tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Điện trở của một dây dẫn độc nhất vô nhị định tất cả mối quan lại hệ phụ thuộc vào nào bên dưới đây?

A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện cụ đặt vào hai đầu dây dẫn

B. Tỉ trọng nghịch với cường độ mẫu điện chạy qua dây dẫn

C. Không dựa vào vào hiệu điện nỗ lực đặt vào nhị đầu dây dẫn

D. Bớt khi cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn giảm


*

*

Điện trở R của một dây dẫn tốt nhất đinh có mối quan liêu hệ dựa vào nào dưới đây: *

A.Tỉ lệ nghịch với cường độ loại điện I chạy qua dây dẫn.

Bạn đang xem: Điện trở của 1 dây dẫn nhất định

C.Không phụ thuộc vào vào hiệu điện cố kỉnh U để vào hai đầu dây dẫn.

C.Tỉ lệ thuận cùng với hiệu điện nắm U thân hai đầu dây dẫn

D.Giảm khi cường độ dòng điện I chạy qua dây dẫn giảm.


Cường độ chiếc điện chạy qua một dây dẫn nhờ vào như rứa nào vào hiệu điện nắm giữa nhị đầu dây dẫn đó

A. Không chuyển đổi khi biến hóa hiệu năng lượng điện thế

B. Tỉ lệ nghịch cùng với hiệu năng lượng điện thế

C. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện thế

D. Giảm khi tăng hiệu điện thế


Chọn C.

Cường độ loại điện chạy sang một dây dẫn phụ thuộc vào hiệu điện vậy giữa nhị đầu dây dẫn đó vì công thức: I = U/R

Trong kia R là điện trở của dây dẫn với là hằng số cùng với dây dẫn đó.

Vì vậy cường độ dòng điện chạy qua 1 dây dẫn tỉ trọng thuận cùng với hiệu điện vậy đặt vào đầu nhì dây dẫn đó.


Hãy ghép mỗi đoạn câu a), b), c), d) với một quãng câu nghỉ ngơi 1, 2, 3, 4, 5 và để được một câu hoàn hảo và bao gồm nội dung đúng.

a) Hiệu điện vắt giữa hai đầu đoạn mạch

b) Điện trở của dây dẫn

c) Đối cùng với đoạn mạch nối tiếp, hiệu điện nắm giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở

d) Đối với đoạn mạch tuy nhiên song, cường độ mẫu điện chạy qua mỗi mạch rẽ

1. Tỉ lệ thành phần thuận với những điện trở

2. Tỉ trọng nghịch với những điện trở

3. Tỉ lệ thuận với chiều dài, tỉ lệ thành phần nghịch với máu diện của dây và phụ thuộc vào vào vật tư làm dây

4. Bằng tích thân cường độ mẫu điện chạy qua đoạn mạch với điện trở của đoạn mạch

5. Tỉ lệ thành phần thuận với hiệu điện vắt giữa nhị đầu dây với tỉ lệ nghịch với cường độ mẫu điện chạy qua dây đó


Lớp 9 vật lý
1
0
Gửi diệt

a – 4

b – 3

c – 1

d – 2


Đúng 0

phản hồi (0)

Câu phát biểu nào sau đây không đúng ?

Nhiệt lượng tỏa ra ngơi nghỉ dây dẫn khi tất cả dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ lệ thuận cùng với cường độ loại điện với năng lượng điện trở của dây dẫn với với thời hạn dòng điện chạy qua

B. Tỉ trọng thuận cùng với bình phương cường độ cái điện, với điện trở dây dẫn và với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

C. Tỉ trọng thuận với bình phương hiệu điện cụ giữa nhì đầu dây dẫn, với thời gian dòng điện chạy qua với tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn

D. Tỉ trọng thuận với hiệu điện núm giữa hai đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện với với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua


Lớp 9 đồ dùng lý
1
0
Gửi hủy

Chọn A. Phân phát biểu sai : sức nóng lượng tỏa ra ngơi nghỉ dây dẫn khi bao gồm dòng điện chạy qua tỉ lệ thuận với cường độ chiếc điện, với năng lượng điện trở của dây dẫn cùng với thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua

Nhiệt lượng lan ra ở dây dẫn khi gồm dòng năng lượng điện chạy qua tỷ lệ thuận cùng với bình phương cường độ chiếc điện, với điện trở của dây dẫn và thời hạn dòng điện chạy qua.

Hệ thức: Q = I 2 .R.t (trong đó: I là cường độ cái điện (A), R là năng lượng điện trở dây dẫn (Q), t là thời hạn dòng điện chạy qua (s), Q là nhiệt ìượng tỏa ra (J)).

Mặt khác

*


Đúng 0

bình luận (0)

Câu 1. Đặt một hiệu điện ráng U vào nhị đầu một dây dẫn. Điện trở của dây dẫn

A. Càng béo thì chiếc điện qua dây dẫn càng nhỏ.

B. Càng nhỏ dại thì cái điện qua dây dẫn càng nhỏ.

C. Tỉ trọng thuận với dòng điện qua dây dẫn.

D. Nhờ vào vào hiệu điện cố kỉnh giữa nhì đầu dây dẫn.

Câu 2. Trong số biểu thức dưới đây, biểu thức của định pháp luật Ôm là

A. U = I2.R B. C. D.

Câu 3. Bí quyết tính năng lượng điện trở của một dây dẫn là

A. C. B. D.

Câu 4. Mang lại đoạn mạch bao gồm 2 năng lượng điện trở R1 = 30W; R2 = 60W mắc tuy vậy song với nhau. Điện trở tương đương Rtđ của đoạn mạch có mức giá trị

A. 0,05W. B. 20W. C. 90W. D. 1800W.

Câu 5. Một dây dẫn có điện trở 40W chịu đựng được loại điện tất cả cường độ lớn nhất là 250mA. Hiệu năng lượng điện thế bự nhất rất có thể đặt thân hai đầu dây dẫn đó là

A. 10000V B. 1000V C. 100V D. 10V

Câu 6. Mối quan hệ giữa nhiệt lượng Q toả ra sinh sống dây dẫn khi gồm dòng điện với cường độ I chạy qua, điện trở R của dây dẫn và thời hạn t được biểu hiện bằng hệ thức:

A. Q = I.R.t B. Q = I2.R.t C. Q = I.R2.t D. Q = I.R.t2

Câu 7. Để đảm bảo an toàn thiết bị năng lượng điện trong mạch, ta cần

A. Mắc nối liền cầu chì loại ngẫu nhiên cho mỗi lý lẽ điện.

B. Mắc tuy nhiên song cầu chì loại ngẫu nhiên cho mỗi vẻ ngoài điện.

C. Mắc tiếp nối cầu chì cân xứng cho mỗi pháp luật điện.

D. Mắc song song ước chì cân xứng cho mỗi quy định điện.

Câu 8. Hai bóng đèn mắc song song rồi mắc vào mối cung cấp điện. Để hai đèn cùng sáng bình thường ta buộc phải chọn nhị bóng đèn

A. Tất cả cùng hiệu điện núm định mức.

B. Có cùng công suất định mức.

C. Có cùng cường độ cái điện định mức.

D. Tất cả cùng năng lượng điện trở.

Câu 9. Lúc mắc một bóng đèn vào hiệu điện nắm 6V thì loại điện chạy qua trơn đèn bao gồm cường độ 400mA. Năng suất tiêu thụ của đèn này là

A. 2400W. B. 240W. C. 24W. D. 2,4W.

Câu 10. Điện trở của vật dẫn là đại lượng

A. đặc thù cho mức độ cản trở hiệu điện cụ của vật.

B. Tỷ lệ với hiệu điện ráng đặt vào nhị đầu đồ dùng và tỷ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua vật.

C. đặc thù cho tính cản trở cái điện của vật.

Xem thêm: Khi Nhân 2 Với 1 Số Được Tích Là Số Có 1 Chữ Số Được Tích Là Số Có 1 Chữ Số

D. Tỷ lệ với cường độ dòng điện chạy qua vật và tỷ lệ nghịch với hiệu điện rứa đặt vào hai đầu vật.