Bộ đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì hai năm 2021 (15 đề)

slovenija-expo2000.com soạn và sưu tầm cỗ đề thi tiếng Anh lớp 4 học tập kì hai năm 2021 (15 đề) được tổng hợp chọn lọc từ đề thi môn giờ Anh 4 của những trường trên toàn nước sẽ giúp học viên có planer ôn luyện tự đó lấy điểm cao trong những bài thi giờ đồng hồ Anh lớp 4.

Bạn đang xem: 5 đề thi học kì 2 lớp 4 môn tiếng anh năm 2022 có đáp án

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: tiếng Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60 phút

Tải xuống

PART 1: LISTENING

Question 1 : Listen and match

*

*

Question 4 : Listen & write the missing words or numbers

1. Let’s go lớn the …………………………..

Great idea!

2. Why vày you want to go lớn the bookshop?

Because I want some ……………………

3. How much is the dress?

It’s ………………………………… dong.

4. Where did you go last Sunday?

I went to con Co …………………………

PART 2: READING và WRITING

Questions 5: Look and read. Put the tick (√) or cross (X) in the box

*

Question 6: Look and read. Write YES or NO

Tet is coming soon. We have a lot of fun. I get some new clothes from my parents. My friends get some new clothes their parents too. We go to Tet markets. We eat nice food. We visit our grandparents. We visit our teachers và friends too. I love Tet very much.

1. I get some new clothes from my sisters

2. We eat very much fruit on Tet holiday.

3. We go khổng lồ Tet market.

4. We visit our grandparents, teachers và friends.

Question 7: Look at the pictures & the letters. Complete the sentences

*

Question 8: Complete the passage

camera, buy, countryside, friends

Linda và his (1) ……………………… are going to lớn have a picnic next Sunday. They are going to the (2) ……………………….. They are going to lớn (3) ……………………………… some food, fruit and drinks. Linda is going lớn take a (4) …………………………. So they are going khổng lồ take some photos. Và they are going to have a lot of fun.

Phòng giáo dục và Đào sản xuất .....

Đề khảo sát quality Học kì 2

Năm học 2021 - 2022

Môn: tiếng Anh 4

Thời gian có tác dụng bài: 60 phút

*

*

*

*

Phòng giáo dục đào tạo và Đào chế tạo ra .....

Đề khảo sát chất lượng Học kì 2

Năm học tập 2021 - 2022

Môn: giờ đồng hồ Anh 4

Thời gian làm cho bài: 60 phút

PART 1. LISTENING

Question 1. Listen and number (Nghe với đánh số).

*

Question 2. Listen và tick √ (Nghe và khắc ghi √)

*

*

Question 3: Listen và complete the sentences(Lắng nghe và hoàn thànhcâu)

1. We give our teachers lots of ________________ on Teacher’s Day.

2. What time bởi vì you get up?

I get up at __________________.

3. There is a _________________ near my home.

4. What"s your phone number?

It’s ___________________.

PART II. READING và WRITING

Question 4: Read và tick √(Đọc cùng dánh dấu)

1. Let’s go to lớn the supermarket. I want lớn buy some cakes và milk.

*

2.I want khổng lồ go khổng lồ the zoo because I want khổng lồ see the animals.

*

3. These shoes are eighty – five thousand dong .

*

4. Nam và his father are decorating their house.

*

Question 5: Matching (Nối câu làm việc cột A đúng cùng với câu sinh hoạt cột B)

A

B

Answer

0. What time is it?

a. They are 80.000 dong

0 - d

1. Why bởi vì you want to lớn go khổng lồ the bookshop?

b.Yes, please.

1 -

2. Who is taller?

c. Because I want khổng lồ buy some pens.

2 -

3. How much are your trousers?

d. It’s seven fifteen.

3 -

4. Would you like some bread?

e. The sister is taller than the mother.

Xem thêm: Ngoc Nguyen - Hướng Dẫn Đầu Tư Questraworld

4 -

Question 6: Look at the pictures & the letters. Write the words (Nhìn tranh và viết từ còn thiếu vào nơi trống)

*

*

Question 7: Choose the word from the box and complete the dialogue(Điền từ cho sẵn vào địa điểm trống).