tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Đốt cháy hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm hai ancol đối chọi chức, cùng dãy đồng đẳng, nhận được 15,68 lít khí C O 2 (đktc) và 17,1 gam nước. Phương diện khác, tiến hành phản ứng este hóa m gam X với 15,6 gam axit axetic, chiếm được a gam este. Biết hiệu suất phản ứng este hóa của nhị ancol đều bởi 60%. Cực hiếm của a là

A.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp x gồm 2 ancol đơn chức cùng dãy đồng đẳng

15,48

B. 25,79

C. 24,80.

D.14,88.


*

Chọn D

*


Đốt cháy tất cả hổn hợp X có 2 ancol đối chọi chức, thuộc thuộc dãy đồng đẳng nhận được 15,68 lít CO2, và 17,1 gam H2O. Phương diện khác tiến hành phản ứng este hóa m gam X cùng với 15,6 gam axit axetic nhận được a gam este. Biết công suất phản ứng của cả 2 ancol là 60%. Cực hiếm của a là:

A. 25,79.

B. 15,48.

C.24,80.

D. 14,88.


Hỗn vừa lòng X tất cả một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở với một ancol đơn chức, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 21,7 gam X, chiếm được 20,16 lít khí C O 2 (đktc) và 18,9 gam H 2 O . Thực hiện phản ứng este hóa X với công suất 60%, chiếm được m gam este. Cực hiếm của m là

A. 15,30

B. 12,24

C. 10,80

D. 9,18


Đốt cháy hoàn toàn 10,24 gam hỗn hợp A gồm một axit no đơn chức mạch hở cùng một ancol no đối chọi chức mạch hở nhận được 9,408 lít CO2 (đktc) cùng 9,36 gam nước. Nếu rước 5,12 gam A sống trên tiến hành phản ứng este hóa với hiệu suất 75% thì nhận được m gam este. Cực hiếm gần đúng duy nhất của m là ?

A. 6,5.

B. 3,82.

C. 3,05.

D. 3,85


Hỗn vừa lòng E gồm axit cacboxylic 1-1 chức X, axit cacboxylic hai chức Y (X với Y mọi mạch hở, bao gồm cùng số liên kết π) cùng hai ancol đối kháng chức Z, T thuộc cùng dãy đồng đẳng, thường xuyên (MZ T). Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 1,3 mol CO2 với 1,5 mol H2O. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam E (giả sử hiệu suất những phản ứng là 100%), chiếm được 33,6 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm cân nặng của T trong tất cả hổn hợp E gần quý hiếm nào nhất sau đây?

A. 12%.

B. 10%.

C. 21%.

D. 26%.


Hỗn hòa hợp X gồm một ancol và một axit cacboxylic phần đông no 1-1 chức và mạch hở bao gồm cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. Đốt cháy trọn vẹn 13,6 gam X thu được lít khí CO2 11,2 lít (đktc). Đun nóng 13,6 gam X cùng với xúc tác H2SO4 sệt thu được m gam este (giả sử hiệu suất phản ứng este hóa bằng 60%). Cực hiếm của m ngay gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây:

A. 13,2

B. 8,8

C. 5,28

D. 7,92


Hỗn thích hợp Z tất cả ancol X no, mạch hở và axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X với Y tất cả cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy trọn vẹn 0,4 mol Z buộc phải 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 và 25,92 gam H2O. Phương diện khác, nếu đun nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 quánh để thực hiện phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì thu được m gam este. Quý hiếm của m là

A. 10,4

B. 36,72 gam

C. 10,32 gam

D. 12,34 gam


Hỗn đúng theo Z tất cả ancol X no, mạch hở với axit cacboxylic Y no, đơn chức, mạch hở (X và Y bao gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử). Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol Z yêu cầu 31,36 lít (đktc) khí O2, nhận được 26,88 lít (đktc) khí CO2 với 25,92 gam H2O. Khía cạnh khác, nếu làm cho nóng 0,4 mol Z cùng với H2SO4 quánh để tiến hành phản ứng este hóa (hiệu suất 75%) thì nhận được m gam este. Giá trị của m là

A. 36,72 gam

B. 10,32 gam

C. 10,4 gam

D. 12,34 gam


Cho tất cả hổn hợp A bao gồm một este hai chức, mạch hở với 2 ancol đối kháng chức, mạch hở, sau đó trong dãy đồng đẳng. Đun lạnh 18,48 gam A với dung dịch NaOH dư, thu được 5,36 gam một muối bột hữu cơ độc nhất vô nhị và hỗn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn thể B với H2SO4 sệt ở 140° nhận được m gam các thành phần hỗn hợp ete. Biết năng suất phản ứng ete hóa của 2 ancol trong B mọi là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A phải dùng 5,152 lít khí O2 (đktc), chiếm được 7,48 gam CO2 và 4,5 gam H2O. Giá bán trị gần nhất của m là

A. 9

B. 4

C. 10

D. 11


Lớp 12 hóa học
1
0

Cho tất cả hổn hợp A tất cả một este hai chức, mạch hở cùng 2 ancol đối kháng chức, mạch hở, tiếp nối trong dãy đồng đẳng. Đun lạnh 18,48 gam A với hỗn hợp NaOH dư, nhận được 5,36 gam một muối bột hữu cơ tốt nhất và tất cả hổn hợp hai ancol B. Đun nóng toàn cục B cùng với H2SO4đặc nghỉ ngơi 140° nhận được m gam tất cả hổn hợp ete. Biết công suất phản ứng ete hóa của 2 ancol trong B đa số là 80%. Biết rắng đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol A đề xuất dùng 5,152 lít khí O2(đktc), nhận được 7,48 gam CO2và 4,5 gam H2O. Giá bán trị sớm nhất của m là

A.9

B.4

C.

Xem thêm: What"S The Difference Between Access Point (Ap) Mode And Router Mode?

10

D.11


Lớp 12 chất hóa học
1
0

Khoá học trên Online Math (olm.vn)


Khoá học tập trên Online Math (olm.vn)