Một số bài toán hình học nâng cao – Toán lớp 5

Bài 1: hình vuông vắn ABCD có cạnh là 12cm. Bên trên đoạn BD lấy điểm E cùng F sao cho BE = EF = FD. Tính diện tích hình AECF

Bài 2: đến tam giác ABC, D là điểm thiết yếu giữa BC, E là điểm thiết yếu giữa AC, AD cùng BE cắt nhau ở I. Hãy đối chiếu diện tích hai tam giác IAE và IBD.

Bạn đang xem: Giải toán hình học lớp 5 nâng cao

Bài 3: đến tam giác ABC, trên cạnh AB lấy điểm D sao cho AD gấp đôi DB. Bên trên cạnh AC lấy điểm E làm sao để cho AE gấp dôi EC. Nối B với E, C với D đoạn BE cắt CD ở G. đối chiếu diện tích tam giác GDB với diện tích tam giác GEC.

Bài 4: mang lại tam giác ABC bao gồm góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 60cm, EDAC là hình thang bao gồm chiều cao là 10cm. (E bên trên cạnh BC, D ở bên trên cạnh AB) Hãy tính diện tích tam giác BED.

Bài 5: mang lại tam giác ABC tất cả góc A vuông, cạnh AB = 40cm, cạnh AC = 30cm, cạnh BC = 50cm. Trên AC lấy điểm F, bên trên AB lấy điểm E làm sao để cho EFCB là hình thang tất cả chiều cao là 12cm. Hãy tính diện tích hình tam giác AFE, diện tích hình thang FEBC.

Bài 6: đến tam giác ABC. Bên trên BC lấy D thế nào cho BD gấp đôi DC. Nối A với D, lấy E là điểm bất kì trên AD, nối E với B và C. Hãy so sánh diện tích nhị tam giác BAE với CAE.

Bài 7: mang lại tam giác ABC đường cao AH. Trên AH lấy D làm sao để cho AD gấp đôi DH. Biết bảo hành = 4cm, BC = 12cm. Hãy đối chiếu diện tích tam giác BCD với diện tích tam giác ABH.

Bài 8: đến tam giác ABC gồm diện tích là

*
, D là điểm chủ yếu giữa AB. Trên AC lấy điểm E làm thế nào để cho AE gấp đôi EC. Tính diện tích tam giác AED.

Bài 9: mang lại tam giác ABC, có BC = 60cm, đường cao AH = 30cm. Bên trên AB lấy điểm E cùng D làm sao cho AE = ED = DB. Bên trên AC lấy điểm G cùng K làm sao cho AG = GK = KC. Tính diện tích hình DEGK.

Bài 10: đến tam giác ABC, bên trên AB lấy điểm D, E làm thế nào để cho AD = DE = EB. Bên trên AC lấy điểm H, K sao để cho AH = HK = KC. Bên trên BC lấy điểm M, N sao cho BM = MN = NC. Tính diện tích hình DEMNKH, biết diện tích tam giác ABC là

*

Bài 11: mang đến tam giác MNP, F là điểm thiết yếu giữa của NP, E là điểm chính giữa của MN. Nhì đoạn MF cùng PF cắt nhau tại I. Hãy tính diện tích tam giác IMN, biết diện tích tam giác

*

Bài 12: mang lại tam giác ABC, điểm M là điểm chính giữa cạnh AB. Bên trên cạnh AC lấy AN bằng

*
NC. Nhì đoạn BN và centimet cắt nhau tại K. Hãy tính diện tích tam giác AKC, biết diện tích tam giác KAB bằng
*

Bài 13: đến tam giác ABC, có AB = 6cm. Trên AC lấy điểm D làm sao cho AD gấp đôi DC. Trên BC lấy điểm E làm sao cho

*
EC, kéo dãn dài DE cùng AB cắt nhau ở G. Tính BG.

Bài 14: mang đến tam giác ABC, điểm D nằm trên cạnh AC, điểm E nằm bên trên cạnh BC, làm thế nào cho AD = DC,

*
. Các đoạn thẳng AE và BD cắt nhau ở K.

a) BK gấp mấy lần KD?

b) Biết diện tích tam giác

*
. Tính diện tích hình DKEC.

Bài 15: Một thửa ruộng hình thang tất cả diện tích là , đáy lớn hơn đáy nhỏ 13,5m. Hãy tính độ nhiều năm của mỗi đáy. Biết rằng nếu tăng đáy lớn thêm 5,6m thì diện tích thửa rộng sẽ tăng thêm

*

Bài 16: Một hình thang gồm chiều cao là 10m, hiệu hai đáy là 22m. Kéo dãn dài dây nhỏ bằng dây lớn để hình đã đến thành hình chữ nhật gồm chiều nhiều năm bằng đáy lớn, chiều rộng bằng đường cao hình thang. Diện tích được mở rộng bằng

*
diện tích hình thang cũ. Phần mở rộng có diện tích là
*
. Hãy tính đáy lớn của hình thang ban đầu.

Bài 17: mang lại hình thang vuông ABCD, có đáy nhỏ AB = 40m, đáy lớn CD=60m, đường cao AD = 40m. Lấy E trên AD, G trên BC sao cho EG chia hình thang ABCD làm hai hình thang tất cả đường cao AE là 30m và ED là 10m. Tính diện tích hình thang ABGE với EGCD.

Bài 18: mang lại hình thang ABCD bao gồm diện tích là

*
. Trên cạnh AD tất cả AM = AN = ND, bên trên cạnh BC tất cả BP = PQ = QC. Hãy tính diện tích tứ giác MNPQ.

Xem thêm: Ngày 20 3 Là Ngày Gì - Lịch Sử Và Ý Nghĩa Ngày Quốc Tế Hạnh Phúc 20

Bài 19: mang đến hai dòng bể hình hộp chữ nhật, tất cả chiều cao là 2m. Bể thứ nhất có đáy là hình vuông, bể thứ hai có đáy là hình chữ nhật. Cạnh đáy của bể thứ nhất hơn chiều rộng đáy bể thứ nhị là 1m cùng kém chiều dài 0,5m. Tính kích thước đáy mỗi bể. Biết rằng bể thứ nhất chứa được nhiều hơn bể thứ hai

*

Bài 20: Một bể kính hình hộp chữ nhật tất cả diện tích đáy là

*
cùng bể đang chứa nước. Tính chiều cao mực nước, biết rằng nếu đến một lập phương bằng kim loại cạnh 10cm vào bể thì lập phương vừa ngập trong nước (đáy bên trên lập phương bằng mặt nước).

Cùng chăm đề:

Các vấn đề sử dụng tỉ số diện tích nhị tam giác – Toán lớp 5 >>