Ngay sau khi kết thúc những môn thi sau cuối của dịp 2 trong kỳ thi tuyển chọn sinh đh 2013. Công ty chúng tôi đã update đề thi đáp án xác nhận do Bộ giáo dục và đào tạo và Đào sản xuất công bố:

Đề thi Đại học năm 2013 - Khối B, môn Toán

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: TOÁN - KHỐI B Thời gian làm bài: 180 phút (không kể thời gian giao đề)

I. PHẦN chung CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Cho hàm số y = 2x3 - 3(m + 1)x2 + 6mx (1), với m là thông số thực.

Bạn đang xem: Đề toán đại học khối b 2013


a. Khảo sát sự vươn lên là thiên cùng vẽ đồ thị của hàm số (1) lúc m = -1.

b. Tìm kiếm m đựng đồ thị hàm số (1) gồm hai điểm cực trị A với B làm sao cho đường trực tiếp AB vuông góc với con đường thẳng y = x + 2.

Câu 2: (1,0 điểm).

Giải phương trình sin5x + 2cos2x = 1.

Câu 3: (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Câu 4: (1,0 điểm)

Tính tích phân:

*

Câu 5: (1,0 điểm)

Cho hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình vuông cạnh a, mặt mặt SAB là tam giác số đông và phía trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính theo a thể tích của khối chóp S.ABCD và khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SCD).


Câu 6: (1,0 điểm)

Cho a, b, c là các số thực dương. Tìm giá bán trị lớn nhất của biểu thức:

*

II. PHẦN RIÊNG (3,0 điểm): thí sinh chỉ được thiết kế một trong nhị phần (phần A hoặc phần B)

A. Theo chương trình chuẩn

Câu 7.a (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hình thang cân nặng ABCD bao gồm hai đường chéo vuông góc cùng với nhau và AD = 3BC. Đường trực tiếp BD bao gồm phương trình x + 2y - 6 = 0 với tam giác ABD tất cả trực trọng tâm là H(-3; 2). Tìm tọa độ các đỉnh C và D.

Câu 8.a (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm A(3; 5; 0) và mặt phẳng (P): 2x + 3y - z - 7 = 0. Viết phương trình mặt đường thẳng trải qua A và vuông góc với (P). Tifmm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).

Câu 9.a (1,0 điểm)

Có hai mẫu hộp đựng bi. Hộp trước tiên chứa 4 viên bi đỏ với 3 viên bi trắng, hộp vật dụng hai chứa 2 viên bi đỏ cùng 4 viên bi trắng. Lấy bỗng nhiên từ mỗi vỏ hộp ra 1 viên bi, tính xác suất để 2 viên bi được lấy ra có cùng màu.


B. Theo công tác Nâng cao

Câu 7.b (1,0 điểm)

Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC bao gồm chân mặt đường cao hạ từ đỉnh A là

*
, chân mặt đường phân giác trong của góc A là D(5; 3) và trung điểm của cạnh AB là M(0; 1). Tìm kiếm tọa độ đỉnh C.

Câu 8.b (1,0 điểm)

Trong không khí với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm A(1; -1; 1), B(-1; 2; 3) và con đường thẳng

*
. Viết phương trình đường thẳng trải qua A, vuông góc với hai tuyến đường thẳng AD với Δ.

Câu 9.b (1,0 điểm)

Giải hệ phương trình:

*

Đề thi Đại học năm 2013 - Khối B, môn Hóa

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐỀ CHÍNH THỨC

ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2013

MÔN THI: HÓA HỌC - KHỐI B Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề)

Mã đề thi: 279

Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; Li = 7; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85; Sr = 88; Ag = 108; Cs = 133; tía = 137.

I. PHẦN tầm thường CHO TẤT CẢ THÍ SINH (40 câu, tự câu 1 đến câu 40)

Câu 1: trong số polime: tơ tằm, gai bông, tơvisco, tơnilon-6, tơnitron, phần đa polime có xuất phát từ xenlulozơ làA. Sợi bông, tơ visco cùng tơ nilon-6. B. Tơtằm, tua bông và tơnitron.C. Tua bông và tơ visco. D. Tơ visco với tơ nilon-6.


Câu 2: phát biểu nào sau đấy là đúng?A. Thành phần bao gồm của supephotphat kép gồm hai muối hạt Ca(H2PO4)2 và CaSO4.B. Urê bao gồm công thức là (NH2)2CO.C. Supephotphat đối kháng chỉcó Ca(H2PO4)2.D. Phân lân cung ứng nitơcho cây trồng.

