Tài liệu bồi dưỡng ôn thi Toán thế giới TIMO lớp 4 theo 5 chuyên đề và cung ứng giải đáp đề thi Toán TIMO khối 4 qua các năm 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, …

TUYỂN TẬP 5 CHUYÊN ĐỀ BỒI DƯỠNG ÔN THI TOÁN QUỐC TẾ TIMO DÀNH đến HS KHỐI 4

(Thailand International Mathematical Olympiad)

Mọi thông tin cần cung ứng tư vấn tài liệu học tập tập:

*
Quy luật: ô phía bên trái x 2 = ô nghỉ ngơi dưới

Ô ở bên dưới – 4 = ô mặt phải

Ô dưới = 14 + 4 = 18

Ô phía bên trái = 18 : 2 = 9

d)

*
Hướng dẫn

Quy luật: Ô trái x ô buộc phải + ô bên trên = ô giữa

Ô giữa = 7 x 6 + 3 = 45

e)

*

Quy luật: ô giữa = trên x nên x trái : 2

Ô trên = thân x 2 : trái : phải = 84 x 2 : 3 : 8 = 7

Câu 4: In a number sequence: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, starting from the third number, each number is the sum of the two numbers that come just before it. How many even numbers are there among the first 1000 numbers in the number sequence?

Trong hàng số sau: 1,1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …, bước đầu từ số đồ vật 3, từng số bằng tổng nhị số ngay tắp lự trước nó. Hỏi gồm bao nhiêu số chẵn trong 1000 số trước tiên của dãy?

Hướng dẫn

Cứ 3 số chẵn ra lại có một số lẻ. Ta đội 3 số thành 1 nhóm

Ta có: 1000 : 3 = 333 dư 1

Dư 1 chính là số lẻ

Vậy toàn bộ có 333 số chẵn.

Bạn đang xem: Đề thi toán quốc tế lớp 4

Câu 5: Find the missing number in the following number sequence:

Tìm số không đủ trong hàng số:

4, 6, 10, 14, 22, 26. 34, …, 46, 58

Hướng dẫn

phân chia mỗi số của dãy mang đến 2 ta được hàng số những số nguyên tố

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, …, 23, 29

Vậy số còn thiếu là: 17 x 2 = 38

Chú ý: Số thành phần là số chỉ phân tách hết cho 1 và thiết yếu nó.

Câu 6. According to the pattern shown below, how many suns are there from the 1st khổng lồ the 29th symbol counting from the left?

Dựa vào quy khí cụ dưới đây, hỏi có bao nhiêu hình khía cạnh trời tính trường đoản cú hình đầu tiên phía phía bên trái đến hình máy 29?

*
A. 6 B. 5 C. 4 D. 7

Hướng dẫn

Quy luật lặp lại mỗi đội 5 dường như trên.

Ta có: 29 : 5 = 5 dư 4.

Vậy kí tự đồ vật 29 là hình mặt trời.

Suy ra số hình khía cạnh trời trường đoản cú hình đầu tiên đến hình sản phẩm công nghệ 29 là:

1 x 5 + 1 = 6 (hình)

Câu 60: According to the pattern shown below, how many triangles are there in the 15th group?

Cho quy điều khoản thể hiện tại trong hình dưới, hỏi có bao nhiêu hình tam giác trong nhóm vật dụng 15?

*

1st group 2nd group 3rd group

Hướng dẫn

Quy luật: Số tam giác trong những nhóm bởi tích của số trang bị tự của chính nó với số sản phẩm công nghệ tự của nó.

Vậy nhóm sản phẩm công nghệ 15 có số hình tam giác là: 15 x 15 = 225 (hình)

Câu 65. According to the pattern shown below, how many # is / are there in the 9th group?

Theo quy phương pháp dưới đây, có bao nhiêu hình # vào nhóm lắp thêm 9?

*
Hướng dẫn

nhóm 1 có: 2 × 1 × 2 + 1 × (2 × 1 – 2) = 4

team 2 có: 2 × 2 × 2 + 3 × (2 × 2 – 2) = 14

đội 3 có: 2 × 3 × 2 + 3 × (2 × 3 – 2) = 24

nhóm 4 có: 2 × 4 × 2 + 3 × (2 × 4 – 2) = 34

…..

Suy ra nhóm 9 có: 2 × 9 × 2 + 3 × (2 × 9 – 2) = 84

Đáp số: 84

CHUYÊN ĐỀ MẪU SỐ 2: SỐ HỌC – TÍNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC

Câu 1: Find the value of the expression below.

Tìm quý giá của biểu thức sau

2017 + 77 + 555 + 983 + 23 + 345

Hướng dẫn

2017 + 77 + 555 + 983 + 23 + 345

= (2017 + 983) + (77 + 23) + (555 + 345)

= 3000 + 100 + 900 = 4000

Đáp số: 4000

Câu 2: Calculate

Tính

120 – 117 + 116 – 113 + 112 – 109 + … + 100 – 97

A – 21 B – 18 C – 15 D – 12 E – 24

Hướng dẫn

120 – 117 + 116 – 113 + 112 – 109 + … + 100 – 97

= 3 + 3 + 3 + … + 3 = 6 x 3 = 18

(Số số hạng 3 = (120 – 100) : 4 + 1 = 6 số)

CHọn B

Câu 3: Tính: 3 x năm nhâm thìn + 0 x năm nhâm thìn + 3 x 2016 = ?

A) 0 B) 2016 C) 6048

D) 12096 E) None of the above (Đáp số khác)

Hướng dẫn

3 x năm 2016 + 0 x năm nhâm thìn + 3 x năm 2016 = 2016 x (3 + 0 + 3) = năm nhâm thìn x 6 = 12096

Chọn D

Câu 4: What is the answer to lớn the following number sequence below?

Kết quả của phép tính sau bởi bao nhiêu?

2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 2014 – năm ngoái + 2016 =?

Hướng dẫn

2 – 3 + 4 – 5 + 6 – 7 + … + 2014 – 2015 + 2016 

= 2 + (4 – 3) + (6 – 5) + (8 – 7) + (10 – 9) + … + (2016 – 2015)

= 2 + 1 + 1 + 1 + 1 + … + 1 (có (2016 – 4) : 2 + 1 = 1007 số hạng 1)

= 2 + 1 x 1007 = 1009

Đáp số: 1009

CHUYÊN ĐỀ MẪU SỐ 3: LÝ THUYẾT SỐ VÀ ĐỊNH NGHĨA CÁC PHÉP TOÁN MỚI

Câu 1: If a ⊖ b = (a + b) : 2, compute 22 ⊖ 8, 15 ⊖ (4 ⊖ 6)

Nếu a ⊖ b = (a + b) : 2, tính 22 ⊖ 8, 15 ⊖ (4 ⊖ 6)

Hướng dẫn

22 ⊖ 8 = (22 + 8) : 2 = 30 : 2 = 15

15 ⊖ (4 ⊖ 6) = 15 ⊖ <(4 + 6) : 2> = 15 ⊖ 5 = (15 + 5) : 2 = 10

Câu 2: If a △ b = 5 x a – 3 x b,

a) Compute 4 △ 6, 6 △ 4.

b) Find b when 12 △ b = 12

Nếu a △ b = 5 x a – 3 x b,

a) Tính 4 △ 6, 6 △ 4.

b) kiếm tìm b khi 12 △ b = 12

Hướng dẫn

a) 4 △ 6 = 5 x 4 – 3 x 6 = đôi mươi – 18 = 2

6 △ 4 = 5 x 6 – 3 x 4 = 30 – 12 = 18

b) 12 △ b = 12 x 5 – b x 3 = 12

60 – b x 3 = 12

b x 3 = 48

b = 16

Câu 3: If a ⊝ b = 3 x a – b : 2. Compute 4 ⊝ 6, 6 ⊝ 4, 12 ⊝ (8 ⊝ 4)

Nếu a ⊝ b = 3 x a – b : 2. Tính 4 ⊝ 6, 6 ⊝ 4, 12 ⊝ (8 ⊝ 4)

Hướng dẫn

4 ⊝ 6 = 3 x 4 – 6 : 2 = 12 – 3 = 9

6 ⊝ 4 = 3 x 6 – 4 : 2 = 18 – 2 = 16

12 ⊝ (8 ⊝ 4) = 12 ⊝ (3 x 8 – 4 : 2) = 12 ⊝ (24 – 2) = 12 ⊝ 22

= 3 x 12 – 22 : 2 = 36 – 11 = 25

CHUYÊN ĐỀ MẪU SỐ 4: HÌNH HỌC

Câu 1: How many triangles are there in the diagram below?

Có bao nhiêu hình tam giác vào hình dưới?

*
Hướng dẫn

*
Ta đánh số như hình trên:

Các tam giác đơn là: (2), (4), (5), (6), (8), (10): gồm 6 hình

Các tam giác ghép 2 hình là: (1,2), (4,7), (1,5), (6,7), (3,5), (3,6): 6 hình

Các tam giác ghép 3 hình là: (1,2,8), (4,7,10), (8,9,10), (3,4,5), (2,3,6), (5; 9; 10), (6;8;9): 7 hình

Các tam giác ghép 4 hình là: (1,2,3,5), (3,4,6,7), (3,5,6,9): 3 hình

Các tam giác ghép 5 hình là: (1,2,3,4,5), (2,3,4,6,7), (1,5,8,9,10), (6,7,8,9,10): 4 hình

Các tam giác ghép 7 hình là: (1,2,3,5,6,8,9), (3,4,5,6,7,9,10): 2 hình

Và 1 tam giác to ghép toàn bộ các hình

Số hình tam giác là: 6 + 6 + 7 + 3 + 4 + 2 + 1 = 29 (hình)

Câu 2: Given 50 points. There are exactly 5 conllinear points. How many triangles formed from these points are there?

