tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Dãy gồm những kim một số loại đều phản bội ứng cùng với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch tất cả một trường kiềm là :

A. Na, Fe, K B. Na, Cu, K ; C. Na, Ba, K ; D. Na, Pb, K.

Bạn đang xem: Kim loại không khử được nước ở nhiệt độ thường là


*

Cho những kim loại sau: K, Fe, Ba, Cu, Na, Ca, Ag, Li. Số kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường là:

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7


Câu 1: sắt kẽm kim loại nào tung được vào nước ở ngay ánh nắng mặt trời thường và giải phóng khí hiđro?

A. Zn B. Na C. Mg D. Cu

Câu 2: Nhóm sắt kẽm kim loại nào bao gồm thể công dụng với nước ở ánh sáng thường:

A. Cu, Ca, K, cha B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, Ba

Câu 3: trong số kim các loại sau, kim loại nào chuyển động mạnh nhất:

A. Cu B. Al C. Pb D. Ba

Câu 4: Dãy các kim các loại nào sau đây được bố trí đúng theo chiều vận động hoá học tăng dần?

A. K,Mg,Cu,Al,Zn B. Cu, K, Mg, Al, Zn C. Cu,Zn,Al,Mg,K D. Mg, Cu,K, Al, Zn Câu 5: chuẩn bị xếp những kim một số loại sau theo chiều chuyển động hoá học giảm dần:

A. Ag, K, Fe, Zn, Cu, Al.

B. Al, K, Fe, Cu, Zn, Ag.

C. K, Fe, Zn, Cu, Al, Ag.

D. K, Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 6: Dãy sắt kẽm kim loại nào dưới đây được sắp xếp theo tính vận động hóa học bớt dần?

A. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Ag, Au.

B. K, Na, Ca, Mg, Al, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag.

C. K, Na, Ca, Al, Mg, Zn, Fe, Sn, Pb, Au, Ag.

D. K, Na, Ca, Mg, Al, Fe, Zn, Sn, Pb, Ag, Au.

Câu 7: cho những kim loại: Fe, Cu, Zn, Na, Ag, Sn, Pb, Al. Dãy kim loại nào sau đây được thu xếp theo chiều tính kim loại tăng dần?

A. Na; Al; Zn; Fe; Sn; Pb; Cu; Ag.

B. Al; Na; Zn; Fe; Pb; Sn; Al; Na.

C. Ag; Cu; Pb; Sn; Fe; Zn; Al; Na.

D. Ag; Cu; Sn; Pb; Fe; Zn; Al; Na.

Câu 8: Dãy kim loại không làm phản ứng với hỗn hợp HCl với H2SO4 loãng?

A. Zn; Fe; Al B. Cu; Zn; Mg C. Cu; Ag; Hg D. Ba; Au; Pt

Câu 9: Cho sắt kẽm kim loại X công dụng với dung dịch H2SO4 tạo thành chất khí. X là sắt kẽm kim loại nào?

A. Sắt B. Cu C. Ag D. Cả A, B, C đúng

Câu 10: cho những cặp sau, cặp nào xẩy ra phản ứng:

A. Cu + ZnCl2 B. Zn + CuCl2 C. Ca + ZnCl2 D. Zn + ZnCl2

Câu 11: Nhóm kim loại nào gồm thể tính năng với nước ở ánh sáng thường:

A. Cu, Ca, K, cha B. Zn, Li, Na, Cu C. Ca, Mg, Li, Zn D. K, Na, Ca, Ba

Câu 12: Caùc nhoùm kim loaïi naøo sau ñaây phaûn öùng vôùi HCl hình thành khí H2:

A. Fe, Cu, K, Ag, Al, Ba

B. Cu, Fe, Zn, Al, Mg, K

C. Mg, K, Fe, Al, Na

D. Zn, Cu, K, Mg, Ag, Al, Ba

Câu 13: Axit H2SO4 loãng làm phản ứng với toàn bộ các chất trong dãy chất nào sau đây?

A. FeCl3, MgO, Cu, Ca(OH)2

B. NaOH, CuO, Ag, Zn

C. Mg(OH)2,CaO, K2SO3, NaCl

D. Al, Al2O3,Fe(OH)2,BaCl2

Câu 14: những nhóm sắt kẽm kim loại nào cho tiếp sau đây thoả mãn điều kiện toàn bộ các kim loại đều chức năng với dd axit HCl:

A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg

B. Al, Fe, Au, Mg, Zn

C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg

D. Zn, Mg, Cu, Al, Ag

Câu 15: những nhóm sắt kẽm kim loại nào cho tiếp sau đây thoả mãn điều kiện toàn bộ các sắt kẽm kim loại đều tác dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng:

A. Fe, Al, Ag, Zn, Mg

B. Al, Fe, Au, Mg, Zn

C. Fe, Al, Ni, Zn, Mg

D. Cả hai nhóm A và C phần đông phản ứng

Câu 16: Hãy coi xét những cặp hóa học sau đây,cặp chất nào bao gồm phản ứng? không tồn tại phản ứng?

