toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Liên kết trong phân tử KCl là links nào?

A. Link cộng hóa trị phân cực.

Bạn đang xem: Kcl là liên kết gì

B. Links kim loại.

C. Links ion.

D. Link cộng hóa trị ko phân cực.


*

*

1.Phân tử làm sao có liên kết cộng hóa trị không rất ?

A. HCl. B. Cl2. C. NH3. D. H2O.

2.Liên kết cộng hóa trị tất cả cực tạo nên thành giữa hai nguyên tử

A. phi kim không giống nhau. B. và một phi kim điển hình.

C. phi kim mạnh mẽ và kim loại mạnh. D. kim loại và kim loại.

 


Thế nào là liên kết ion, link cộng hóa trị ko cực, links cộng hóa trị bao gồm cực, link cộng hóa trị gồm cực. Cho thí dụ minh họa.


Cho các phân tử sau: KCl, H 2 O , N 2 và N a 2 O .

Biết số hiệu nguyên tử của các nguyên tố thứu tự là: H = 1, N = 7, O = 8, mãng cầu = 11, Cl = 17, K = 19.

Xác định loại links hoá học trong các phân tử trên (liên kết ion, links cộng hoá trị phân cực hay liên kết cộng hoá trị không cực)?


Trình bày sự như thể nhau và không giống nhau của 3 loại link : link ion, link cộng hóa trị không có cực và links cộng hóa trị bao gồm cực.


Khi bội nghịch ứng hoá học xảy ra trong những nguyên tử có cấu hình electron làm việc trạng thái cơ bạn dạng là 1 s 2 2 s 1 và 1 s 2 2 s 2 2 phường 5 thì liên kết này là

A. Links cộng hoá trị bao gồm cực .

B. Link cộng hoá trị không cực

C. Liên kết ion

D. Links kim loại


X là Cacbon (p=6). Liên kết trong phân tử teo là links Cộng hóa trị phân cực. Biết góc links giữa những nguyên tử HCH vào phân tử CH4 là 109 o 28 " , phân tử CH4 có dạng hình lai hóa nào bên dưới đây:

A. sp

B. sp3

C. sp2

D. Không lai hóa


Chọn câu đúng trong số câu sau:

A. Trong liên kết cộng hóa trị cặp electron lệch về phía nguyên tử có độ âm điện nhỏ hơn.

B. Links cộng hóa trị bao gồm cực được sản xuất thành giữa 2 nguyên tử bao gồm hiệu độ âm năng lượng điện từ 0,4 đến nhỏ hơn 1,7.

C. Liên kết cộng hóa trị không tồn tại cực được làm cho từ những nguyên tử khác hoàn toàn nhau về đặc điểm hóa học.

Xem thêm: Đề Bài: Trình Bày Suy Nghĩ Về Khổ Thơ Kết Thúc Bài Ánh Trăng Hay Nhất

D. Hiệu độ âm năng lượng điện giữa 2 nguyên tử phệ thì phân tử phân cực yếu.


Khí HCl tan những trong nước là do

A. Phân tử HCl phân tử rất mạnh

B. HCl có link hiđro cùng với nước

C. Phân tử HCl có liên kết cộng hóa trị

D. HCl là chất rắn háo nước


Cho các phát biểu sau:(1) link cộng hóa trị phân rất khi cặp e bị lệch về phía nguyên tử gồm độ âm điện khủng hơn.(2) links cộng hóa trị ko phân cực khi cặp e không bị lệch về phía 1 nguyên tử(3) Phân tử CO2, HCl là phân tử phân cực(4) liên kết ion được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các ion mang điện tích cùng dấuSố tuyên bố đúng