*
*
*
*
*
*
*
*

Thủy phân hoàn toàn một lượng tristrearin trong hỗn hợp NaOH (vừa đủ), thu được một mol glyxerol và:


Đun glixerol với lếu láo hợp các gồm n axit béo không giống nhau (có xúc tác H2SO4) rất có thể thu được bao nhiêu loại trieste (chỉ tính đồng phân cấu tạo) ?


Cho tất cả hổn hợp X gồm 2 axit mập RCOOH cùng R’COOH công dụng với glixerol. Số lượng chất mập tối đa rất có thể thu được là từng nào ?


Thủy phân 1 chất to X trong môi trường thiên nhiên axit, sau phản ứng nhận được glixerol cùng 2 axit béo.

Xác định số đồng phân cấu trúc của X ?


Thủy phân hoàn toàn chất lớn X trong môi trường xung quanh axit, nhận được axit oleic với axit stearic có tỉ lệ mol khớp ứng 1 : 2. Khối lượng phân tử của X là:


Cho 0,1 mol tristearin (C17H35COO)3C3H5 chức năng hoàn toàn cùng với H2O dư, đun nóng, bao gồm xúc tác H2SO4 thu được m gam glixerol. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa trọn vẹn trieste X bằng dd NaOH thu được 9,2g glixerol cùng 83,4g muối hạt của một axit no. Axit đó là


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,24 gam chất béo đề xuất vừa đầy đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà chống là


Đun nóng hóa học béo phải vừa đầy đủ 40 kg dung dịch NaOH 15%, giả sử bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Cân nặng (kg) glixerol thu được là


Một loại chất béo gồm M tb = 792,8. Tự 10 kg chất to trên sẽ điều chế được m kg xà chống natri có 28% hóa học phụ gia. M có mức giá trị


Đốt cháy hoàn toàn 1 mol hóa học béo, thu được CO2 và H2O hơn yếu nhau 7 mol. Mặt khác, a mol chất khủng trên tác dụng tối nhiều với 800 ml hỗn hợp Br2 1M. Giá trị của a là


Cho các phát biểu sau:

(a) Chất phệ được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

Bạn đang xem: Khi xà phòng hóa

(b) chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước dẫu vậy tan nhiều trong dung môi hữu cơ.

(c) bội nghịch ứng thủy phân chất mập trong môi trường xung quanh axit là bội nghịch ứng thuận nghịch.

(d) Tristearin, triolein bao gồm công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.

Số phát biểu đúng là


Cho dãy những chất: phenyl axetat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin. Số chất trong hàng khi thủy phân trong hỗn hợp NaOH (dư), đun nóng hình thành ancol là


Cho triolein lần lượt tính năng với Na, H2 (Ni, to), hỗn hợp NaOH (to), Cu(OH)2. Số ngôi trường hợp tất cả phản ứng xảy ra là:


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được glixerol, natri stearate cùng natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X nhận được H2O cùng 9,12 mol CO2. Ngoài ra m gam X chức năng hoàn toàn cùng với H2 dư(xúc tác Ni, nung nóng) thu được chất bự Y. Đem tổng thể Y công dụng hoàn toàn với NaOH vừa đủ, thu lấy cục bộ muối sau phản nghịch ứng đốt cháy trong oxi dư thì thu được về tối đa a gam H2O. Quý giá của a ngay gần nhất với cái giá trị nào tiếp sau đây ?


Cho 1 mol triglixerit X công dụng với hỗn hợp NaOH dư, thu được một mol glixerol, 1 mol natri panmitin và 2 mol natri oleat. Tuyên bố nào sau đây sai?


Hỗn hợp X gồm các triglixerit. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X, đề xuất dùng vừa đủ 3,75 mol O2 thì nhận được H2O với 2,7 mol CO2. Khía cạnh khác, xà chống hóa hoàn toàn 50,4 gam X bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol với m gam muối. Quý hiếm của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X nên vừa đầy đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam nước. Mặt khác thủy phân trọn vẹn a gam X trong hỗn hợp NaOH đun nóng, chiếm được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là


Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat với natri oleat. Đốt cháy trọn vẹn m gam X đề xuất vừa đầy đủ 3,22 mol O2, chiếm được H2O cùng 2,28 mol CO2. Khía cạnh khác, m gam X chức năng tối đa với a mol Br2 vào dung dịch. Quý hiếm của a là


Thủy phân trọn vẹn a mol triglixerit X trong hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với m gam tất cả hổn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X bắt buộc vừa đủ 7,75 mol O2 và thu được 5,5 mol CO2. Phương diện khác, a mol X chức năng tối đa với 0,2 mol Br2 vào dung dịch. Giá trị của m là


Câu 40. Triển khai thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: mang đến vào bát sứ khoảng 3 gam ngấn mỡ lợn cùng 6 ml dung dịch NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi nhẹ tất cả hổn hợp và thường xuyên khuấy bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút, thỉnh phảng phất thêm vài giọt nước cho vào để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi xong để nguội.

Bước 3: Rót thêm vào các thành phần hỗn hợp 9 – 12 ml hỗn hợp NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên hỗn hợp.

Phát biểu nào dưới đây sai?


Đốt cháy hoàn toàn một lượng chất mập X đề nghị dùng đầy đủ 3,24 mol O2. Phương diện khác, thủy phân trọn vẹn lượng chất to trên bởi NaOH thu được m gam hỗn hợp hai muối hạt của axit oleic cùng axit stearic. Biết lượng X trên rất có thể làm mất màu hỗn hợp chứa buổi tối đa 0,04 mol Br2. Quý hiếm của m là


Xà chống hóa hoàn toàn m gam các thành phần hỗn hợp E gồm những triglixerit bằng dung dịch NaOH, nhận được glixerol và tất cả hổn hợp X gồm tía muối C17HxCOONa, C15H31COONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, nhận được 68,96 gam các thành phần hỗn hợp Y. Ví như đốt cháy trọn vẹn m gam E thì nên vừa đủ 6,14 mol O2. Giá trị của m là


Thủy phân chất phệ triglixerit X trong hỗn hợp NaOH người ta thu được xà chống là các thành phần hỗn hợp 2 muối bột natri oleat, natri panmitat theo tỉ trọng mol thứu tự là 2 : 1. Khi đốt cháy a mol X chiếm được b mol CO2 với c mol H2O. Contact giữa a, b, c là


Khi làm cho nóng 2,225 kilogam chất bự Tristearin (có chứa 20% tạp chất trơ) với hỗn hợp NaOH dư. Trả sử năng suất của phản bội ứng 100%. Cân nặng glixerol thu được là


Đốt cháy hoàn toàn m gam triglixerit X đề xuất vừa đầy đủ 3,08 mol O2, thu được CO2 cùng 2 mol H2O. đến m gam X chức năng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, chiếm được glixerol với 35,36 gam muối. Phương diện khác, m gam X tác dụng tối nhiều với a mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của a là


Xà phòng hóa trọn vẹn triglixerit X trong hỗn hợp NaOH dư, chiếm được glyxerol, natri oleat, natri stearat cùng natri panmitat. Phân tử khối của X là


Thủy phân hoàn toàn m gam triglixerit X đề xuất dùng vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 1M, thu được glixerol cùng 91,8 gam muối của một axit béo. Cực hiếm của m là


Khi thuỷ phân chất mập X trong hỗn hợp NaOH, thu được tất cả hổn hợp hai muối bột C17H35COONa, C15H31COONa có trọng lượng hơn yếu nhau 1,817 lần và glixerol. Trong phân tử X có


Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, nhận được CO2 với 1,53 mol H2O. Mang đến 25,74 gam X tác dụng với hỗn hợp NaOH vừa đủ, thu được glixerol cùng m gam muối. Phương diện khác, 25,74 gam X công dụng được buổi tối đa cùng với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Quý giá của m là


Đốt cháy trọn vẹn a gam triglixerit X nên vừa đủ 7,8 mol O2 chiếm được 5,5 mol CO2 và 5,2 mol H2O. Khía cạnh khác đến a gam X làm phản ứng với toàn vẹn dung dịch Br2. Số mol Br2 thâm nhập phản ứng là:


Cho 28,96 gam các thành phần hỗn hợp X gồm chất phệ Y và axit Z (trong đó Y được tạo từ glixerol với axit Z) công dụng vừa đầy đủ với 0,1 mol NaOH chiếm được 1,84 gam glixerol. Phân tử khối của axit Z là:


Cho các sơ trang bị phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:

(a) X + 3H2O (undersett^ooversetH_2SO_4longleftrightarrow) X1 + X2 + X3 + X4

(b) X1 + 2H2 (xrightarrowNi,t^o) X2

Cho biết: X là triglixerit có số link π bé dại hơn 6 và có 55 nguyên tử cacbon trong phân tử; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ không giống nhau, X2 nhiều hơn thế nữa X3 hai nhóm CH2. Nhận định và đánh giá nào sau đây không đúng?


Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X phải vừa đầy đủ 0,32 mol O2 nhận được 0,228 mol CO2 với 0,208 mol H2O. Khía cạnh khác, cho a gam X vào 45 ml dung dịch hỗn hợp có NaOH 0,1M và KOH 0,1M sau phản ứng hoàn toàn cô cạn hỗn hợp thu được hóa học rắn cất m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hỗn đúng theo E có axit panmitic, axit stearic với triglixerit X. Mang đến m gam E tính năng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, chiếm được 86,76 gam hỗn hợp hai muối. Nếu như đốt cháy hết m gam E thì nên vừa đầy đủ 7,47 mol O2, thu được H2O cùng 5,22 mol CO2. Trọng lượng của X trong m gam E là


Thực hiện nay xà phòng hóa m gam chất bự X bằng KOH thu được 96,2 gam chất rắn với 9,2 gam glixerol. Cực hiếm m là:


Hỗn thích hợp X gồm các triglixerit vào phân tử số đông chứa axit stearic, axit oleic, axit linoleic.Đốt cháy trọn vẹn m gam X yêu cầu a mol O2 chiếm được 0,285 mol CO2. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH toàn diện được m1 gam muối. Quý giá a và m1 theo lần lượt là


Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X nên vừa đầy đủ x mol O2, sau phản bội ứng nhận được CO2 với y mol H2O. Biết m = 78x - 103y. Nếu đến a mol X công dụng với hỗn hợp Br2 dư thì lượng Br2 bội phản ứng về tối đa là 0,45 mol. Quý giá của a là


 Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa chất béo:

Bước 1: cho vào chén sứ bé dại khoảng 2 ml dầu dừa và 6 ml hỗn hợp NaOH 40%.

Bước 2: Đun sôi vơi hỗn hợp, thường xuyên khuấy đều bởi đũa thủy tinh khoảng tầm 30 phút với thỉnh phảng phất thêm nước cất để giữ đến thể tích hỗn hợp không đổi rồi để nguội hỗn hợp.

Bước 3: Rót thêm vào tất cả hổn hợp 7-10 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ xong để yên láo hợp.

Cho các phát biểu sau:

(a) Sau cách 3, thấy bao gồm lớp hóa học rắn white color nổi lên là glixerol.

(b) Thêm hỗn hợp NaCl bão hòa nóng để làm tăng công suất phản ứng.

(c) Ở bước 2 còn nếu như không thêm nước cất, tất cả hổn hợp bị cạn thô thì phản bội ứng thủy phân không xảy ra.

(d) Trong thí điểm này, rất có thể thay dầu dừa bởi dầu nhờn dung dịch trơn máy.

Xem thêm: Đề Cương Vật Lí 8 Năm 2020, Đề Cương Ôn Tập Vật Lý 8 Học Kì 2 Năm 2021

Số phát biểu đúng là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - nai lưng Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.