(1) Protein bị thủy phân khi nấu nóng với dung dịch axit, hỗn hợp bazơ hoặc dựa vào xúc tác của enzim.

Bạn đang xem: Feoh2 là chất điện li mạnh hay yếu

(2) bé dại vài giọt hỗn hợp axit nitric sệt vào ống nghiệp đựng hỗn hợp lòng trắng trứng (anbumin) thì bao gồm kết tủa vàng.

(3) Hemoglobin của tiết là protein những thiết kế cầu.

(4) hỗn hợp protein bao gồm phản ứng color biure.

(5) Protein đông tụ khi mang lại axit, bazơ hoặc khi đun nóng.

Số phát biểu đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(1)Phenol tất cả tính axit mạnh dạn hơn ancol mà lại vẫn không làm cho hóa đỏ quỳ tím.

(2)Phenol được dùng để điều chế nhựa phenol-fomadehit,thuốc khử cỏ phẩm nhuộm,chất khử nấm mốc....

(3)Phản ứng rứa brom vào vòng thơm của phenol dễ hơn làm phản ứng nạm của brom vào vòng benzen.

(4)Nếu đến dung dịch HNO3­ vào phenol ta sẽ thu được kết tủa trắng của axit picric

Số phạt biêu đúng là:


Cho các phát biểu sau:

(1)Nhỏ vài ba giọt dung dịch nước Br2 vào phenol thấy dung dịch brom phai màu và gồm kết tủa trắng xuất hiện.

(2)Hidro hóa axetilen (xúc tác Pd/PbCO3 ,to)bằng một số lượng vừa dùng hidro nhận được eten.

(3)Để riêng biệt but-2-en vả but-2-in ta có thể sử dụng hỗn hợp AgNO3 /NH3

(4)Trong công nghiệp hoàn toàn có thể điều chế axit axetic bằng phương pháp oxi hóa rượu etylic.

Số phát biểu đúng là:


Cho các nhận xét sau:

(1) Phenol (C6H5OH) và anilin rất nhiều phản ứng cùng với nước brom tạo ra kết tủa.

(2) Anđehit phản nghịch ứng với H2 (xúc tác Ni, to) tạo nên ancol bậc một.

(3) Axit fomic chức năng với hỗn hợp KHCO3 tạo thành CO2.

(4) Etylen glicol, axit axetic và glucozơ gần như hòa chảy được Cu(OH)2 ở điều kiện thường.

(5) Anđehit fomic và phenol được dùng để tổng hợp nhựa novolac.

Số dìm xét đúng là


Cho các nhận định sau:

(1) bội phản ứng axit – bazo là bội nghịch ứng axit tác dụng với bazo

(2) NaHSO4, NaHSO3, K2HPO3 và KHCO3 là các muối axit

(3) Pb(OH)2 là 1 trong hidroxit lưỡng tính

(4) các dung dịch axit, bazo cùng muối dẫn điện được là vì trong dung dịch bọn chúng có những ion trái dấu

(5) hỗn hợp HCl trong C6H6 (benzen) ko dẫn năng lượng điện được

Số phát biểu đúng là:


Cho những phát biểu sau:

(1). Anđehit vừa có tính oxi hóa vừa tất cả tính khử

(2). Phenol tham gia phản ứng vắt brom khó khăn hơn benzen

(3). Anđehit công dụng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một

(4). Hỗn hợp axit axetic công dụng được với Cu(OH)2

(5). Dung dịch phenol vào nước làm quỳ tím hóa đỏ

(6). Vào công nghiệp, axeton được thêm vào từ cumen

(7). Etylamin tác dụng với axit nitro ở ánh sáng thường tạo nên etanol.

(8). Metylamin chảy trong nước chế tác dung dịch có môi trường thiên nhiên bazo.

Số tuyên bố đúng là


Câu 7:


Cho các phản ứng hoá học sau

(1) Al2O3 + dung dịch NaOH → (2) Al4C3 + H2O →

(3) dung dịch NaAlO2 + CO2→ (4) hỗn hợp AlCl3 + hỗn hợp Na2CO3→

(5) dung dịch AlCl3 + hỗn hợp NH3→ (6) Al + hỗn hợp NaOH →

Số phản bội ứng tất cả sự tạo ra thành Al(OH)3 là


Câu 8:


Cho các phát biểu sau :

(1) Ở ánh sáng thường, Cu(OH)2 tan được trong hỗn hợp glixerol.

(2) Ở nhiệt độ thường, C2H4 làm phản ứng được cùng với nước brom.

(3) Đốt cháy trọn vẹn CH3COOCH3 nhận được số mol CO2 thông qua số mol H2O.

(4) Glyxin (H2NCH2COOH) bội nghịch ứng được với dung dịch NaOH.