A. Al với khí Clo

B. Al và HNO3 đặc nguội

C. Fe và H2SO4 đặc nguội

D. Fe với dung dịch Cu(NO3)2

Câu 17: Nhôm và sắt không phản ứng với:

A . Dung dịch tía z ơ.

B, dung dịch HCl.

C. HNO3 với H2SO4 đặc, nguội.

Xem thêm: Những Trường Đại Học Ở Hà Nội Lấy Điểm Thấp Ở Hà Nội, Các Trường Đại Học Lấy Điểm Thấp Ở Hà Nội

D. HNO3 đặc, nóng.

Câu 18: cho những cặp sau, cặp nào xẩy ra phản ứng:

A. Cu + HCl

B. Al + H2SO4 ñaëc nguoäi

C. Al + ZnCl2

D. Sắt + H2SO4 ñaëc nguoäi

Câu 19: kim loại nhôm không phản ứng với dung dịch:

A. AlCl3

B. Cu(NO3)2

c. AgNO3

D. FeCl2

Câu 20: Muối fe (III) được tạo thành thành khi mang đến sắt tính năng với:

A. Khí Cl2 (to cao) B. H2SO4 loãng C. CuSO4 D. HCl

Câu 21: bội nghịch ứng hóa học nào sau đây không xảy ra?

A. Mg + HCl  B. Pb + CuSO4  C. K + H2O  D. Ag cùng Al(NO3)3 

Câu 22: kim loại Al công dụng được cùng với dung dịch: A. Mg(NO3)2 B. Ca(NO3)2 C. KNO3 D. Cu(NO3)2 Câu 23: dãy kim loại tính năng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo nên thành Cu kim loại: A. Al, Zn, sắt B. Zn, Pb, Au C. Mg, Fe, Ag D. Na, Mg, Al Câu 24: cho những kim loại: Ni, Fe, Cu, Zn. Số kim loại công dụng được với dung dịch Pb(NO3)2 là: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Câu 25: Hợp chất MgSO4 mang tên gọi đúng là: A. Magie sunfit B. Magie sunfat C. Magie sunfurơ D. Magie sunfua Câu 26: hiện tượng gì xảy ra khi cho một thanh đồng vào dung dịch H2SO4 loãng? A. Thanh đồng tan, khí không màu thoát ra. B. Thanh đồng tan, dung dịch chuyển blue color lam. C. Không có hiện tượng gì. D. Xuất hiện kết tủa trắng. Câu 27: mang lại đinh sắt sạch mát vào ống nghiệm cất dung dịch CuSO4. Hiện tượng lạ quan tiếp giáp được là: A. Gồm khí cất cánh lên, sinh sản kết của đỏ gạch. B. Đinh sắt bị mòn, gồm kết tủa đỏ gạch bám trên đinh sắt. C. Màu xanh nhạt dần, đinh sắt mòn, tất cả kết tủa đỏ gạch. D. Không có hiện tượng gì. Câu 28: ngâm một lá sắt (đã dược làm sạch) vào hỗn hợp CuSO4. Câu trả lời đúng là: A. Blue color nhạt dần. B. Tất cả kim loại red color gạch bám dính trên lá sắt. C. Lá sắt bị rã ra. D. Phối kết hợp A, B, C. Câu 29: mang lại 6,5 gam kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là: A. 13,6 gam B. 1,36 gam C. 20,4 gam D. 27,2 gam Câu 30: mang đến 4,8 gam kim loại magie tác dụng vừa đủ cùng với dd axit sunfuric. Thể tích khí hiđro thu được (ở đktc) A. 44,8 lít B. 4,48 lít C. 2,24 lít D. 22,4 lít Câu 31: tổng hợp 16,2 gam nhôm vào dung dịch H2SO4 dư. Khối lượng muối khan thu được là: A. 102,6 gam B. 150 gam C. 145 gam D. 130,5 gam Câu 32: th-nc 200 ml dd H2SO4 1M bởi dung dịch NaOH 20%. Khối lượng hỗn hợp NaOH nên dùng là: A. 100 gam B. 80 gam C. 90 gam D. 150 gam Câu 33: mang lại 26 gam FeCl3 tác dụng với dung dịch NaOH 10%. Khối lượng hỗn hợp NaOH đem dùng là: A. 192 gam B. 19,2 gam C. 30,2 gam D. đôi mươi gam Câu 34: mang đến 26 gam kẽm phản nghịch ứng vừa đủ cùng với 200 gam hỗn hợp H2SO4. Nồng độ phầm trăm của H2SO4 đem sử dụng là: A. 19,6% B. 15% C. 20% D. 25,6% Câu 35: tổ hợp 14 gam sắt vào 100 gam dd HCl vừa đủ. Nồng độ tỷ lệ của dung dịch HCl đã dùng là: A. 7,5% B. 8% C. 18,25% D. 10%