Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 cực kỳ loãng thì thu được lếu hợp có 0,015 mol khí N2O cùng 0,01 mol khí NO (không còn sản phẩm khử nào khác). Quý giá của m là


*

*
*
*
*
*
*
*
*

Hòa tan hoàn toàn 2,4 gam kim loại Mg vào hỗn hợp HNO3 loãng chỉ thu được V lít khí N2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Giá trị của V là


Hoà tan hoàn toàn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 khôn xiết loãng thì thu được hỗn hợp gồm 0,015 mol khí N2O với 0,01 mol khí NO (không còn sản phẩm khử nào khác). Quý giá của m là


Hòa tung 0,1 mol Al và 0,2 mol Cu trong dung dịch H2SO4 quánh dư thu được V lít SO2 (ở 00C, 1 atm). Giá trị của V là


Hòa tan hoàn toàn 1,2 gam sắt kẽm kim loại X vào dung dịch HNO3 dư nhận được 0,224 lít khí N2 (đktc). Trả thiết phản nghịch ứng chỉ tạo thành khí N2. Vậy X là


Cho 5,94 gam Al công dụng vừa đủ với hỗn hợp H2SO4 quánh nóng chiếm được 1,848 lít sản phẩm X gồm chứa diêm sinh (đktc), muối hạt sunfat với nước. X là


Cho 1,35 gam X có Cu, Mg, Al tính năng hết cùng với HNO3 chiếm được 0,01 mol NO với 0,04 mol NO2. Khối lượng muối tạo thành là


Hòa tan trọn vẹn 11,9 gam láo lếu hợp tất cả Al cùng Zn bởi H2SO4 quánh nóng thu được 7,616 lít SO2 (đktc), 0,64 gam S và dung dịch X. Trọng lượng muối trong hỗn hợp X là:


Cho 1,86 gam tất cả hổn hợp Mg với Al vào dung dịch HNO3 loãng dư sau bội nghịch ứng nhận được 560 ml N2O ( đktc) là thành phầm khử độc nhất vô nhị . Phần trăm trọng lượng của Mg trong lếu láo hợp lúc đầu là


Một hỗn hợp bao gồm hai bột kim loại Mg với Al được phân thành hai phần bởi nhau:

- Phần 1: cho công dụng với HCl dư chiếm được 3,36 lít H2.

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn m gam al vào dung dịch hno3 rất loãng

- Phần 2: hoà tan không còn trong HNO3 loãng dư thu được V lít một khí ko màu, hoá nâu trong không khí .

Biết các thể tích khí những đo ngơi nghỉ đktc, giá trị của V là


Cho 29,6 gam hỗn hợp X có Fe, Mg, Cu theo tỉ trọng mol 1 : 2 : 3 bởi H2SO4 quánh nguội được hỗn hợp Y cùng 11,2 lít SO2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp Y được trọng lượng muối khan là


Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ lệ mol 1:1) bằng axit HNO3, thu được V lít (ở đktc) các thành phần hỗn hợp khí X (gồm NO với NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X so với H2 bởi 19. Quý giá của V là


Cho 3 sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cu vào 2 lít dung dịch HNO3 phản nghịch ứng vừa đủ thu được 1,792 lít khí X (đktc) gồm N2 và NO2 bao gồm tỉ khối tương đối so cùng với He bằng 9,25. Mật độ mol/lít HNO3 trong dung dịch ban đầu là:


Thể tích dung dịch HNO3 1M loãng ít nhất cần dùng làm hoà tan hoàn toàn 18 gam lếu láo hợp bao gồm Fe và Cu trộn theo tỉ lệ mol 1 : 1 là (biết bội phản ứng tạo chất khử nhất là NO):


Hoà tung 6,21 gam sắt kẽm kim loại R trong hỗn hợp HNO3 loãng chiếm được 1,68 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm 2 khí N2 và N2O. Tỉ khối khá của X đối với H2 là 17,2. Sắt kẽm kim loại R là


Hòa tan trọn vẹn 14,8 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe với Cu vào lượng dư dung dịch hỗn hợp HNO3 với H2SO4 sệt nóng. Sau bội nghịch ứng thu được 0,45 mol khí NO2 và 0,1 mol khí SO2. Cân nặng Fe trong hỗn hợp X là


Hòa tan trọn vẹn 11,2 gam sắt vào HNO3 dư, thu được hỗn hợp A cùng 6,72 lít (đktc) hỗn hợp khí B có NO và một khí X, với tỉ lệ số mol là một trong những : 1. Khí X là


Nung m gam bột fe trong oxi, nhận được 3 gam tất cả hổn hợp chất rắn X. Kết hợp hết tất cả hổn hợp X trong hỗn hợp HNO3 dư, thoát ra 0,56 lít (đktc) NO (là thành phầm khử duy nhất). Quý hiếm của m là


Hòa tan trọn vẹn 13,00 gam Zn trong dung dịch HNO3 loãng, dư thu được dung dịch X cùng 0,448 lít khí X nhất (đktc). Cô cạn dung dịch X nhận được 39,8 gam hóa học rắn. Khí X là:


Hỗn vừa lòng X gồm Al, Fe2O3, Fe3O4, CuO trong đó oxi chiếm 25,39% trọng lượng hỗn hợp. Cho m gam hỗn hợp X công dụng với 8,96 lít co (đktc) sau một thời hạn thu được hóa học rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với hiđro là 19. Cho chất rắn Y chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng dư thu được hỗn hợp T cùng 7,168 lít NO (điều khiếu nại tiêu chuẩn, sản phẩm khử duy nhất). Cô cạn hỗn hợp T thu được b gam muối bột khan (biết b = 3,456m). Cực hiếm của b gần tốt nhất với quý hiếm nào sau đây?


Hòa tan trọn vẹn 0,1 mol Fe và 0,2 mol Al vào hỗn hợp HNO3 dư thu được hỗn hợp khí A tất cả NO với NO2 bao gồm tỉ lệ mol khớp ứng là 2 : 1. Thể tích của các thành phần hỗn hợp khí A (ở đktc) là:


Hoà tan không còn 9,6 gam sắt kẽm kim loại M trong hỗn hợp H2SO4 đặc, nóng, chiếm được SO2 là thành phầm khử duy nhất. Cho tổng thể lượng SO2 này hấp thụ vào 0,5 lít dung dịch NaOH 0,6M, sau phản ứng lấy cô cạn hỗn hợp được 18,9 gam chất rắn. Kim loại M đó là


Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào hỗn hợp HNO3 loãng, dư thu được 1,344 lít khí N2 (đktc) và dung dịch X. Thêm NaOH dư vào hỗn hợp X và đung nóng thì chiếm được 1,344 lít khí NH3. Gía trị của m là:


Thực hiện nhị thí nghiệm:

1) mang lại 5,76 gam Cu làm phản ứng với 120 ml hỗn hợp HNO3 1M thoát ra V1 lít khí NO

2) mang đến 5,76 gam Cu bội phản ứng với 120 ml dung dịch đựng HNO3 1M cùng H2SO4 0,5M bay ra V2 lít NO.

Xem thêm: Top 9 Bánh Căn Tiếng Anh Là Gì ? Tiếng Anh Các Loại Bánh Vietnamese Cakes

Biết NO là thành phầm khử duy nhất, những thể tích khí đo thuộc điều kiện. Quan hệ giới tính giữa V1 và V2 là:


Chia 26,8 gam lếu hợp tất cả Mg, Na, K với Ca thành 2 phần bằng nhau. Phần 1: tác dụng hoàn toàn với hỗn hợp HNO3 loãng nhận được 1,344 lít khí N2 độc nhất vô nhị (đktc) cùng dung dịch đựng x gam muối hạt ( không chứa NH4NO3). Phần 2: tác dụng hoàn toàn cùng với oxi nhận được y gam các thành phần hỗn hợp oxit. Gía trị của x cùng y là:


Cho m gam bột fe vào dụng dịch HNO3 lấy dư, ta được hỗn hợp X bao gồm hai khí NO2 và NO gồm VX = 8,96 lít (đktc) với tỉ khối đối với O2 bằng 1,3125. Nguyên tố % NO cùng % NO2 theo thể tích trong các thành phần hỗn hợp X và trọng lượng m của sắt đã sử dụng lần lượt là


Hỗn vừa lòng X tất cả hai sắt kẽm kim loại đứng trước H trong hàng điện hoá và có hoá trị không đổi trong các hợp chất. Phân tách m gam X thành nhị phần bằng nhau

- Phần 1 : Hoà tan trọn vẹn trong dung dịch đựng axit HCl với H2SO4 loãng tạo ra 6,72 lít khí H2

- Phần 2 : Tác dụng trọn vẹn với hỗn hợp HNO3 thu được V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất).

Biết những thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Quý giá của V là


Nung 5,6 gam fe trong không khí, sau một thời hạn thu được 6,8 gam tất cả hổn hợp X gồm: Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4. Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X băng hỗn hợp HNO3 vừa đủ, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch A chỉ chứa muối Fe(NO3)3 và V lít khí NO (đktc). Giá trị của V là:


Hoà tan trả 12,4 gam tất cả hổn hợp X tất cả Fe cùng Cu bởi dung dịch HNO3 1M vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch A gồm 2 muối bột Fe(NO3)3 với Cu(NO3)2 đồng thời thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm: 0,1 mol NO với 0,15 mol NO2 (đktc). Thể tích hỗn hợp HNO3 đã dùng là:


Hoà tan trọn vẹn m gam Fe bởi dung dịch HNO3 1M vừa đủ, sau phản nghịch ứng thu được dung dịch A gồm muối Fe(NO3)3 và 2,24 lít khí NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất. Thể tích hỗn hợp HNO3 đã sử dụng là:


Hoà tan trọn vẹn 2,24 gam sắt kẽm kim loại R chưa rõ hoá trị bằng dung dịch HNO3, sau bội phản ứng nhận được dung dịch bao gồm muối nitrat của kim loại R với 0,896 lít khí NO (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Trọng lượng muối thu được là:


Đốt cháy 5,6 gam fe trong 1,12 lít O2 (đktc), sau một thời hạn thu được hỗn hợp X gồm: FeO, Fe2O3, Fe3O4 cùng Fe dư. Hoà tan trọn vẹn hỗn vừa lòng X bằng dung dịch HNO3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch Y chỉ cất muối Fe(NO3)3 cùng V lít khí NO2 (đktc) là thành phầm khử duy nhất. Quý hiếm của V là: