Phương thức đo lường véc-tơ có thể chấp nhận được định nghĩa tối đa 4 véc-tơ cùng với số buổi chiều đa là 3

Sau lúc định nghĩa bạn có thể thực hiện các phép tính cơ phiên bản với véc-tơ như cộng, nhân vô hướng, nhân bao gồm hướng, tra cứu độ dài, kiếm tìm góc, search véc-tơ 1-1 vị, …

Ngoài ra trường hợp biết công thức bạn còn rất có thể tính diện tích tam giác, diện tích hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình hộp, khoảng cách từ một điểm đến chọn lựa một mặt đường thằng trong không gian, khoảng cách giữa hai tuyến đường thẳng chéo nhau, … tựa như như cách tiến hành Matrix

Chọn phương thức Vector

Bước 1 dấn phím MENU

*

Bước 2 nhận phím 5 để chọn cách thức Vector

*

Bước 3 nhấn phím AC để bỏ qua Màn hình có mang véc-tơ và mang lại với Màn hình Vector Calc

*

Mục lục


5 Tích vô hướng với tích bao gồm hướng

1 Định nghĩa véc-tơ

Véc-tơ trong laptop được “viết” theo cột chứ chưa phải được viết theo dòng như sách giáo khoa

Định nghĩa

*

Bước 1 dìm phím OPTN => chọn Define Vector

Bước 2 Véc-tơ sẽ khái niệm được gán vào phát triển thành nhớ véc-tơ nào

Ở phía trên mình sẽ lựa chọn VctA

*

Bước 3 Khai báo số chiều của véc-tơ

*

Ở trên đây mình yêu cầu định nghĩa véc-tơ 3 chiều nên nhận phím 3

*

Bước 4 Nhập giá trị trước tiên => dìm phím = => … => nhập quý giá thứ cha => thừa nhận phím =

*

Nhấn phím AC rồi triển khai tương tự theo quá trình trên để quan niệm véc-tơ còn sót lại đồng thời gán vào biến nhớ VctB.

*

2 sửa đổi véc-tơ

Bước 1 dấn phím AC => thừa nhận phím OPTN => lựa chọn Edit Vector

Bước 2 Chọn trở nên véc-tơ muốn chỉnh sửa

*

Ở đây mình sẽ chọn VctA

*

Bước 3 Sử dụng những phím

*
, dịch chuyển con trỏ biên soạn thảo cho vị trí cần chỉnh sửa

*

Bước 4 Nhập cực hiếm mới

Ở phía trên mình đang nhập

*
=> nhấn phím = nhằm cập nhật

*

Vậy

*

3 cộng véc-tơ

Tính

*

Bước 1 dấn phím AC => nhấn phím OPTN

Bước 2 lựa chọn VctA

Bước 3 nhấn phím +

*

Bước 4 dìm phím OPTN

Bước 5 lựa chọn VctB

*

Bước 6 nhận phím =

*

Véc-tơ tổng vừa tìm được sẽ tự động được gán vào bộ nhớ lưu trữ VctAns. Để đối chọi giản chúng ta có thể xem nó như bộ nhớ lưu trữ Ans trong cách tiến hành Calculate nhưng tài liệu ở đó là véc-tơ