I. Thành phần cấu tạo của Nguyên tử

- thành phần cấu tạo của nguyên tử gồm bao gồm hạt nhân với lớp vỏ Electron, trong đó:

°Hạt nhân nằm ở chổ chính giữa nguyên tử, gồm những hạt proton và nơtron

°Vỏ nguyên tử gồm các electron chuyển động trong không khí xung quanh hạt nhân.

Bạn đang xem: Khối lượng của electron

⇒ Như vậy, nguyên tửđược cấu tạotừ 3 loại hạt cơ bản là: electron, proton và nơtron.

*

II. Khối lượng và kích thước của những hạt cấu tạo yêu cầu nguyên tử


1. Khối lượng của nguyên tử và những hạt proton, notron, electron.

•Khối lượng với điện tích của Proton, Nơtron với Electron được thể hiện ở bảng sau:

Tên hạt

Kí hiệu

Khối lượng

Điện tích

ProtonP1,6726.10-27(kg)≈ 1u

+ 1,602.10-19C

1+(đơn vị điện tích)

NotronN1,6748.10-27(kg)≈ 1u0
ElectronE9,1094.10-31(kg) ≈0u

- 1,602.10-19C

1- (đơn vị điện tích)

•Đơn vị khối lượng nguyên tử: u

1u = khối lượng của một nguyên tử đồng vị12C =1,67.10-27(kg) = 1,67.10-24(g).

- Đơn vị điện tích nguyên tố: 1 đơn vị điện tích nguyên tố = 1,602.10-19C

- Nguyên tử trung hòa về điện nên số proton (P) vào hạt nhân bằng số electron (E) của nguyên tử: số p. = số e

• Khối lượng nguyên tử:

mnguyên tử=∑mp+ ∑mn+∑me

- vị khối lượng của e ko đáng kể nên:

mnguyên tử=∑mp+ ∑mn= mhạt nhân

2. Kích thước của nguyên tử

- Để biểu thị kích thước nguyên tử, người ta sử dụng đơn vị nanomet (viết tắt là nm) giỏi angstrom (kí hiệu là ).

1nm = 10-9m; 1 = 10-10m; 1nm =10.

- Kích thước nguyên tử:các nguyên tử gồm kích thước khoảng 10-10m= 0,1nm. Nguyên tử nhỏ nhất là nguyên tử hidro có bán kính khoảng 0,053nm.

-Kích thước hạt nhân:các hạt nhân đều tất cả kích thước khoảng 10-14m = 10-5nm.

⇒ Kích thước của hạt nhân nhỏ hơn rất nhiều so với kích thước của nguyên tử:Nguyên tử có cấu tạo rỗng.

Bài tập về nguyên tử

Bài 1. các hạt cấu tạo cần hạt nhân của hầu hết các nguyên tử là:

A. Electron và proton

B. Proton cùng nơtron

C. Nơtron và electron

D. Electron, proton và nơtron

Chọn đáp án đúng.

Giải:chọn đáp án B

Cấu tạo của hầu hết các hạt nhân nguyên tử là proton và nơtron, trừ hạt nhân nguyên tử của hiđro chỉ bao gồm proton.

Bài 2. những hạt cấu tạo đề nghị hầu hết các nguyên tử là:

A. Proton và electron

B. Nơtron với electron

C. Nơtron và proton

D. Nơtron, proton và electron

Giải:chọn đáp án D

Các hạt cấu tạo nên hầu hết các nguyên tử là nơtron, proton với electron, trừ nguyên tử của hiđro chỉ bao gồm proton cùng electron.

Bài 3. Nguyên tử tất cả đướng kính lớn gấp khoảng 10 000 lần đường kính hạt nhân. Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 centimet thì đường kính của nguyên tử sẽ là:

A. 200 m

B. 300 m

C. 600 m

D. 1200 m

Giải: chọn đáp án C

Đường kính nguyên tử sẽ là 6 x 10 000 = 60 000 centimet = 600 m.

Bài 4. Tìm tỉ số về khối lượng của electron sơ với proton với nơtron.

Giải:

Tỉ số về khối lượng của electron sơ với proton:

(9,1095.10-31)/(1,6726.10-27) = 1/1836

Tỉ số về khối lượng của electron sơ với nơtron:

(9,1095.10-31)/(1,6748.10-27) = 1/1839

Bài 5. Nguyên tử kẽm có nửa đường kính r = 1,35.10-1nm và bao gồm khối lượng nguyên tử là 65 u.

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm.

Xem thêm: Vài Nét Về Thể Loại Cáo Là Gì ? Thể Cáo Là Gì

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử kẽm tập trung ở hạt nhân với nửa đường kính r = 2.10-6nm. Tính khối lượng riêng rẽ của hạt nhân nguyên tử kẽm.

Cho biết Vhình cầu= 4/3.π.r3

Giải:

a) Ta có: rZn= 1,35.10-1nm = 0,135.10-7cm

1 u = 1,6605.10-27kg = 1,6605.10-24g

=> mZn= 65 x 1,6605.10-24g = 107,9.10-24g

=> Vnguyên tử Zn= 4/3.π.r3= 4/3.π. (0,135.10-7)3= 10,3.10-24cm

b) Ta tất cả rhạt nhân Zn= 2.10-6nm = 2.10-13cm

mhạt nhân Zn= 107,9.10-24g

=> Vhạt nhân Zn= 4/3.π.(2.10-13)3= 33,49.10-39cm3