(5) tất cả các sắt kẽm kim loại đều có thể chìm được trong nước.

(6) hợp chất có công dụng cho bội nghịch ứng tráng gương thì cũng có khả năng tính năng với nước Br2.

(7) tách bóc nước (1700C, H2SO4 đặc ) ancol no, đối chọi chức, mạch hở, bậc 1 gồm số nguyên tử cacbon to hơn 1 luôn có thể thu được anken.

Số tuyên bố đúng là ?


Câu 9:


Có các phát biểu sau:

1. HgCl2 là muối lúc tan trong nước hoàn toàn có thể phân li trọn vẹn ra ion

2. Một hợp hóa học trong nguyên tố phân tử gồm nhóm OH là bazo

3. Hg(CN)2 là chất điện li yếu

4. Nước là hóa học điện li mạnh vì thế dẫn điện vô cùng tốt

Số tuyên bố đúng là:


Câu 10:


Cho những phát biểu sau:

(1) Anđehit vừa có tính lão hóa vừa có tính khử.

(2) Phenol tham gia phản ứng cầm cố brom khó khăn hơn benzen.

(3) Anđehit tính năng với H2 (dư) gồm xúc tác Ni đun nóng, chiếm được ancol bậc một.

(4) hỗn hợp axit axetic tính năng được cùng với Cu(OH)2.

(5) hỗn hợp phenol vào nước làm quỳ tím hóa đỏ.

Số tuyên bố đúng là


Câu 11:


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) cho Al vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (2) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl3.

(3) mang lại luồng khí F2 trải qua nước nóng. (4) mang đến FeS tính năng với hỗn hợp HCl.

(5) Đun nóng hỗn hợp có NaCl tinh thể và H2SO4 đặc. (6) mang lại Si vào dung dịch NaOH loãng.

Số thí điểm sinh ra đơn chất là


Câu 12:


Cho các phát biểu sau:

(1) Axit gluconic được tạo thành thành từ bội phản ứng oxi hóa glucozơ bằng nước brom.

(2) Trùng ngưng caprolactam tạo nên capron.

(3) Xenlulozơ là nguyên liệu để phân phối tơ xenlulozơ axetat.

(4) Fructozơ là chất kết tinh, ko tan vào nước.

(5) Mantozơ với saccarozơ là đồng phân của nhau.

(6). Fructozơ không làm mất đi màu nước brom.

(7). Phân tử amilopectin có kết cấu mạch phân nhánh.

(8). Số nguyên tử N có trong phân tử peptit Lys-Gly-Ala-Val là 5.

(9). Isoamyl axetat là este ko no.

Số tuyên bố đúng là


Câu 13:


Cho các phát biểu sau:

1. Dung dịch NaHSO4 làm phenolphtalein hóa hồng

2. Dịch bao tử trong cơ thể người có môi trường axit

3. Bội nghịch ứng xẩy ra trong dung dịch những chất điện li là làm phản ứng giữa những cation

4. Phương trình ion rút gọn cho biết bản chất của bội phản ứng vào dung dịch những chất năng lượng điện li

5. CH3COONa, HCl với NaOH là số đông chất điện li mạnh

Số tuyên bố đúng là:


Câu 14:


Trong những thí nghiệm sau đây, số thí nghiệm xảy ra sự lão hóa kim loại?

(1). Điện phân CaCl2 rét chảy. (2). Cho kim loại Zn vào dung dịch NaOH.

(3). Mang lại AgNO3 vào dung dịch Fe(NO3)2. (4). Mang lại Fe3O4 vào dung dịch HI.

(5). Mang đến FeO vào dung dịch HNO3 loãng dư.

(6). đến luồng khí H2 đi qua ống sứ đựng CuO nung nóng.

(7). Đốt thanh sắt quanh đó không khí. (8). Để một chiếc nồi bởi gang ngoại trừ không khí ẩm.

(9). Một tua dây truyền bởi Ag bị đốt cháy.


Câu 15:


Tiến hành những thí nghiệm sau:

(1) đến dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(2) mang đến dung dịch HCl tới dư vào dung dịch NaAlO2 (hoặc Na).

(3) Sục khí H2S vào hỗn hợp FeCl2.

(4) Sục khí NH3 tới dư vào hỗn hợp AlCl3.

(5) Sục khí CO2 cho tới dư vào hỗn hợp NaAlO2 (hoặc Na).

(6) Sục khí etilen vào hỗn hợp KMnO4.

(7) cho Ba(OH)2 dư vào ZnSO4.

Xem thêm: Call - In Definition And Meaning

(8) đến AgNO3 vào dung dịch FeCl3.

Sau khi những phản ứng kết thúc, tổng số thí sát hoạch được kết tủa là:


Hỏi bài xích
*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam