5Nslovenija-expo2000.com

Câu 64. Polime X là chất rắn, hết sức bền, cứng, trong suốt và cho ánh nắng truyền qua xuất sắc nên được sử dụng để sản xuất thủy tinh hữu cơ plexiglas. X là

A. polietilen B. poli(metyl metacrylat).

C. poliacrilonitrin D. poli(vinyl clorua).

Câu 65. Tính cứng trong thời điểm tạm thời của nước tạo ra bởi các muối

A. Ca(HCO3)2 với Mg(HCO3)2. B. CaCl2 với MgCl2.

C. NaCl và NaHCO3. D. CaCl2 cùng Ca(HCO3)2.

Câu 66. cho các polime sau: polietilen, poli(vinyl clorua), polistiren, polibutađien, tơ nilon-6,6. Số polime được điều chế bởi phản ứng trùng hòa hợp là

A. 2 B. 3. C. 5. D. 4

Câu 67. phát biểu nào dưới đây đúng?

A. Alanin mang tên thay rứa là axit 2-aminoetanoic.

B. tất cả các amino axit đều phải có tính chất lưỡng tính.

C. Ở đk thường, amino axit là chất lỏng hoặc rắn.

D. Axit glutamic dùng làm gia vị (gọi là mì chính hay bột ngọt).

Câu 68. sức nóng phân hoàn toản 100 gam một mẫu mã đá vôi (thành phần gồm CaCO3 và những tạp chất trơ) nhận được 17,92 lít Cslovenija-expo2000.com. Phần trăm trọng lượng của CaCO3 trong mẫu mã đá vôi bên trên là

A. 56,00%. B. 80,00%. C. 44.80%. D. 75,00%.

(Lời giải) Câu 69. Đun lạnh 1,0 mol hỗn hợp X gồm hiđro cùng hai hiđrocacbon mạch hở trong bình bí mật có Ni làm xúc tác Sau một thời gian thu được tất cả hổn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y nên 42,56 lít slovenija-expo2000.com, nhận được Cslovenija-expo2000.com và H2O bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 6:7. Mang đến 0,5 mol X bội phản ứng với hỗn hợp nước brom dư. Số mol brom về tối đa bội phản ứng là

A. 0,4 B. 0,3. C. 1,0 D. 0,8.

(Lời giải) Câu 70. mang đến a mol Zn vào dung dịch chứa 0,2 mol AgNO3 và 0,15 mol Cu(NO3)2. Sau một thời gian thu được 29,35 gam hóa học rắn với dung dịch X đựng 2 muối. Tách bóc riêng chất rắn, thêm tiếp 6,72 gam bột fe vào X, phản bội ứng xẩy ra hoàn toản thu được 7,52 gam hóa học rắn. Giá trị của a là

A. 0,22 B. 0,27 C. 0,18 D. 0

(Lời giải) Câu 71. cho những phát biểu sau:

(a) Tráng thiếc lên sắt là phương pháp bảo vệ kim nhiều loại bằng phương thức điện hóa.

(b) Trong quá trình điện phân, trên anot xảy ra quy trình oxi hóa.

(c) mang đến mẫu nhỏ Na vào dung dịch CuSO4, thấy lộ diện kết tủa màu đỏ.

(d) Vỏ những loài ốc, sò, hến tất cả chứa CaCO3.

(e) Đề phân biệt khí Cslovenija-expo2000.com và Sslovenija-expo2000.com hoàn toàn có thể dùng dung dịch nước vôi trong

Số phát biểu đúng là

A. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

(Lời giải) Câu 72. mang đến sơ đồ chuyển hóa:

*

Biết: A, B, X, Y, Z, T là các hợp hóa học khác nhau; X, Y, Z có chứa natri; Mx +Mz= 96; mỗi mũi thương hiệu ứng với cùng 1 phương trình hóa học của phản ứng xẩy ra giữa 2 chất tương ứng ;các đk phản ứng coi như có đủ. Phân tử khối của chất nào dưới đây đúng?

A. MT=40. B. MA = 170. C. MY= 78. D. MZ = 84.

(Lời giải) Câu 73. Đốt cháy trọn vẹn m gam chất béo X nên 3,875 mol slovenija-expo2000.com, nhận được 2,75 mol Cslovenija-expo2000.com. Khía cạnh khác, 0,2 mol X chức năng được buổi tối đa với 0,4 mol Br2 vào dung dịch. Cho m gam X tác dụng vừa đầy đủ dung dịch NaOH nhận được a gam muối. Quý giá của a là

A. 39.7. B. 35.1. C. 44,3 D. 48,9.

(Lời giải) Câu 74. Dẫn 0,65 mol lếu láo hợp tất cả hơi nước và khí Cslovenija-expo2000.com qua than nung đỏ, nhận được 1,0 mol các thành phần hỗn hợp X có CO, H2 và Cslovenija-expo2000.com. Mang lại X hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Mang đến từ từ dung dịch Y vào 200 ml dung dịch HCl 1M, nhận được V lít khí Cslovenija-expo2000.com. Quý hiếm của V là

A. 4,480. B. 3,360 C. 2,240. D. 2,688.

(Lời giải) Câu 75. Este X hai chức, mạch hở có công thức phân tử C7H10O4. Từ bỏ X thực hiện các phản bội ứng theo sơ thứ sau:

(1) X+ NaOH (dư) → X1 + X2 +X3 (t0)

(2) X2 + H2 → X3 (t0)

(3) X + H2SO4 (loãng) →Y + Na2SO4 (t0)

Phát biểu nào dưới đây sai?

A. các chất X cùng X2 đều phải có liên kết song C=C.

B. nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn của các chất X2, X3.

C. Phân tử X1 gồm 2 nguyên tử H.

D. từ bỏ X3 bao gồm phản ứng trực tiếp chế tạo thành X2

(Lời giải) Câu 76. cho những phát biểu sau:

(a) Thành phần đa phần của khí biogas là butan.

(b) Để làm bay mùi tanh của cá sau thời điểm mổ hoàn toàn có thể dùng các chất như giấm ăn, chanh,.

(c) Nước xay của quả nho chín rất có thể tham gia phản bội ứng tráng bạc.

(d) Ancol etylic tổ hợp được Cu(OH)2 ở ánh sáng thường

(e) một số este giữ mùi nặng thơm, ko độc được dùng làm hóa học tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm.

(f) links peptit là link -CO-NH- thân hai đơn vị chức năng amino axit.

Số tuyên bố đúng

A. 3. B. 5. C. 4 D. 2.

(Lời giải) Câu 77. Hòa tan trọn vẹn 5,52 gam Mg trong dung dịch có HCl với Fe(NO3)3, thu được hỗn hợp X (chỉ chứa các muối) và hỗn hợp Y tất cả bốn khí không màu (trong đó gồm 0,02 mol H2 và bố trong tư khí có số mol bởi nhau). Phân chia X làm cho 2 phần bởi nhau:

– Phần 1 tính năng với dung dịch AgNO3 dư, nhận được 39,825 gam kết tủa.

– Phần 2 chức năng vừa đầy đủ với 0,27 mol NaOH, chiếm được kết tủa T. Nung T trong không gian đến cân nặng không thay đổi được 5,8 gam chất rắn khan.

Các làm phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của khí có bộ phận khối lớn số 1 trong Y là

A. 66,67%. B. 48,89%. C. 62,22% D. 33,67%

(Lời giải) Câu 78. tiến hành thí nghiệm nghiên cứu phản ứng tráng bội nghĩa của glucozơ theo quá trình sau đây:

Bước 1: cho một ml dung dịch AgNO3 1% vào ống thử sạch.

Bước 2: bé dại tiếp từng giọt hỗn hợp NH3 cho đến khi kết tủa vừa lộ diện lại chảy hết.

Bước 3: thêm 1 ml dung dịch glucozơ vào ống thử trên.

Bước 4: Đun nóng dịu ống nghiệm.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 4 quan cạnh bên thấy thành ống nghiệm sáng như gương.

(b) Nếu ráng glucozơ bởi saccarozơ thì những hiện tượng trong thí điểm trên không vậy đổi.

(c) sản phẩm hữu cơ thu được trong dung dịch sau bước 4 gồm công thức phân tử là C6H15O7N.

(d) Ở bước 4 xảy ra quy trình khử glucozơ.

(e) thử nghiệm trên chứng tỏ phân tử glucozơ tất cả nhóm CHO.

Số phát biểu đúng là

A. 2 B. 5 C. 4 D. 3

(Lời giải) Câu 79: các thành phần hỗn hợp X bao gồm KCl, CuO, Na2CO3. Mang đến 30,05 gam X chức năng vừa đầy đủ với dung dịch chứa HCl cùng H2SO4, sau phản nghịch ứng nhận được 2,24 lít Cslovenija-expo2000.com cùng dung dịch Y chỉ chứa muối trung hòa. Triển khai điện phân Y với các điện cực trơ, màng phòng xốp, loại điện không đổi. Tổng cộng mol khí nhận được trên cả nhị điện rất (n mol) phụ thuộc vào thời hạn điện phân (t giây) được biểu đạt như vật thị bên. Trả sử năng suất điện phân là 100%, bỏ qua mất sự bay hơi của nước. Trọng lượng chất rã trong dung dịch Y là

*

A. 39,55 B. 37,45 C. 42,75 D.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Disc - Bài Test Disc Miễn Phí

40,65

(Lời giải) Câu 80. Đun nóng 0,13 mol các thành phần hỗn hợp X gồm một este đối chọi chức và một este hai chức với hỗn hợp NaOH vừa đủ. Sau bội phản ứng, thu được sản phẩm hữu cơ chỉ cất etylen glicol và tất cả hổn hợp Y có 3 muối của 3 chất hữu cơ đơn chức. Cho toàn thể etylen glicol qua bình đựng na dư thấy khối lượng bình tăng 6,0 gam. Đốt cháy trọn vẹn Y buộc phải dùng 0,475 mol slovenija-expo2000.com, nhận được Na2CO3 cùng 0,67 mol lếu hợp có Cslovenija-expo2000.com cùng H2O. Trọng lượng của muối gồm phân tử khối nhỏ tuổi nhất gần nhất với cái giá trị làm sao sau đây?