Câu 3: tất cả hổn hợp X bao gồm hai axit cacboxylic đối kháng chức, mạch hở, kếtiếp nhau trong thuộc dãy đồng đẳng. Đốt cháy trọn vẹn 4,02 gam X, thu được 2,34 gam H2O. Còn mặt khác 10,05 gam X làm phản ứng toàn diện với hỗn hợp NaOH, chiếm được 12,8 gam muối. Phương pháp của hai axit làA. CH3COOH cùng C2H5COOH. B. C2H5COOH với C3H7COOH.C. C3H5COOH với C4H7COOH. D. C2H3COOH và C3H5COOH.

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong hỗn hợp H2SO4 loãng (dư), thu được hỗn hợp X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 cùng Al, số chất có công dụng phản ứng được với hỗn hợp X làA. 4. B. 6. C. 5. D. 7.

Câu 5: cho những phát biểu sau:(a) trong những phản ứng hóa học, flo chỉ miêu tả tính oxi hóa.(b) Axit flohiđric là axit yếu.(c) dung dịch NaF loãng được dùng làm thuốc kháng sâu răng.(d) Trong đúng theo chất, các halogen (F, Cl, Br, I) đều phải có số oxi hóa: -1, +1, +3, +5 và +7.(e) Tính khử của những ion halogenua tăng vọt theo lắp thêm tự: F−, Cl−, Br−, I−.Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng làA. 3. B. 5. C. 2. D. 4.

Câu 6: cho sơ thứ phản ứng: C2H2 → X → CH3COOH. Trong sơ đồ trên mỗi mũi tên là 1 trong những phản ứng, X là hóa học nào sau đây?A. CH3COONa. B. HCOOCH3. C. CH3CHO. D. C2H5OH.


Câu 7: Hòa tan hoàn toàn 1,28 gam Cu vào 12,6 gam dung dịch HNO3 60% thu được hỗn hợp X (không gồm ion NH+4). đến X tính năng hoàn toàn với 105 ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp nối lọc quăng quật kết tủa được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z đến trọng lượng không đổi, thu được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X làA. 28,66%. B. 29,89%. C. 30,08%. D. 27,09%.

Câu 8: mang lại sơ đồ vật phản ứng: Al2(SO4)3 → X → Y→ Al. Vào sơ vật dụng trên, từng mũi tên là 1 phản ứng, các chất X, Y theo lần lượt là phần đa chất như thế nào sau đây?A. NaAlO2 với Al(OH)3. B. Al(OH)3 cùng NaAlO2.C. Al2O3 cùng Al(OH)3. D. Al(OH)3 với Al2O3.

Câu 9: Tripeptit X cùng tetrapeptit Y đông đảo mạch hở. Khi thủy phân trọn vẹn hỗn hợp tất cả X cùng Y chỉ tạo thành một amino axit duy nhất tất cả công thức H2NCnH2nCOOH. Đốt cháy 0,05 mol Y vào oxi dư, chiếm được N2 cùng 36,3 gam lếu hợp gồm CO2, H2O. Đốt cháy 0,01 mol X trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa. Biết những phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Quý hiếm của m làA. 11,82. B. 17,73. C. 23,64. D. 29,55.

Câu 10: hỗn hợp X có hiđro, propen, axit acrylic, ancol anlylic (C3H5OH). Đốt cháy hoàn toàn 0,75 mol X, chiếm được 30,24 lít khí CO2 (đktc). Đun rét X với bột Ni một thời gian, thu được tất cả hổn hợp Y. Tỉ khối khá của Y đối với X bằng 1,25. Mang lại 0,1 mol Y phản nghịch ứng toàn diện với V lít dung dịch Br2 0,1M. Quý hiếm của V làA. 0,3. B. 0,6. C. 0,4. D. 0,5.

Câu 11: tuyên bố nào dưới đây không đúng?A. Triolein có tác dụng tham gia bội phản ứng cộng hiđro khi đun nóng tất cả xúc tác Ni.B. Các chất lớn thường ko tan nội địa và nhẹ nhàng hơn nước.C. Chất lớn bị thủy phân khi đun cho nóng trong hỗn hợp kiềm.D. Chất khủng là trieste của etylen glicol với những axit béo

Câu 12: trong những chất: stiren, axit acrylic, axit axetic, vinylaxetilen cùng butan, số chất có khả năng tham gia phản ứng cùng hiđro (xúc tác Ni, đun nóng) làA. 4. B. 2. C. 5. D. 3.


Câu 13: mang đến giá trị độ âm điện của các nguyên tố: F (3,98); O (3,44); C (2,55); H (2,20); na (0,93). Hợp hóa học nào sau đây là hợp chất ion?A. NaF. B. CO2. C. CH4. D. H2O.

Câu 14: đến 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 300 ml dung dịch NaHCO3 0,1M, thu được dung dịch X với kết tủa Y. Mang đến từ từ dung dịch HCl 0,25M vào X mang đến khi bước đầu có khí sinh ra thì hết V ml. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn. Giá trị của V làA. 80. B. 40. C. 160. D. 60.

Câu 15: Hòa tan trọn vẹn x mol sắt vào dung dịch chứa y mol FeCl3 và z mol HCl, thu được hỗn hợp chỉ chứa một chất tan duy nhất. Biểu thức tương tác giữa x, y với z làA. 2x = y + 2z. B. 2x = y + z. C. X = y – 2z. D. Y = 2x.

Câu 16: tên thường gọi của anken (sản phẩm chính) nhận được khi nấu nóng ancol bao gồm công thức (CH3)2CHCH(OH)CH3 với hỗn hợp H2SO4 đặc làA. 3-metylbut-2-en. B. 2-metylbut-1-en. C. 2-metylbut-2-en. D. 3-metylbut-1-en

Câu 17: Hai chất hữu cơ X với Y, thành phần yếu tố đều gồm C, H, O, gồm cùng số nguyên tử cacbon (MX A. 39,66%. B. 60,34%. C. 21,84%. D. 78,16%.

Câu 18: Điện phân nóng chảy Al2O3 với những điện cực bởi than chì, chiếm được m kilogam Al sinh sống catot với 89,6 m3 (đktc) hỗn hợp khí X làm việc anot. Tỉ khối của X đối với H2 bằng 16,7. Mang lại 1,12 lít X (đktc) bội nghịch ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được 1,5 gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Quý giá của m làA. 144,0. B. 104,4. C. 82,8. D. 115,2.

Câu 19: mang đến phương trình chất hóa học của phản nghịch ứng: X + 2Y → Z + T. Ở thời gian ban đầu, nồng độ của chất X là 0,01 mol/l. Sau đôi mươi giây, độ đậm đặc của hóa học X là 0,008 mol/l. Vận tốc trung bình của phản nghịch ứng tính theo hóa học X trong khoảng thời gian trên là A. 4,0.10−4mol/(l.s). B. 1,0.10−4mol/(l.s). C. 7,5.10−4 mol/(l.s). D. 5,0.10−4 mol/(l.s).

Câu 20: Số đồng phân amin bậc một, cất vòng benzen, gồm cùng cách làm phân tử C7H9N làA. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 21: Axit cacboxylic X hai chức (có phần trăm trọng lượng của oxi nhỏ tuổi hơn 70%), Y cùng Z là hai ancol đồng đẳng kế tiếp (MY A. 15,9%. B. 29,9%. C. 29,6%. D. 12,6%.


Câu 22: Thể tích hỗn hợp NaOH 0,25M buộc phải cho vào 15 ml hỗn hợp Al2(SO4) 3 0,5M để thu được lượng kết tủa lớn số 1 làA. 210 ml. B. 60 ml. C. 90 ml. D. 180 ml.

Câu 23: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp có 2,8 gam Fe và 1,6 gam Cu vào 500 ml dung dịch tất cả hổn hợp HNO3 0,1M với HCl 0,4M, chiếm được khí NO (khí duy nhất) với dung dịch X. Cho X vào dung dịch AgNO3 dư, thu được m gam hóa học rắn. Biết các phản ứng đều xẩy ra hoàn toàn, NO là sản phẩm khử độc nhất của N+5 trong những phản ứng. Quý hiếm của m làA. 29,24. B. 30,05. C. 34,10. D. 28,70.

Câu 24: cho những phát biểu sau:(a) các chất CH3NH2, C2H5OH, NaHCO3 đều có công dụng phản ứng cùng với HCOOH.(b) phản bội ứng cầm brom vào vòng benzen của phenol (C6H5OH) dễ dàng hơn của benzen.(c) lão hóa không hoàn toàn etilen là cách thức hiện đại để tiếp tế anđehit axetic.(d) Phenol (C6H5OH) tan không nhiều trong etanol. Trong các phát biểu trên, số phát biểu đúng làA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.

Câu 25: hỗn hợp X tất cả ancol metylic, etylen glicol. Mang lại m gam X bội nghịch ứng hoàn toàn với mãng cầu dư, nhận được 2,24 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy trọn vẹn m gam X, chiếm được a gam CO2. Cực hiếm của a làA. 2,2. B. 4,4. C. 8,8. D. 6,6.

Câu 26: Một loại nước cứng khi đun sôi thì mất tính cứng. Trong loại nước cứng này có hòa tan các hợp chất nào sau đây?A. Ca(HCO3)2, Mg(HCO3)2. B. Ca(HCO3)2, MgCl2. C. CaSO4, MgCl2. D. Mg(HCO3)2, CaCl2.

Câu 27: Amino axit X có phân tử khối bằng 75. Tên của X làA. Alanin. B. Glyxin. C. Valin. D. Lysin.

Câu 28: đến 3,36 lít khí hiđrocacbon X (đktc) bội nghịch ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, chiếm được 36 gam kết tủa. Công thức phân tử của X làA. C4H4. B. C3H4. C. C4H6. D. C2H2.

Câu 29: hỗn hợp X gồm FeO, Fe2O3 và Fe3O4. đến khí teo qua m gam X nung nóng, sau một thời hạn thu được tất cả hổn hợp chất rắn Y và hỗn hợp khí Z. Cho cục bộ Z vào hỗn hợp Ca(OH)2 dư, cho phản ứng hoàn toàn, nhận được 4 gam kết tủa. Phương diện khác, hòa tan hoàn toàn Y trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được 1,008 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất) với dung dịch đựng 18 gam muối. Cực hiếm của m làA. 6,80. B. 7,12. C. 13,52. D. 5,68.

Câu 30: Cacbohiđrat nào sau đây thuộc nhiều loại đisaccarit?A. Amilozơ. B. Saccarozơ. C. Glucozơ. D. Xenlulozơ.

Câu 31: đến 0,76 gam tất cả hổn hợp X bao gồm hai amin solo chức, gồm số mol bằng nhau, bội nghịch ứng trọn vẹn với hỗn hợp HCl dư, thu được 1,49 gam muối. Cân nặng của amin gồm phân tử khối nhỏ tuổi hơn trong 0,76 gam X làA. 0,58 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,38 gam.

Câu 32: Số proton với số nơtron tất cả trong một nguyên tử nhôm (2713Al) theo lần lượt làA. 13 với 14. B. 13 với 15. C. 12 và 14. D. 13 với 13.

Câu 33: Hấp thụ trọn vẹn 2,24 lít khí CO2 (đktc) vào 750 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M, chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m làA. 29,55. B. 19,70. C. 9,85. D. 39,40

Câu 34: mang đến m gam một oxit sắt phản nghịch ứng đầy đủ với 0,75 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ cất một muối hạt duy nhất cùng 1,68 lít khí SO2 (đktc, sản phẩm khử tuyệt nhất của S+6). Giá trị của m làA. 24,0. B. 34,8. C. 10,8. D. 46,4.

Câu 35: lúc hòa tan trọn vẹn m gam mỗi sắt kẽm kim loại vào nước dư, từ kim loại nào sau đây thu được thể tích khí H2 (cùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) là nhỏ nhất?A. K. B. Na. C. Li. D. Ca.


Câu 36: cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Trong phương trình của làm phản ứng trên, khi thông số của FeO là 3 thì hệ số của HNO3 làA. 6. B. 8. C. 4. D. 10.

Câu 37: hóa học nào dưới đây trong phân tử chỉ có link đơn?A. Metyl fomat. B. Axit axetic. C. Anđehit axetic. D. Ancol etylic.

Câu 38: tất cả hổn hợp X có hai kim loại kiềm cùng một kim loại kiềm thổ. Hòa tan trọn vẹn 1,788 gam X vào nước, thu được hỗn hợp Y với 537,6 ml khí H2 (đktc). Hỗn hợp Z tất cả H2SO4 và HCl, trong những số ấy số mol của HCl gấp đôi lần số mol của H2SO4. Th-nc dung dịch Y bằng dung dịch Z tạo thành m gam hỗn hợp muối. Quý hiếm của m làA. 4,460. B. 4,656. C. 3,792. D. 2,790.

Câu 39: Thủy phân hoàn toàn m1 gam este X mạch hở bởi dung dịch NaOH dư, thu được m2 gam ancol Y (không có khả năng phản ứng với Cu(OH)2) với 15 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic đơn chức. Đốt cháy hoàn toàn m2 gam Y bởi oxi dư, nhận được 0,3 mol CO2 cùng 0,4 mol H2O. Cực hiếm của m1 làA. 14,6. B. 11,6. C. 10,6. D. 16,2.

Xem thêm: 'Cục Bạc' Vương Tùng Dương, Vương Tùng Dương

Câu 40: hỗn hợp X cất 0,12 mol Na+; x mol SO2-4; 0,12 mol Cl− cùng 0,05 mol NH+4. Cho 300 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi những phản ứng xảy ra hoàn toàn, lọc quăng quật kết tủa, thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, nhận được m gam hóa học rắn khan. Quý hiếm của m làA. 7,190. B. 7,705. C. 7,875. D. 7,020.

Đề thi Đại học năm 2013 - Khối B, môn Sinh

Đáp án tìm hiểu thêm đề Sinh học khối B mã đề 958: