Đề thi giờ Anh học kì 1 lớp 5

Đề chất vấn tiếng Anh lớp 5 chương trình new học kì 1 bao gồm đáp án tiếp sau đây nằm trong bộ đề thi học kì 1 lớp 5 môn giờ đồng hồ Anh do slovenija-expo2000.com sưu tầm cùng đăng tải. Đề thi giờ đồng hồ Anh lớp 5 có đáp án bao gồm nhiều dạng bài tập trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 5 khác biệt giúp các em rèn luyện khả năng làm bài xích hiệu quả.

Bạn đang xem: Đề thi tiếng anh lớp 5 2019

I/ Tick (V) the sentences you hear: (2 points)

*

II/ Match the questions with the answers (2 points)

1. How often vị you play football? a. She’s doing English exercises.
2. What’s Hoa doing? b. Yes. I am.
3. What subjects do you like?c. Sometimes.
4. Where does your father work? d. In a factory.
5. Are you learning English? e. Music, Maths & English.

III/ Choose the right words to lớn fill in the blanks (2 points)

1. The teacher is………….a story khổng lồ the pupils. (tells / lớn tell / telling)

2. When………… Linda born? (were / was / is)

3. Lan’s sister is a……………at Viet Duc Hospital. ( nurse / engineer / singer)

4. …………….does your father do? – He’s a doctor. (where / when / what)

5. Mary doesn’t want……………….volleyball. (plays / to lớn play / playing)

IV/ Tick (V) the correct sentences (2 point )

1. A. What’s your mother’s name?

B. What’s your mother name?

2. A. Peter is England.

B. Peter is English.

3. A. Nam & I are playing chess now. .

B. Nam & I am playing chess now.

4. A. Let’s to play some games

B. Let’s play some games.

5. A. I’m reading a letter khổng lồ Peter.

B. I’m reading a letter from Peter.

V/ Read the passage và tick (ü) true or false (2 points)

During the break time we usually play in the schoolyard. The boys often play badminton. The girls always play skipping rope. I like to play hide – & – seek with my friends. Hoa and Linh sometimes play chess in the classroom. Now we can not play in the schoolyard because it’s raining.

1 During the break time, the boys often play badminton.

2 The girls never play skipping rope in the schoolyard.

3 I lượt thích to play football with my friends.

4 Hoa & Linh always play chess in the classroom.

5 Now we can not play in the schoolyard.

Xem thêm: Bài Thơ Thương Vợ Được Viết Theo Thể Thơ Nào ? Bài Thơ Thương Vợ Được Viết Theo Thể Thơ Nào

ĐÁP ÁN

II/ Match the questions with the answers (2 points)

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – d; 5 – b

III/ Choose the right words lớn fill in the blanks (2 points)

1 – telling; 2 – was; 3 – nurse; 4 – what; 5 – to lớn play

IV/ Tick (V) the correct sentences (2 point )

1 – A; 2 – B; 3 – A; 4 – B; 5 – B

V/ Read the passage và tick (ü) true or false (2 points)

1 – T; 2 – F; 3 – F; 4 – T; 5 – T

Hiện trên slovenija-expo2000.com chưa update được lời giải của Đề thi học tập kì 1 giờ Anh lớp 5 kèm đáp án. Mời bạn đọc bài viết liên quan nhiều tài liệu ôn tập giờ Anh lớp 5 không giống như: Để học giỏi Tiếng Anh lớp 5, bài xích tập trắc nghiệm giờ Anh lớp 5 theo từng Unit, Đề thi học tập kì 1 lớp 5, Đề thi học tập kỳ 2 lớp 5,… được update liên tục bên trên slovenija-expo2000.com.