- ví như (a > 0) thì (ax + b > 0)( Leftrightarrow x > - dfracba) phải (S = left( - dfracba; + infty ight) e emptyset ) .

- giả dụ (a 0)( Leftrightarrow x 0) có dạng $0x + b > 0$

+ cùng với (b > 0) thì (S = mathbbR.)

+ cùng với (b le 0) thì (S = emptyset .)
Bạn đang xem: Hệ bất phương trình vô nghiệm khi nào

Từ phương thức biện luận bất phương trình số 1 một ẩn ta thấy:

Nếu (a = 0) cùng (b le 0) thì bất phương trình vô nghiệm.


*
*
*
*
*
*
*
*

Bất phương trình $dfrac3x + 52 - 1 le dfracx + 23 + x$ có bao nhiêu nghiệm nguyên to hơn ( - 10?)


Tổng những nghiệm nguyên của bất phương trình (xleft( 2 - x ight) ge xleft( 7 - x ight) - 6left( x - 1 ight)) bên trên đoạn (left< - 10;10 ight>) bằng:


Tổng những nghiệm nguyên của bất phương trình (dfracx - 2sqrt x - 4 le dfrac4sqrt x - 4 ) bằng:
Tìm tất cả các giá trị thực của tham số (m) nhằm hệ bất phương trình (left{ eginarrayl2x - 1 ge 3\x - m le 0endarray ight.) có nghiệm duy nhất.


Hệ bất phương trình $left{ eginarrayl3x + 5 ge x - 1\left( x + 2 ight)^2 le left( x - 1 ight)^2 + 9\mx + 1 > left( m - 2 ight)x + mendarray ight.$ vô nghiệm khi còn chỉ khi:


Tìm tất cả các cực hiếm của tham số (m) nhằm bất phương trình (mx + 4 > 0) nghiệm đúng với mọi (left| x ight|
Xem thêm: Bài Tập Phương Trình Chứa Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 10, Cách Phá Dấu Giá Trị Tuyệt Đối Hay Nhất