Lời tiên tri về câu hỏi thành Giê-ru-sa-lem bị hủy diệt diễn tả rõ ràng Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ‘làm cho dân Ngài biết các sự mới trước lúc chúng nổ ra’.—Ê-sai 42:9.

Bạn đang xem: Hủy bỏ


The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin khổng lồ spring up.’ —Isaiah 42:9.
Tổng cộng trên toàn Nhật Bản, Zeb phá hủy 770 ngôi nhà, làm ngập lụt 12.548 căn nhà khác, và khiến cho hàng ngàn con người phải đi di tản khỏi nơi ở vì bè đảng lụt.
Nationwide, Zeb destroyed 770 homes và flooded another 12,548, with thousands forced lớn evacuate their homes due lớn flooding.
Trong trong năm 1970, toàn bộ các thành phố cũ sống Doha rất nhiều bị phá hủy và bạn dân chuyển đến trở nên tân tiến ngoại ô bắt đầu như Al Rayyan, Madinat Khalifa và Al Gharafa.
During the 1970s, all old neighborhoods in Doha were razed và the inhabitants moved to lớn new suburban developments, such as Al Rayyan, Madinat Khalifa and Al Gharafa.
Đức Giê-hô-va đã sai bảo cho dân Y-sơ-ra-ên đề xuất hủy phá các thành của bảy nước trong đất Ca-na-an, diệt những dân trong đó.
Jehovah had commanded the Israelites lớn demolish the cities of seven nations in the land of Canaan, killing all their inhabitants.
Sau khi đẩy lùi sự đột nhập của Brotherhood of Nod vào một số trong những Blue Zone trên cầm giới, tướng tá Granger của GDI, cùng với tin tình báo thu thập được từ tù hãm binh cuộc chiến tranh Nod, ban đầu lo sợ rằng Brotherhood tất cả thể chuẩn bị để sử dụng vũ khí hủy diệt 1 loạt và ưu tiên ra lệnh một tấn công vào một nhà máy sản xuất thiết bị hoá học của Nod ở ngay sát Cairo, Ai Cập.
After driving the invading Brotherhood of Nod forces out of a number of the world"s blue Zones, GDI"s General Granger (Michael Ironside), acting on intelligence gathered from Nod POWs, begins to fear that the Brotherhood may be preparing lớn use WMDs và orders a pre-emptive strike on a Nod chemical weapons facility near Cairo, Egypt.
Lời rủa sả nhưng mà Giô-suê ra mắt vào dịp thành Giê-ri-cô bị hủy diệt được ứng nghiệm khoảng chừng 500 năm sau.
The curse that Joshua pronounced at the time of Jericho’s destruction is fulfilled some 500 years later.
Được diễn đạt là một nhân vật yêu thích một phương pháp có bình yên với các Dark Templar , Tassadar là lãnh đạo của một hạm đội lần đầu tiếp xúc với phía Terran vào nhiệm vụ thực hiện thiêu hủy khử khuẩn toàn bộ mặt phẳng hành tinh Chau Sara nhằm mục tiêu mục đích ngăn chặn sự lây nhiễm trùng Zerg.
Described as being fascinated with, if somewhat wary of, the dark templar, Tassadar is the commander of the fleet that made first tương tác with the Terrans by destroying their colony of Chau Sara lớn contain Zerg infestation.
Jehovah will also deliver people of godly devotion when he brings destruction on the wicked at Armageddon.
Liên đoàn thuyền buồm quốc tế hồi tháng 5 thời điểm năm 2012 tuyên cha rằng lướt ván buồm đã được thay thế bởi trượt ván diều tại vậy vận hội 2016, nhưng quyết định này được hủy cho vô thấng 11.
The International Sailing Federation announced in May 2012 that windsurfing would be replaced at the năm 2016 Olympics by kitesurfing, but this decision was reversed in November.
Sau khi ông chết, Seti II lấy lại sức mạnh và bị phá hủy rất nhiều của vật với kỳ tích của Amenmesse.
6 Khi những người dân ở thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ minh chứng họ là phần đa kẻ sa đọa đầy tội lỗi vì chưng lạm dụng ân phước cơ mà họ, là phần của mái ấm gia đình nhân loại, thừa kế trong tay Đức Giê-hô-va thì Ngài vẫn ra lệnh những người dân đó phải bị hủy diệt.
6 When the inhabitants of Sodom và Gomorrah showed themselves to lớn be grossly depraved sinners, by abusing the blessings that they, as part of mankind, were enjoying at Jehovah’s hand, he decreed that the inhabitants should be destroyed.
+ 19 Ông phóng hỏa bên Đức Chúa Trời,+ phá đổ tường thành Giê-ru-sa-lem,+ đốt tất cả các tháp vững chắc và kiên cố của thành cùng tiêu hủy số đông thứ có mức giá trị.
+ 19 He burned down the house of the true God,+ tore down the wall of Jerusalem,+ burned all its fortified towers with fire, & destroyed everything of value.
Tại nhiều nơi, các cả nhà có tại sao để hại rằng giả dụ hai chủng tộc nhóm lại bái phượng, chống Nước Trời của họ có khả năng sẽ bị phá hủy.
In many places, the brothers had good reason to lớn fear that if the two races met together for worship, their Kingdom Hall would be destroyed.
Ở bệnh dịch Alzheimer, một quy trình chưa được hiểu rõ làm cho tiện ích bị phân thành các phần nhỏ tuổi hơn vày enzym trong quy trình phân hủy (proteolysis).
In Alzheimer"s disease, an unknown process causes ứng dụng to be divided into smaller fragments by enzymes through proteolysis.
Các kishlak không giống bị phá hủy do bè cánh bùn hoàng thổ trên hạ du thung lũng sông Obi-Kabud và bờ bắc của thung lũng sông Surkhob.
Other kishlaks were destroyed by loess flowslides in the lower Obi-Kabud River valley & on the north side of the Surkhob River valley.
Không may cho cả những người du lịch thăm quan và lịch sử dân tộc thế giới , đều gì sót lại của Mỹ sơn vào cụ kỉ 20 đó bị phá hủy vì chưng bom B-52 của Mỹ trong thời kỳ kháng chiến chống mỹ .
Unfortunately for both visitors & world history , much of what remained of My Son in the twentieth century was bombed out of existence by American B-52 bombers during the American Vietnam War .
Cũng thế, trước khi thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ bị hủy diệt, những con rể của Lót sẽ nghĩ ông “nói chơi”.—Sáng-thế ký 19:14.
Likewise, prior lớn the destruction of Sodom and Gomorrah, in the eyes of his sons-in-law, Lot “seemed like a man who was joking.” —Genesis 19:14.
Vì xác fan chết, chứ chưa phải người sống, bị thiêu hủy sinh sống Ghê-hen-na, đề nghị nơi này sẽ không tượng trưng cho sự thống khổ đời đời.
Since dead carcasses, not live people, are consumed in Gehenna, this place is not symbolic of eternal torment.
Và sau đó bạn gồm TV Guide của hãng Fox, sắp sửa tài trợ các giải thưởng video online, nhưng lại đã hủy vứt vì cảm thông với truyền họa truyền thống, không hả hê gì.

Xem thêm: Tuổi Giáp Thân Là Năm Nào - Tuổi Giáp Thân Sinh Năm Bao Nhiêu


And then you have TV Guide, a Fox property, which is about to sponsor the online clip awards -- but cancels it out of sympathy with traditional television, not appearing to gloat.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M