Cho 50 điểm, trong những số ấy có đúng 5 điểm trực tiếp hàng. Hỏi lập được từng nào tam giác từ những điểm đang cho?

Hướng dẫn

Giả sử 50 điểm đó, không tồn tại 3 điểm nào thẳng hàng thì Một tam giác tất cả 3 đỉnh:

Có 50 biện pháp chọn đỉnh lắp thêm nhấtCó 49 giải pháp chọn đỉnh vật dụng haiCó 48 cách chọn đỉnh trang bị ba.

Số tam giác tạo ra là: 50 x 49 x 48 = 117600 (hình)

Nhưng từng hình lại được đếm 6 lần cần số tam giác thực là:

117600 : 6 = 19600 (hình)

Giả sử tất cả 5 điểm minh bạch trong đó không có 3 điểm làm sao thẳng hàng. Thì số tam giác sẽ tạo nên bởi 5 đặc điểm đó là: 5 x 4 x 3 : 6 = 10 (hình)

Vì 5 điểm đó thẳng sản phẩm nên có khả năng sẽ bị mất đi 10 hình tam giác.

Vậy số tam giác tạo được là: 19600 – 10 = 19590 (hình)

Câu 11. How many rectangles are there in the figure below?

Có từng nào hình chữ nhật vào hình dưới đây?

*
A. 20 B. 36 C. 24 D. 14

Hướng dẫn

có 8 hình chữ nhật đơn.

có 9 hình chữ nhật ghép 2 hình

bao gồm 4 hình chữ nhật ghép 3 hình

bao gồm 2 hình chữ nhật ghép 4 hình

có 1 hình chữ nhật ghép 6 hình

tổng thể hình chữ nhật là: 8 + 9 + 4 + 2 + 1 = 24 (hình)

CHUYÊN ĐỀ MẪU SỐ 5: TỔ HỢP

Câu 1: There are 160 blue and white balls, 180 blue & yellow balls, 170 white and yellow balls. Find the number of balls for each color.

Có tổng cộng 160 quả bóng xanh với trắng. 180 trái bóng xanh với vàng, 170 quả bóng trắng và vàng. Tìm số lượng quả của mỗi màu.

Hướng dẫn

tổng số bóng là: (160 + 180 + 170) : 2 = 255 (quả)

Số quả bóng vàng là: 255 – 160 = 95 (quả)

Số trái bóng trắng là: 170 – 95 = 75 (quả)

Số trái bóng xanh là: 160 – 75 = 85 (quả)

Câu 2: Daniel’s average mark for the first three tests in a year was 73. He worked very hard for the last thử nghiệm in that year to improve his average mark to 75. How many marks did he score for the last thử nghiệm to achieve this?

Điểm mức độ vừa phải của Daniel cho ba bài trước tiên trong năm là 73. Cậu vẫn học rất chuyên cần cho bài xích thi cuối năm đó nhằm nâng điểm trung bình lên 75. Hỏi cậu sẽ được từng nào điểm cho bài bác thi cuối để được các thành tích đó?

Hướng dẫn

Tổng điểm 3 bài xích kiểm tra đầu tiên là: 73 x 3 = 219 (điểm)

Tổng điểm 4 bài bác kiểm tra là: 75 x 4 = 300 (điểm)

Bài cuối Daniel đã đạt được số điểm là: 300 – 219 = 81 (điểm)

Câu 18. Alice has 40 coins, including $ and $2 coins. She has $58 in total. How many $ coins does she have?

Alice gồm 40 đồng xu, bao gồm xu 1 đô với xu 2 đô. Cô ấy có toàn bộ 58 đô. Hỏi cô ấy có bao nhiêu đồng xu 1 đô?

A. 22 B. 18 C. 36 D. 4

Hướng dẫn

giả sử 40 đồng gần như là 2 đô thì toàn bô tiền có là: 2 ´ 40 = 80 (đô)

Số chi phí dư ra là: 80 – 58 = 22 (đô)

từng đồng 2 đô rộng mỗi đồng 1 đô số đô là: 2 – 1 = 1 (đô)

Vậy cô ấy có số đồng 1 đô là: 22 : 1= 22 (đồng).

Xem thêm: Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022, Trọn Bộ Đề Thi Thử Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022

Câu 77. How many 3-digit number(s) is / are there such that the number without digitalrepetition does not contain digit “0” or “8”?

3-digit number: Số gồm 3 chữ số; Without digital repetition: các chữ số không được lặp lại; Digit: Chữ số.

Hướng dẫn

nếu không chứa chữ số 0 hoặc chữ số 8 thì

Chữ số hàng trăm ngàn có 8 giải pháp chọn

Chữ số hàng trăm có 7 bí quyết chọn

Chữ số hàng đơn vị có 6 bí quyết chọn

Viết được số số thỏa mãn là: 8 × 7 × 6 = 336 (số)

Đáp số: 336