Dãy kim loại tác dụng được với HCl : .... A. Mg, Al, Pb, Cu ....B. Fe, Pb, mãng cầu , Ag... C. Mg, Al, Fe, Zn... D. Al, Mg, Cu, Zn


*

*

: Dãy các kim loại đều tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng là:

A.Bạn vẫn xem: dãy kim loại công dụng với dung dịch hcl là Na, Al, Cu, Mg. B.

Bạn đang xem: Kim loại tác dụng được với hcl

K, Na, Al, Ag.

C. Na, Fe, Cu, Mg. D. Zn, Mg, Na, Al

Câu 15: Để làm cho sạch sắt kẽm kim loại Fe gồm lẫn tạp hóa học Al và Mg hoàn toàn có thể dùng dd làm sao sau đây:

A. NaOH dư B. HCl dư C. ZnCl2 dư D. FeCl2 dư

Các kim loại được xếp theo nấc độ hoạt động hoá học tăng ngày một nhiều là :

A. Na, Al, Zn, Pb, Fe, Ag, Cu ;

B. Al, Zn, Fe, Na, Cu, Ag, Pb ;

C. Ag, Cu, Pb, Zn, Fe, Al, mãng cầu ;

D. Ag, Cu, Pb, Fe, Zn, Al, Na.

Câu 39: Dãy kim loại được bố trí theo chiều hoạt động hóa học bớt dần là:

A. Na, Mg, Zn. B. Al, Zn, Na. C. Mg, Al, Na. D. Pb, Al, Mg.

Câu 40: Dãy chất gồm những kim một số loại được sắp xếp theo chiều tăng nhiều về chuyển động hóa học tập là:

A. Cu; Fe; Zn; Al; Na; K. B. Al; Na; Fe; Cu; K; Zn. C. Fe; Al; Cu; Zn; K; Na. D. Fe; Cu; Al; K; Na; Zn.

Câu 41: có 4 kim loại X, Y, Z, T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học. Biết Z và T rã trong hỗn hợp HCl, X và Y không tan trong hỗn hợp HCl, Z đẩy được T trong hỗn hợp muối T; X đẩy được Y trong hỗn hợp muối Y. Thứ tự chuyển động hóa học tập của kim loại tăng đột biến như sau:

A. T, Z, X, Y. B. Z, T, X, Y. C. Y, X, T, Z. D. Z, T, Y, X.

Câu 42: các chất chức năng được với hỗn hợp NaOH là:

A. Al. MgO. B. CO2, Al. C. SO2, Fe2O3. D. Fe, SO2.

Câu 43: Ở ánh nắng mặt trời thường, kim loại X ko tan trong nước dẫu vậy tan trong hỗn hợp kiềm. Sắt kẽm kim loại X là A.

Al. B. Mg. C. Ca. D. Na.

Câu 44: phản nghịch ứng làm sao sau đó là phản ứng nhiệt độ nhôm?

A. 3Al + 3CuSO4----> Al2(SO4)3 + 3Cu.

B. 8Al + 3Fe3O4 o t ---> 4Al2O3 + 9Fe.

D. 2Al + 3H2SO4 ----> Al2(SO4)3 + 3H2.

Câu 45: tất cả chất rắn màu đỏ bám trên dây nhôm lúc nhúng dây nhôm vào dung dịch

A. AgNO3. B. CuCl2. C. Axit HCl. D. Fe2(SO4)3.

Câu 46: Thả một miếng nhôm vào ống nghiệm cất dung dịch CuSO4, hiện tại tượng xảy ra là

A. Nhôm bị hài hòa và gồm khí thoát thoát ra khỏi dung dịch. B. Có chất rắn white color bám ngoài lá nhôm, blue color của dung dịch CuSO4 nhạt dần. C. Bao gồm chất rắn red color bám không tính lá nhôm, màu xanh lá cây của dung dịch CuSO4 nhạt dần. D. Có chất khí cất cánh ra, dung dịch không đổi màu.

Câu 47: phép tắc không dùng để đựng hỗn hợp nước vôi vào là

A. Cốc thủy tinh. B. Cốc sắt. C. Ly nhôm. D. Cốc nhựa.

Câu 48: đặt lá nhôm vào hỗn hợp NaOH, thấy tất cả hiện tượng:

A. Lá nhôm chảy dần, có kết tủa trắng. B. Lá nhôm không bị hòa tan. C. Lá nhôm tung dần, bao gồm khí ko màu bay ra. D. Lá nhôm tung dần, dung di chuyển thành blue color lam.

Câu 49: Kim loại chức năng được với toàn bộ các chất: HCl, CuCl2, NaOH, O2 là

A. Mg. B. Ca. C. Al. D. Fe.

Câu 50: Nhôm phản ứng được với:

A. Khí clo, hỗn hợp kiềm, axit, khí oxi. B. Khí clo, axit, oxit bazơ, khí hiđro. C. Oxit bazơ, axit, hiđro, hỗn hợp kiềm. D. Khí clo, axit, oxi, hiđro, dung dịch magie sunfat.

Câu 51: đến sơ thứ phản ứng sau: Al ---->X ----->Al2(SO4 )3----> AlCl 3 . X rất có thể là:

A. Al2O3. B. Al(OH)3. C. AlCl3. D. Al(NO3)3.

Câu 52: mang lại sơ thiết bị phản ứng sau: Al ---> X ----> Y ----> AlCl3. X, Y rất có thể lần lượt là cặp chất nào sau đây?

A. Al(OH)3, Al(NO3)3. B. Al(OH)3, Al2O3. C. Al2(SO4)3, Al2O3. D. Al2(SO4)3, Al(OH)3.

Câu 53: vấp ngã túc sơ đồ phản ứng: Al---> Al 2O3---> Al2 (SO4 )3----> AlCl3 

 A. (1) nhiệt phân, (2) hỗn hợp H2SO4, (3) dung dịch BaCl2. B. (1) nhiệt độ phân, (2) hỗn hợp H2SO4, (3) hỗn hợp NaCl. C. (1) sức nóng phân, (2) dung dịch Na2SO4, (3) dung dịch HCl. D. (1) nhiệt độ phân, (2) hỗn hợp Na2SO4, (3) hỗn hợp BaCl2.

Câu 54: đến Al tính năng với lần lượt những dung dịch axit sau: HCl; HNO3 loãng; H2SO4 đặc, nóng; HNO3 đặc, nguội; H2SO4 loãng. Số dung dịch hoàn toàn có thể hòa chảy được Al là

A. 3. B. 2. C. 5. D. 4.

Câu 55: Đốt cháy fe trong ko khí, thu được thành phầm là 

A. Fe3O4. B. FeO. C. Fe2O3. D. FeO, Fe2O3, Fe3O4.

Xem thêm: Bảng Công Thức E Mũ X Ác - Bảng Công Thức Tích Phân + Mũ Lôga

Câu 56: Sắt ko phản ứng với:

Câu 57: Hoà tan lếu hợp bao gồm Fe với Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các thành phầm thu được sau làm phản ứng là:

A. FeCl2 và khí H2. B. FeCl2, Cu và khí H2. C. Cu cùng khí H2. D. FeCl2 với Cu.

Câu 58: Để làm sạch một mẫu sắt kẽm kim loại đồng có lẫn sắt và kẽm kim loại, hoàn toàn có thể ngâm mẫu mã đồng này vào dung dịch: