Để tìmđường tiệm cận của hàm số y = f(x) ta nhờ vào tập xácđịnh Dđể biết số giới hạn phải tìm. Giả dụ tập xácđịnhD cóđầu mút là khoảng thì yêu cầu tìmgiới hạn của hàm số khi xtiến mang đến đầu mút đó.

Bạn đang xem: Lý thuyết đường tiệm cận

Ví dụ: D = *